Jak prawidłowo rozliczać menadżera

Emilia Bartkowiak

Autor: Emilia Bartkowiak

Dodano: 27 lipca 2016

Załóżmy, że Twoja firma zawarła z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menadżerskiego. W umowie zawarto zapisy dotyczące wynagrodzenia, prawa do płatnej przerwy, wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, aktu założycielskiego spółki, regulaminu pracy itp. Na korzystanie z telefonu służbowego, wypłacanie ryczałtu samochodowego zawarto odrębne aneksy do umowy. Upewnij się, jak należy traktować taką umowę pod kątem rozliczania składek ZUS, PIT oraz VAT.

Przychody menadżera uzyskane z tytułu kontraktu (umowy o zarządzenia firmą) rozlicza płatnik, potrącając ryczałtowe koszty (tak jak u pracowników).

Usługi świadczone na podstawie kontraktów menedżerskich

Płatnik podatku rozlicza przychody nie tylko z tytułu klasycznych kontraktów menedżerskich, ale także uzyskane z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem i „umów o podobnym charakterze" (Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer w interpretacji z 23 czerwca 2006 r. (1439/DF/410/210/2006/art. 14a).

Trzeba pamiętać, że usługi świadczone na podstawie kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze zawsze będą usługami należącymi do działalności wykonywanej osobiście i to niezależnie, czy podatnik dokona wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, czy też nie.

Warto tutaj wspomnieć, że przychody z kontraktów menedżerskich i świadczenia usług zarządzania nie mogą być rozliczane w ramach działalności gospodarczej. Menedżer może prowadzić firmę, ale jego wynagrodzenie zaliczane jest do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Kontrakt menedżerski to umowa cywilnoprawna

Na mocy której przyjmujący zlecenie (zarządca, menedżer) zobowiązuje się za wynagrodzeniem do stałego wykonywania czynności zarządu przedsiębiorstwem zleceniodawcy w jego imieniu i na jego rzecz.

Często oprócz wynagrodzenia zasadniczego, premii, świadczeń dodatkowych - tzw. złotego parasola (np. wczasy zagraniczne 2 razy do roku, prywatna opieka medyczna dla całej rodziny) menedżerowi zostaje powierzone mienie zleceniodawcy w postaci samochodu, telefonu, laptopa.

Wydatki na samochód służbowy, telefon komórkowy, laptop i szkolenia a PIT

Wydatki na telefon komórkowy, samochód służbowy, laptop z jakich korzysta menedżer w celach służbowych, a także wyjazdy służbowe, szkolenia finansowane przez zleceniodawcę (rozliczenie delegacji) będą kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa zleceniodawcy, jeżeli może on udowodnić na podstawie dokumentów służbowych charakter korzystania z tych środków i świadczeń.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PIT.

Oznacza to, że podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem że nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 tej ustawy oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Wydatki ponoszone przez podatnika muszą być celowe, to znaczy muszą być ponoszone dla uzyskania, zwiększenia przychodów podatkowych.

W przypadku, gdy zleceniodawca nie może udowodnić na podstawie dokumentów służbowego charakteru korzystania przez menedżera z telefonu komórkowego, samochodu służbowego, laptopa oraz jego wyjazdów i szkoleń, tj. że wydatki zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów zleceniodawcy - będą one stanowić przychód menedżera z tytułu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o PIT) i podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami ZUS i składce na świadczenia zdrowotne.

Składki na ZUS za menadżera

Menedżerowie zatrudnieni w ramach kontraktu są ubezpieczeni na takich samych zasadach jak zleceniobiorcy – podlegają obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom, poza dobrowolnym chorobowym.

Składki opłacane są od uzyskiwanego przez nich przychodu, bez stosowania jakichkolwiek wyłączeń z podstawy wymiaru składek.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego stanowi kwota przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymywanego z tytułu pełnionej funkcji.

Przychody te pochodzą z działalności wykonywanej osobiście.

Do przychodów tych zaliczane są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji menedżera pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń.

Składki są naliczane od wszystkich przychodów uzyskiwanych z tytułu pełnionej funkcji, w tym również od diet i innych należności związanych np. z podróżą służbową także wtedy, gdy na podstawie przepisów podatkowych przychody te są zwolnione z podatku (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń).

Ubezpieczenie zdrowotne menadżera

Kontrakt menedżerski jest zawsze tytułem zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zapewniającego bezpłatne świadczenia służby zdrowia. Płatnikiem składek jest zleceniodawca.

Obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym menedżer jest objęty również wtedy, gdy ma ustalone prawo do emerytury lub renty. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne, finansowane przez ubezpieczonego zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie.

PIT od przychodów uzyskiwanych przez menadżerów

Menedżerowie nie mogą rozliczać się jak przedsiębiorcy. Źródłem przychodów jest m.in. działalność wykonywana osobiście.

Przychodem otrzymywanym z tytułu zawarcia kontraktu menedżerskiego jest wartość wypłacanego wynagrodzenia.

Przepisy ustawy o PIT nie dają menedżerom dużej swobody co do rozliczania uzyskanych dochodów. Zostały m.in. ograniczone prawa zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków.

Osoby zatrudnione na podstawie kontraktów menedżerskich mogą pomniejszać swoje przychody o koszty uzyskania przychodów. Jednak menedżerowie mogą jedynie w swoich rozliczeniach uwzględniać zryczałtowane koszty takie same, jak w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Menedżerom będą zatem przysługiwały koszty podatkowe określone w art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o PIT w wysokości:

  • 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335,00 zł,
  • rocznie nie więcej niż 2.002,05 zł, jeżeli podatnik uzyskuje przychody z tego samego rodzaju działalności wykonywanej osobiście, od więcej niż jednego płatnika.

Jednak osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście nie mają prawa do podwyższania kosztów uzyskania przychodów, jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika położone jest poza miejscowością, w której znajduje się miejsce pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

Należności wypłacane z tytułu działalności wykonywanej na podstawie kontraktów menedżerskich opodatkowane są na zasadach ogólnych.

Od przychodu uzyskanego na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze pobierana jest zaliczka na podatek, zgodnie z zasadami określonymi w art. 41 ust. 1 ustawy o PIT.

Podmioty zawierające z podatnikami kontrakty menedżerskie będą płatnikami dla tych menedżerów.

Zatem płatnicy (osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) dokonujący wypłaty są zobowiązani do poboru zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej o:

  • koszty uzyskania przychodów,
  • składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Informacja o dochodach

Wartość wypłaconego świadczenia, koszt uzyskania przychodów oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych należy wykazać w informacji o dochodach i pobranych zaliczkach – PIT-4. Podobnie jak pracodawcy zatrudniający pracowników na umowę o pracę, również podmioty zatrudniające menedżerów muszą do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11/8B) i przekazać je menedżerowi.

Podatek VAT

Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menedżerskiego, która nie prowadzi działalności gospodarczej nie jest podatnikiem VAT. Jednak warto pamiętać o tym, że aby tak się stało zawarta umowa musi określać:

  • warunki wykonania czynności,
  • wynagrodzenie,
  • że zlecający wykonanie czynności menedżerowi ponosi za nie odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Jeśli kontrakt menedżerski nie będzie zawierał tych warunków, osoby zatrudnione na jego podstawie będą podatnikami VAT. Oczywiście menedżerowi, który będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, przysługuje zwolnienie od tego podatku.

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000,00 zł. Jeżeli wartość sprzedaży przekroczy tę kwotę, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia limitu. Po przekroczeniu limitu zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług menedżer zobowiązany jest zarejestrować się jako podatnik VAT.

 Zapamiętaj!

1. Usługi świadczone na podstawie kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze zawsze będą usługami należącymi do działalności wykonywanej osobiście.

2. Kontrakt menedżerski to umowa cywilnoprawna.

3. Wydatki na telefon komórkowy, samochód służbowy, laptop z jakich korzysta menedżer w celach służbowych, a także wyjazdy służbowe, szkolenia finansowane przez zleceniodawcę (rozliczenie delegacji) będą kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa zleceniodawcy.

4. Menedżerowie zatrudnieni w ramach kontraktu są ubezpieczeni na takich samych zasadach jak zleceniobiorcy.

5. Kontrakt menedżerski jest zawsze tytułem zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Należności wypłacane z tytułu działalności wykonywanej na podstawie kontraktów menedżerskich opodatkowane są na zasadach ogólnych. Płatnikami podatku są podmioty, które zawierają z menadżerami umowy.

7. Osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menadżerskiego, która nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT i nie może wystawiać faktur dokumentujących świadczenie usług zarządzania.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel