Świadczenia wypłacone pracownikom za likwidację stanowisk pracy. Czy podlegają oskładkowaniu

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 17 lipca 2018
b3392bf6e69b40b16c1415f6693aa27eae125e77-medium

Czy wypłacone pracownikom odprawy, rekompensaty z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz bonusy za pełne zaangażowanie pracownika w pracę, aż do dnia rozwiązania stosunku pracy i świadczenie wyrównawcze dla pracowników w wieku przedemerytalnym podlegają oskładkowaniu? Sprawdźmy.

Spółka zatrudniająca pracowników na umowy o pracę zamyka jeden z zakładów produkcyjnych. To wiąże się z likwidacją stanowisk pracy wszystkich pracowników, wobec tego spółka zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie, w którym przyznaje pracownikom:

  • odprawę,
  • rekompensatę z tytułu rozwiązania stosunku pracy
  • bonus za pełne zaangażowanie pracownika w pracę, aż do dnia rozwiązania stosunku pracy,
  • świadczenie wyrównawcze dla pracowników w wieku przedemerytalnym.

Problem przedsiębiorcy

Wobec tego przedsiębiorca ma wątpliwości czy:

Odprawa wypłacona będzie stanowiła podstawę wymiaru składek, jeżeli jej wysokość przekroczy kwotę 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę,

Rekompensata będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika,

Bonus będzie stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika,

Czy świadczenie wyrównawcze będzie stanowiło podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika.

Co na to przedsiębiorca?

Zdaniem spółki żadne ze świadczeń wskazanych powyżej nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Spółka stoi na stanowisku powołując się na rozporządzenie składkowe, że wypłata ww. świadczeń powinna być zwolniona od obowiązku naliczania i potrącania składek ZUS.

Co ZUS?

Zakład uznał część stanowiska za prawidłowe, a część nie.

W przedmiocie dotyczącym wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odprawy i rekompensaty pieniężnej wypłaconej pracownikom w związku z rozwiązaniem stosunku pracy uznał za prawidłowe. Natomiast w przedmiocie dotyczącym wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne bonusu pieniężnego wypłaconego pracownikom w związku z pełnym zaangażowaniem pracownika w pracę, aż do dnia rozwiązania stosunku pracy oraz świadczenia wyrównawczego wypłaconego pracownikom w wieku przedemerytalnym, którzy wyrażają zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Co to oznacza dla Ciebie?

Z oskładkowania są wyłączone odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwe świadectwa pracy.

Jeżeli świadczenia te stanowią przychód ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PIT niezależnie od tego czy są wypłacane na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników a również wynikających z regulaminu zwolnień grupowych, z dobrowolnych porozumień zawartych między pracodawcą a pracownikiem są zwolnione ze składek ZUS.

Z kolei bonusy za pełne zaangażowanie pracownika w pracę wypłacane aż do dnia rozwiązania stosunku pracy a także świadczenie wyrównawcze wypłacone pracownikom w wieku przedemerytalnym nie podlegają wyłączeniu z oskładkowania. To dlatego, że świadczenia te są wypłacane przy okazji ustania zatrudnienia.

Stąd należy od nich naliczyć i odprowadzić składki na ZUS.

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel