Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 704)

Dodano: 11 lipca 2020
Dz.U.11.298.1766
2017-07-26 Dz.U.17..1426 § 1
tekst jednolity Dz.U.18..1793
2019-02-01 Dz.U.19..137 § 1
tekst jednolity Dz.U.20..704
2020-07-11 Dz.U.20..1229 § 1
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 1 stycznia 2012 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
(Dz.U. z dnia 31 grudnia 2011 r.)

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym:
1)
państwowych jednostek budżetowych;
2)
państwowych funduszy celowych;
3)
agencji wykonawczych;
4)
instytucji gospodarki budżetowej;
5)
państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie o finansach publicznych — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
dysponentach środków budżetu państwa — rozumie się przez to dysponentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych;
3)
kierownikach jednostek — rozumie się przez to kierowników jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
4)
państwowych osobach prawnych — rozumie się przez to państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych;
5)
placówce zagranicznej — rozumie się przez to jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3.
1.
Określa się następujące rodzaje sprawozdań:
1)
Rb-BZ1 — roczne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
Rb-BZ2 — roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej/instytucji gospodarki budżetowej/państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym; wzór formularza sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządzają:
1)
w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich — dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni;
2)
w zakresie planów finansowych w układzie zadaniowym:
a)
dysponenci państwowych funduszy celowych,
b)
kierownicy agencji wykonawczych,
c)
dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej,
d)
właściwe organy państwowych osób prawnych.
§ 4.
Dane w sprawozdaniach, o których  mowa w § 3 ust. 1, wykazuje się:
1)
w zakresie planu według ustawy budżetowej — w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki w układzie zadaniowym i wartościach mierników, odpowiadających wysokości wydatków/kosztów ujętych w ustawie budżetowej;
2)
w zakresie planu po zmianach — w kwotach wydatków/kosztów i wartościach mierników wynikających z układu zadaniowego uwzględniającego zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego w planie finansowym jednostki w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych lub w odrębnej ustawie;
3)
w zakresie wykonania — w kwotach wydatków/kosztów narastająco od początku roku budżetowego do końca okresu sprawozdawczego oraz faktyczne wykonanie planowanej wartości mierników.
§ 5.
1.
Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, są sporządzane jako sprawozdania:
1)
jednostkowe — przez kierowników jednostek, w zakresie wydatków/kosztów, na podstawie ksiąg rachunkowych, w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek zagranicznych, które sporządza się w walucie, w jakiej prowadzona jest rachunkowość; w odniesieniu do mierników, zgodnie ze sposobem wyznaczania wartości mierników przyjętych przez poszczególnych dysponentów;
2)
łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych — przez dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponentów części budżetowych, w złotych i groszach, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego.
2.
Sprawozdania jednostkowe placówek zagranicznych przeliczane są na złote i grosze według kursów stosowanych do przeliczenia wydatków budżetowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
§ 6.
Sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym jednostek, o których mowa w § 1, sporządza się według katalogu funkcji, zadań, podzadań oraz działań obowiązującego w danych okresach sprawozdawczych na wzorach formularzy sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1.
§ 7.
1.
(uchylony)
2.
Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich — z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.
§ 8.
Dysponenci części budżetowych mogą zezwolić dysponentom drugiego i trzeciego stopnia na nieujmowanie w sprawozdaniu informacji, dotyczących celowi mierników, w zakresie, w jakim dysponują niezbędnymi danymi do sporządzenia sprawozdań łącznych.
§ 9.
1.
W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.
2.
W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa sprawozdania sporządza organ, który jest dysponentem części na moment sprawozdawczy, uwzględniając w sprawozdaniu dane ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dysponowania częścią, na wzorze formularza sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1.
§ 10.
1.
Kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
2.
Kwoty wydatków/kosztów wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych tych jednostek.
3.
Jednostki otrzymujące sprawozdania sprawdzają je pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym.
4.
Ujawnione nieprawidłowości w sprawozdaniach powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.
§ 11.
Sprawozdania roczne mogą być korygowane w szczególnych, uzasadnionych na piśmie przypadkach, do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.
§ 12.
1.
Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.
2.
Sprawozdania sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie.
3.
Sprawozdania podpisują odpowiednio kierownik jednostki lub dysponent i główny księgowy.
§ 13.
1.
Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek sporządzają sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego utworzonego przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dysponenci części budżetowych oraz dysponenci państwowych funduszy celowych i organy wykonujące funkcje organów założycielskich przekazują sprawozdania na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów.
2.
Dysponenci części budżetowych i kierownicy jednostek, którzy nie dysponują podpisem elektronicznym, o którym mowa w ust. 1, sporządzają sprawozdania w postaci papierowej i elektronicznej utworzonej przy użyciu aplikacji TrezorBZ udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
3.
Kierownicy jednostek sporządzający sprawozdania w postaci elektronicznej zachowują kopie tych sprawozdań na informatycznym nośniku danych.
4.
Jeżeli z powodu awarii aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów nie jest możliwe wypełnienie oraz przedłożenie sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 1, a zdarzenie to zostanie stwierdzone w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, formularze te należy wypełnić i  przekazać w sposób określony w tym komunikacie.
5.
W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą, spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego, sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia tych nieprawidłowości.
§ 14.
Sprawozdania, o których mowa w § 3 ust. 1, za rok 2012 sporządza się w terminach umożliwiających ich przekazanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia.
§ 15.
Sprawozdanie półroczne/roczne z wykonania planu wydatków/kosztów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej, sporządza Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§ 16.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2012.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
Załącznik 1 Wzór - RB-BZ1
Załącznik 2 Wzór - RB-BZ2
Załącznik 3 Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań
Załącznik 4 Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań za rok 2012
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel