Dodatek żywieniowy dla pracowników oddelegowanych do Francji

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 11 czerwca 2012
Pytanie:  Spółka zatrudnia około 22 pracowników, z których część jest oddelegowana do pracy we Francji. W związku z tym, iż są to pracownicy budowlani prawo francuskie obliguje nas do wypłacania im tzw. prime de panier, czyli dodatku żywieniowego za każdy dzień roboczy. Czy w związku z tym, iż są to przychody w rozumieniu odrębnych (w tym przypadku francuskich) przepisów stanowi to przychód opodatkowany w Polsce?

Czy w związku z tym, że każde państwo ma autonomiczne, niezależne prawo określenia kategorii przychodów podlegających opodatkowaniu, to decyzje podjęte w tym zakresie w porządku prawnym jednego z państwa wywierają skutki prawne na porządek prawny innego państwa?

Odpowiedź: 

W związku z tym, iż każde państwo ma autonomiczne, niezależne prawo określenia kategorii przychodów podlegających opodatkowaniu, to decyzje podjęte w tym zakresie w porządku prawnym jednego z państwa nie wywierają skutków prawnych na porządek prawny innego państwa. Dlatego też to czy dodatek żywieniowy jest przychodem czy też nie według prawa francuskiego nie ma wpływu na uznanie go za przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Istotne jest jedynie miejsce opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, co zostało uregulowane w polsko-francuskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 updof, 1 przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 updof, spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Biorąc pod uwagę treść powyższych przepisów należy stwierdzić, iż dodatek żywieniowy, którzy otrzymują państwa pracownicy stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy.

Przychód ten powstaje w momencie otrzymania tego dodatku lub postawienia go do dyspozycji pracownika.

Jeżeli zaś chodzi o miejsce opodatkowania uzyskiwanego przychodu, to zastosowanie znajdą właściwe przepisy polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 15 ust. 1 tej umowy pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca wykonywana jest w drugim umawiającym się państwie.

Z kolei stosownie do treści art. 15 ust. 2 tej umowy, bez względu na postanowienia ust. 1, wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z pracy najemnej wykonywanej na terenie drugiego umawiającego się państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym państwie, jeżeli:

  • odbiorca przebywa w drugim państwie podczas jednego lub kilku okresów nieprzekraczających łącznie 183 dni w danym roku podatkowym,
  • wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma w tym drugim państwie miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie.
Z treści powyższych przepisów wynika, że co do zasady pracownik mający miejsce zamieszkania, a wykonujący pracę we Francji będzie podlegał opodatkowaniu również we Francji z tego tytułu. Jednakże na zasadzie wyjątku, jeżeli Państwa spółka będąca pracodawcą ma siedzibę w Polsce, to wypłacony dodatek żywieniowy będący przychodem będzie podlegał opodatkowaniu PIT jedynie w Polsce.
Podstawa prawna: 

- art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.),
- art. 15 ust. 1, 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w dniu 20 czerwca 1975 (Dz.U. z 1977 r. nr 1 poz. 5).

Tekst opublikowany: 

31 maja 2012 r.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel