Dokument aktualny
Zobacz inne wersje:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 361)

Dodano: 1 stycznia 2021
Dz.U.09.211.1633
2011-01-01 Dz.U.10.188.1263 § 1
2013-01-01 Dz.U.12..1046 § 1
tekst jednolity Dz.U.14..413
2015-05-23 Dz.U.15..632 § 1
2015-11-27 Dz.U.15..2050 § 1
tekst jednolity Dz.U.16..1026
2017-01-13 Dz.U.17..74 § 1
tekst jednolity Dz.U.18..1177
2018-08-31 Dz.U.18..1677 § 1
2019-01-01 Dz.U.18..2208 § 1
2019-10-10 Dz.U.19..1918 § 1
tekst jednolity Dz.U.20..361
2020-03-21 Dz.U.20..485 § 1
2021-01-01 Dz.U.20..2068 § 1
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 4 grudnia 2009 r.
w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
(Dz.U. z dnia 14 grudnia 2009 r.)
Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:
§ 1.

Ustala się następującą klasyfikację części budżetowych:

01. Kancelaria Prezydenta RP
02. Kancelaria Sejmu
03. Kancelaria Senatu
04. Sąd Najwyższy
05. Naczelny Sąd Administracyjny
06. Trybunał Konstytucyjny
07. Najwyższa Izba Kontroli
08. Rzecznik Praw Obywatelskich
09. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
10. Urząd Ochrony Danych Osobowych
11. Krajowe Biuro Wyborcze
12. Państwowa Inspekcja Pracy
13. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
14. Rzecznik Praw Dziecka
15/00 Sądy powszechne

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów sądów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:
01. Ministerstwo Sprawiedliwości
02. Sąd Apelacyjny w Warszawie
03. Sąd Apelacyjny w Katowicach
04. Sąd Apelacyjny w Gdańsku
05. Sąd Apelacyjny w Poznaniu
06. Sąd Apelacyjny w Krakowie
07. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
08. Sąd Apelacyjny w Łodzi
09. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
10. Sąd Apelacyjny w Białymstoku
11. Sąd Apelacyjny w Lublinie
12. Sąd Apelacyjny w Szczecinie,
a nazwę części stanowi nazwa jednostki właściwej dla sprawującego funkcję dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej sądom powszechnym oraz dysponenta części budżetu państwa odpowiadającej obszarowi apelacji

16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
17. Administracja publiczna
18. Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
20. Gospodarka
21. Gospodarka morska
22. Gospodarka wodna

23. Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
25. Kultura fizyczna
26. Łączność
27. Informatyzacja
28. Szkolnictwo wyższe i nauka
29. Obrona narodowa
30. Oświata i wychowanie
31. Praca
32. Rolnictwo
33. Rozwój wsi
34. Rozwój regionalny
35. Rynki rolne
36. (uchylony)
37. Sprawiedliwość
38. (uchylony)
39. Transport
40. Turystyka
41. Środowisko
42. Sprawy wewnętrzne
43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
44. Zabezpieczenie społeczne
45. Sprawy zagraniczne
46. Zdrowie

47. Energia

48. Gospodarka złożami kopalin
49. Urząd Zamówień Publicznych
50. Urząd Regulacji Energetyki

51. Klimat
52. Krajowa Rada Sądownictwa
53. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
54. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

55. Aktywa państwowe
56. Centralne Biuro Antykorupcyjne
57. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
58. Główny Urząd Statystyczny
59. Agencja Wywiadu
60. Wyższy Urząd Górniczy
61. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
62. Rybołówstwo
63. Rodzina
64. Główny Urząd Miar
65. Polski Komitet Normalizacyjny
66. Rzecznik Praw Pacjenta
67. Polska Akademia Nauk
68. Państwowa Agencja Atomistyki

69. Żegluga śródlądowa
70. (uchylony)

71. Urząd Transportu Kolejowego
72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
74. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
75. Rządowe Centrum Legislacji
76. Urząd Komunikacji Elektronicznej
77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
78. (uchylona)

79. Obsługa długu Skarbu Państwa
80. Regionalne izby obrachunkowe
81. Rezerwa ogólna
82. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego
83. Rezerwy celowe
84. Środki własne Unii Europejskiej
85/00 Województwa

Celem oznakowania poszczególnych części budżetów wojewodów, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:
02. Województwo dolnośląskie
04. Województwo kujawsko-pomorskie
06. Województwo lubelskie
08. Województwo lubuskie
10. Województwo łódzkie
12. Województwo małopolskie
14. Województwo mazowieckie
16. Województwo opolskie
18. Województwo podkarpackie
20. Województwo podlaskie
22. Województwo pomorskie
24. Województwo śląskie
26. Województwo świętokrzyskie
28. Województwo warmińsko-mazurskie
30. Województwo wielkopolskie
32. Województwo zachodniopomorskie,
a nazwę części stanowi nazwa województwa

86/00 Samorządowe Kolegia Odwoławcze
Celem oznakowania poszczególnych części budżetów samorządowych kolegiów odwoławczych, jako trzecią i czwartą cyfrę (w miejsce 00) przyjmuje się symbol:

01. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie
03. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej
05. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku
07. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej
09. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy
11. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie
13. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie
15. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie
17. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu
19. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
21. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim
23. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze
25. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu
27. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach
29. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
31. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie
33. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie
35. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
37. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie
39. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy
41. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie
43. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie
45. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży
47. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
49. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu
51. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie
53. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu
55. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce
57. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile
59. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim
61. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku
63. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu
65. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu
67. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu
69. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie
71. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach
73. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu
75. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
77. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku
79. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach
81. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie
83. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu
85. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie
87. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu
89. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu
91. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku
93. Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
95. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu
97. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze,
a nazwę części stanowi nazwa samorządowego kolegium odwoławczego

 

87. Dochody budżetu środków europejskich
88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury

89. Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 
97. Przychody i rozchody związane z prefinansowaniem zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
98. Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa.

§ 2.
1.
Częściami budżetu państwa dysponują, z zastrzeżeniem ust. 2, dysponenci części budżetowych określeni w art. 2 pkt 8 oraz art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2.
Ustala się dysponentów:
1)
części 15/00 - Ministra Sprawiedliwości;
2)
części 77, 79, 82, 84, 87, 97 i 98 - ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych;
3)
części 80 - ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem części "88. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury", określonej w § 1, która wchodzi w życie z dniem 31 marca 2010 r.1)
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 80, poz. 558, Nr 137, poz. 977 i Nr 169, poz. 1207, z 2007 r. Nr 38, poz. 247 oraz z 2009 r. Nr 117, poz. 984), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel