Pamiętaj o nowych deklaracjach VAT – zastosujesz je już od 1 lipca 2018 r.

Pamiętaj o nowych deklaracjach VAT – zastosujesz je już od 1 lipca 2018 r.

W lipcu wchodzą przepisy dotyczące podzielonej płatności w VAT. Od tego dnia zmienią się też wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M. W Portalu FK mamy już nowe deklaracje VAT.

W dniu 9 maja 2018 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie deklaracji VAT. Rozporządzenie to określa nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K (i objaśnień do tych wzorów deklaracji), VAT-8 oraz VAT-9M, które obowiązywać począwszy od rozliczeń za lipiec i III kwartał 2018 r. Określenie nowych wzorów jest konieczne ze względu na wejście w życie 1 lipca 2018 r. przepisów określających tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Od tego też dnia obowiązywać ma projektowane rozporządzenie oraz określone nim wzory.

Podzielona płatność w VAT

Istotą mechanizmu podzielonej płatności będzie rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na „zwykły” rachunek bankowy lub w inny sposób, zaś pozostała część odpowiadająca kwocie podatku VAT – na specjalne konto (tzw. rachunek VAT), którego środkami można dysponować w bardzo ograniczony sposób.

Dzięki temu dostawca – zważywszy, że nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój „zwykły” rachunek bankowy – nie będzie mógł przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie podatku VAT, szybko „zniknąć”, zatrzymując dla własnych korzyści podatek VAT należny fiskusowi.

Dodaniu przepisów określających mechanizm podzielonej płatności towarzyszyć będzie określenie wielu zachęt do korzystania z tego mechanizmu. Jednym z nich ma być dodanie przepisu przewidującego, że zwroty bezpośrednie na rachunek VAT będą dokonywane w terminie 25 dni bez konieczności spełniania warunków określonych przepisami art. 86 ust. 6 ustawy o VAT. Warunkiem tego będzie jedynie wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją VAT (zob. dodawany art. 87 ust. 6a ustawy o VAT).

Konieczne zmiany we wzorach

W związku z tym omawiane rozporządzenie przewiduje dodanie we wzorach deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K pozycji, w której będą wykazywane kwoty zwrotu na rachunek VAT. Kwoty takie będą wykazywane w poz. 58 (a wcześniej w poz. 57) tych deklaracji, zaś wniosek podatnika o zwrot na rachunek VAT będzie składany poprzez zaznaczenie kwadratu „tak” w poz. 68 deklaracji VAT-7/VAT-7K (nie będzie konieczne składanie wniosku w formie odrębnego pisma). Ponieważ są to nowe pozycje deklaracji VAT-7 i VAT-7K, ich dodanie spowodowało przesunięcie numerów następujących po nich pozycji.

Z kolei dodawany art. 108d ustawy o VAT zawierać będzie przepisy zachęcające podatników do wcześniejszego regulowania zobowiązań z tytułu podatku VAT za pośrednictwem rachunku VAT. Jeżeli podatnik skorzysta z tej możliwości, kwota jego zobowiązania będzie zmniejszana o kwotę obliczoną na podstawie wskazanego w dodawanym art. 108e ust. 1 ustawy o VAT wzoru (wysokość tej kwoty będzie uzależniona od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane).

Podatnicy korzystający z tej możliwości będą zaznaczać kwadrat „tak” w poz. 67 deklaracji VAT-7/VAT-7K. Również dodanie tej pozycji spowodowało przesunięcie numerów kolejnych pozycji deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Z możliwości tej korzystać będą mogli również podatnicy składający deklaracje VAT-8 i VAT-9M. W konsekwencji omawiane rozporządzenie określa również nowe wzory tych deklaracji, w których podatnicy będą mogli wskazać, że korzystają z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy o VAT. Będą to poz. 25 deklaracji VAT-8 oraz poz. 19 deklaracji VAT-9M.

Inne zmiany we wzorach

Ponadto w nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M poczynione zostały inne, niezwiązane z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności projektowanych zmianach we wzorach deklaracji VAT. Zmiany te polegają na:

1)      usunięciu bloków „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” oraz „Adnotacje urzędu skarbowego” (w przypadku obecnie obowiązujących wzorów deklaracji VAT-7/VAT-7K są to bloki H oraz I, w przypadku obecnie obowiązujących wzorów deklaracji VAT-8 i VAT-9M są to bloki D oraz E); usunięcie tych bloków związane jest z tym, że w świetle obowiązku składania deklaracji VAT w formie elektronicznej informacje w nich zawarte są zbędne,

2)      dodaniu bloku „Dane kontaktowe podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” (ma to być blok H deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz blok E deklaracji VAT-8 oraz VAT-9M).

Do dokonanych zmian dostosowane również zostały objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8 i VAT-9M będą stosowane począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r., zaś nowy wzór deklaracji VAT-7K – począwszy od rozliczenia za III kwartał 2018 r. (zob. § 2 nowego rozporządzenia w sprawie deklaracji VAT). Nie został przy tym przewidziany okres przejściowy, w którym mogą być stosowane stare wzory deklaracji (przewidywał to projekt nowego rozporządzenia w sprawie deklaracji VAT).

W konsekwencji na nowych formularzach muszą zostać złożone już deklaracje VAT-7/VAT-8 i VAT-9M za lipiec 2018 r. oraz deklaracje VAT-7K za III kwartał 2018 r.

Pobierz nowe wzory deklaracji VAT:

Podstawa prawna: 
  • rozporządzenie ministra finansów z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 856).
wiper-pixel