Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2030)

Dodano: 7 lipca 2020
Dz.U.01.140.1580
2002-03-14 Dz.U.02.18.173 § 1
2004-03-24 Dz.U.04.37.331 § 1
2006-11-23 Dz.U.06.211.1556 § 1
2017-04-25 Dz.U.17..738 § 1
2017-11-21 Dz.U.17..2050 § 1
tekst jednolity Dz.U.18..749
2018-09-27 Dz.U.18..1765 § 1
tekst jednolity Dz.U.19..2030
2020-07-07 Dz.U.20..1201 § 1
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
(Dz.U. z dnia 11 grudnia 2001 r.)
Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)

zakres działania Komitetu Standardów Rachunkowości, zwanego dalej "Komitetem",

2)

liczbę członków Komitetu i podmioty uprawnione do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kandydatów na członków Komitetu,

3)

sposób organizacji Komitetu.

§ 2.

Do zakresu działania Komitetu należy:

1)

wydawanie krajowych standardów rachunkowości, zwanych dalej "standardami", oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,

2)

wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości,

3)

opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,

4)

analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian,

5)

współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,

6)
podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.
§ 3.
1.

Komitet działa przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych, który zapewnia środki finansowe na pokrycie kosztów działania Komitetu.

2.

Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia sekretarz Komitetu powoływany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową.

3.

W skład Komitetu wchodzi 18 członków powołanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

1)
7 przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w tym co najmniej 3 będących pracownikami Ministerstwa Finansów;
2)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
4)
przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
5)
przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego;
6)
4 przedstawicieli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w tym co najmniej 2 z tytułem lub stopniem naukowym;
7)
3 przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, będących biegłymi rewidentami wykonującymi zawód.
4.

Kandydaci na członków Komitetu są zgłaszani przez podmioty wskazane w ust. 3, nie później niż 60 dni przed upływem kadencji Komitetu.

5.
(uchylony)
6.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa wysokość wynagrodzenia członków Komitetu oraz sekretarza Komitetu za udział w posiedzeniach, które nie może przekroczyć 1,5-krotności minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę, obowiązującego w dniu powołania Komitetu.

§ 4.
1.

Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

2.

Przed upływem kadencji członkostwo w Komitecie wygasa z powodu:

1)

pisemnej rezygnacji członka,

2)

śmierci członka,

3)

rozwiązania stosunku pracy - w przypadku członków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, powołanych w skład Komitetu jako pracownicy Ministerstwa Finansów;

4)

zaprzestania wykonywania zawodu biegłego rewidenta - w przypadku członków Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 7.

2a.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może odwołać, przed upływem kadencji, członka Komitetu na wniosek właściwego podmiotu, który zgłosił jego kandydaturę.

3.

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 2a, minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje na nowego członka Komitetu kandydata zgłoszonego przez właściwy podmiot wskazany w § 3 ust. 3. Kandydat na nowego członka Komitetu jest zgłaszany w terminie 30 dni od dnia odwołania członka Komitetu albo wygaśnięcia członkostwa w Komitecie.

4.

W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania członka przed upływem kadencji Komitetu nowi członkowie są powoływani do końca kadencji Komitetu.

§ 5.
1.

Przewodniczącego Komitetu, zwanego dalej "Przewodniczącym", i zastępcę Przewodniczącego wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych spośród członków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1.

2.

Posiedzenia Komitetu zwołuje i prowadzi Przewodniczący. Przewodniczący może zarządzić rozpatrywanie spraw należących do właściwości Komitetu:

1)
w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tryb obiegowy);
2)
na posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego transmisja odbywa się z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, w czasie rzeczywistym, przy zachowaniu wielostronnej komunikacji, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia.
2a.
Zastępca Przewodniczącego wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2, w czasie nieobecności Przewodniczącego. 
3.

Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący nie później niż w terminie 30 dni od dnia powołania składu Komitetu.

4.

Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5.

Członkowie Komitetu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście.

§ 6.
1.

Dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie swojego działania Komitet może:

1)

powoływać zespoły z grona członków Komitetu dla rozpatrzenia poszczególnych spraw należących do właściwości Komitetu,

2)

wnioskować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zlecenie osobom spoza grona członków Komitetu wykonania ekspertyz oraz przygotowanie opracowań w sprawach należących do właściwości Komitetu,

3)

przekazywać projekty standardów do szerokiej konsultacji, także poprzez publikację na łamach wydawnictw specjalistycznych z zakresu rachunkowości.

4)
występować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o delegowanie członka Komitetu do udziału w zagranicznych konferencjach i seminariach dotyczących standaryzacji rachunkowości, na zasadach określonych dla pracowników Ministerstwa Finansów.
2.

W zakresie swego działania Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2a.
Uchwały są podejmowane na posiedzeniach albo w trybie obiegowym.
2b.
Uchwały podpisuje Przewodniczący. W czasie nieobecności Przewodniczącego uchwały podpisuje zastępca Przewodniczącego.
3.

Do ważności uchwał Komitetu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Komitetu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 10 członków Komitetu, a w przypadku uchwał podejmowanych w trybie obiegowym - zawiadomienie wszystkich członków Komitetu o treści projektu uchwały, terminie i sposobie oddania głosu oraz udział w głosowaniu co najmniej 10 członków Komitetu. Standard uważa się za przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem głosowało co najmniej 10 członków Komitetu.

4.

Komitet przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

§ 7.

Komitet na pierwszym posiedzeniu przyjmuje wewnętrzny regulamin działania, który podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel