Jak zmieni się amortyzacja samochodów osobowych w 2019 roku

Arkadiusz Juzwa

Autor: Arkadiusz Juzwa

Dodano: 19 listopada 2018
amortyzacja samochodów

Już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw czeka nowelizacja ustaw podatkowych wprowadzająca ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów dotyczących samochodów osobowych. Poznaj praktyczne skutki nowych przepisów.

Auta osobowe o wartości początkowej do 150.000 zł

Ustawa przewiduje, że podatnicy nie będą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 16a−16m, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150.000 zł. Wyższa kwota, gdyż wynosząca 225.000 zł, będzie zaś dotyczyć samochodów osobowych będących pojazdami elektrycznymi w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dopiero jednak po uzyskania przez Polskę zgody Komisji Europejskiej).

Wartość samochodu, od której dokonywane są odpisy z tytułu jego zużycia, to jego wartość początkowa. Zatem jeżeli wartość początkowa samochodu osobowego nie przekroczy 150.000 zł, odpisy amortyzacyjne w całości będą stanowić koszt podatkowy.

Analogiczne ograniczenie obowiązujące dziś odnosi się do wartości samochodów osobowych przekraczającej 20.000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania (a więc wynoszącej ok. 86.000 zł).

Przepisy przejściowe nie zawierają regulacji, z której miałoby wynikać, że do samochodów osobowych oddanych do używania przez 1 stycznia 2019 r. stosowany na być przepis dotychczasowy. Tym samym w przypadku samochodów osobowych, których wartość przekracza 20.000 euro, podatnikom będzie przysługiwać wyższy odpis amortyzacyjny mogący stanowić koszt uzyskania przychodów.  

Samochody z adnotacją VAT-1

PRZYKŁAD

Spółkaposiada drogi samochód mający jeden rząd siedzeń i oddzieloną trwałą przegrodą część ładunkową. W dowodzie rejestracyjnym zamieszczono adnotację VAT-1. Wartość początkowa samochodu przekracza 150.000 zł. Czy samochód obejmą nowe ograniczenia dotyczące odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków eksploatacyjnych?

Samochód nie jest samochodem osobowym w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym. W konsekwencji odpisy amortyzacyjne oraz koszty jego używania w całości będą mogły stanowić koszt podatkowy.

UWAGA

Limity dotyczące odpisów amortyzacyjnych, składek na ubezpieczenie, opłat wynikających z umowy leasingu (operacyjnego), najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze oraz wydatków z tytułu kosztów używania dotyczyć będą samochodów osobowych.    

Definicja samochodu osobowego

Definicja samochodu osobowego zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych się nie zmieni. Za samochód osobowy nadal będzie uznawany pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Z definicji tej wyłącza się jednak:

1)      pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a)      klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b)      z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

2)      pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Wyłączenia dotyczą pojazdów identycznych jak te, które pozwalają na 100% odliczenie VAT. Do celów VAT spełnienie wymagań wyłączających z kategorii samochodów osobowych stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań (VAT-1, VAT-2).

Skoro samochód posiada w dowodzie rejestracyjnym adnotację VAT-1, to nie jest samochodem osobowym, którego będą dotyczyć nowe przepisy.

Koszty podatkowe przy sprzedaży samochodu

W toku procesu legislacyjnego do ustawy dodano przepis, który będzie limitować koszt podatkowy przy sprzedaży samochodu osobowego, stanowiącego środek trwały, którego wartość początkowa przekracza 150.000 zł. Kosztem będą wydatki na nabycie samochodu w części nieprzekraczającej kwoty 150.000 zł, po pomniejszeniu tych wydatków o sumę odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia tego samochodu zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Oznacza to, że przy sprzedaży takiego samochodu podatnik nie rozliczy sumarycznie, jako koszt uzyskania przychodów, kwoty większej niż 150.000 zł.

PRZYKŁAD

Podatnik kupił w 2019 roku samochód osobowy za 280 tys. zł. Przyjął 20% stawkę amortyzacji. Roczny odpis amortyzacyjny wyniesie 56.000 zł, z czego kosztem podatkowym będzie 30.000 zł (wyznaczoną proporcją 150 tys. zł/280 tys. zł).

Po roku podatnik sprzedał samochód. Jako koszt podatkowy rozpozna: 150 tys. zł (wydatek na nabycie w części nieprzekraczającej 150 tys. zł) minus 30.000 zł (odpis amortyzacyjny zaliczony do kosztów uzyskania przychodów) = 120.000 zł.  

Działalność w zakresie leasingu i wynajmu samochodów   

Na końcowym etapie prac sejmowych zdecydowano ponadto, że ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz limitowanie kosztów podatkowych przy sprzedaży nie będą dotyczyć samochodów, które zostały oddane przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu (operacyjnego), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika

Zatem podatnicy zajmujący się wynajmem lub leasingiem samochodów osobowych w całości rozliczą odpisy amortyzacyjne od nich jako stanowiące koszty uzyskania przychodów. Ponadto, w przypadku sprzedaży samochodów po zakończonych umowach nie będą stosować omówionego powyżej ograniczenia kosztów podatkowych przy sprzedaży.

Sprawdź też:

 

Źródło: ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Arkadiusz Juzwa

Autor: Arkadiusz Juzwa

Arkadiusz Juzwa doradca podatkowy Grupa UHY ECA
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel