Jak bezbłędnie i efektywnie zorganizować system raportowania

Dodano: 17 stycznia 2017
raportowanie

W każdej działalności powinien istnieć niezawodny i wiarygodny system informacyjno-decyzyjny, ponieważ trafne decyzje uda się podejmować tylko w sytuacji wykorzystania pełnej, aktualnej i wiarygodnej informacji. Z tego artykułu dowiesz się: jakie narzędzia informatyczne możesz wykorzystać do skutecznego raportowania, czym różnią się potrzeby małych i dużych firm w stosunku do systemu raportowania i analiz, jak w praktyce wdrożyć system raportowania oraz jakie koszty możesz przypisać wdrożeniu i wykorzystywaniu systemu raportowania.

ANALIZA POTRZEB INFORMACYJNYCH FIRMY

Jeżeli przyjmiesz, że system raportowania jest zespołem wzajemnie sprzężonych elementów - raportów i działań zmierzających do ich tworzenia i dystrybucji - to możesz go powiązać z procesem zarządzania firmą. Powyższe założenie dotyczy zarówno informacji:

 • zewnętrznych, określających otoczenie wokół przedsiębiorstwa, jak i
 • wewnętrznych - obejmujących stan zmian zachodzących wewnątrz firmy.

Zakres i poziom szczegółowości informacji niezbędnych do procesu zarządzania firmą powinien być ustalany ze wszystkimi przyszłymi użytkownikami systemu raportowania.

Analizę sposobu organizacji i koniecznych do poniesienia przez Twoją firmę kosztów wdrażania i wykorzystywania systemu raportowania powinieneś rozpocząć od identyfikacji potrzeb informacyjnych Twojej przedsiębiorstwa. Na te potrzeby składają się:

 1. częstotliwość pozyskiwania i prezentacji danych oraz
 2. przedmiot (zakres) wymaganych do analizy i oceny danych.
CYKL ŻYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA A POTRZEBY SYSTEMY INFORMACYJNEGO FIRMY

Potrzeby informacyjne firmy zależą przede wszystkim od wielkości podmiotu i rodzaju prowadzonej działalności. Są bardzo zróżnicowane i trudno Ci będzie je prawidłowo określić bez uprzedniego dokładnego zbadania i uwzględnienia specyfiki przedsiębiorstwa.

Potrzeby informacyjne firmy możesz przedstawić w ujęciu faz cyklu życia organizacji poprzez ich zestawienie z poziomem aktywności gospodarczej wyrażonej np. zmianą przychodów z działalności.

Zależność tych zmiennych prezentuje poniższa tabela.

Fazy cyklu życia a potrzeby informacyjne

Czwartą fazę cyklu życia organizacji trudno będzie Ci znaleźć wśród funkcjonujących podmiotów. Zauważ, że niektóre podmioty wycofują się z dotychczasowej działalności przy próbie zmiany profilu własnej działalności.

Nie można też jednoznacznie stwierdzić, że przedstawione fazy występują w sposób sekwencyjny. Możliwe jest ominięcie jednego ze stadiów. Najczęściej dotyczy to III fazy, której wedle badań statystycznych nie osiąga większość małych firm, np. w USA.

Fazy cyklu życia organizacji możemy przedstawić zwięźle w następujący sposób:

I - narodziny, gdy firma rozpoczyna swoją działalność, określ własną domenę działania - czyli potencjalnych przyszłych klientów. Wówczas zaczyna osiągać nieznaczne przychody, ponosząc jednocześnie dość znaczne koszty - w stosunku do osiąganych przychodów. Są związane głównie z tworzeniem zaplecza własnej działalności, np. rekrutacją pracowników, zakupem środków trwałych i badaniem stanu otoczenia zewnętrznego, tzn. jego struktury oraz dynamiki zachodzących w nim zmian;

II - wzrost, gdy organizacja ma już ściśle określoną strategię działania i wykorzystując swoją przewagę strategiczną nad pozostałymi konkurentami z branży, zdobywa nowych klientów. W tym okresie następuje wzrost przychodów z działalności, któremu towarzyszą w dalszym ciągu znaczne wydatki związane z monitorowaniem działalności konkurentów, koniecznością badania satysfakcji swoich klientów oraz ogólną kontrolą osią­ganych wyników;

III - dojrzałość, gdy następuje długookresowa stabilizacja działalności. Firma zdobyła pozycję na rynku i stara się ją utrzymać. To czas osiągania zysków z działalności, która jest monitorowana przede wszystkim wewnętrznymi wskaźnikami charakteryzującymi funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Fazę tę cechuje stabilizacja poziomu kosztów działalności w długim okresie;

IV - schyłek (upadek), gdy firma traci swoich stałych klientów i nie potrafi przezwyciężyć pojawiających się problemów gospodarczych. Najczęściej w celu minimalizacji strat zmuszona jest poszukiwać sposobów sprzedaży posiadanego majątku i na ten obszar zainteresowań ukierunkowuje swoje potrzeby infor­macyjne.

Poznawszy ogólny zarys sekwencyjności cyklu życia firmy, mo­żesz go teraz zestawić z potrzebami systemu informacyjnego. Najwięcej pracy przy organizacji systemu raportowania czeka Cię w I i II fazie cyklu życia przedsiębiorstwa. W tych dwóch pierwszych fazach powinieneś rozwijać i dostosowywać zakres oraz poziom szczegółowości pozyskiwanej informacji do rzeczywistych potrzeb. Natomiast w fazie dojrzałości system raportowania nie podlega tak dużym przeobrażeniom.

Zakres informacji na potrzeby zarządzania firmą powinien być jednak zmienny przez cały okres jej funkcjonowania. Wynika to ze zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym, które powinieneś monitorować celem dostosowania organizacji do zmieniających się warunków.

Jeżeli jesteś odpowiedzialny za administrowanie systemem raportowania, powinieneś pamiętać o potrzebie wprowadzania okresowych korekt w zawartości i sposobie prezentacji danych. W końcu w fazie wycofywania się firmy z działalności zakres przedmiotowy systemu raportowania w wyniku konieczności redukcji kosztów zostaje znacznie ograniczany. Nie oznacza to jednak natychmiastowego zaniku tworzenia raportów. Zmienia się jednak przedmiot i zakres informacyjny sprawozdawczości wewnętrznej.

PRZYKŁAD

Masz zadanie określenia potrzeb informacyjnych w zależności od fazy cyklu życia firmy należącej do branży handlowej. W tym celu wybierasz główne informacje, które należy pozyskać, aby umożliwić właściwe sterowanie działalnością tego podmiotu.

W przypadku analizy działalności handlowej ważnym czynnikiem określającym zakres potrzeb informacyjnych jest rodzaj sprzedawanego asortymentu.

Jeżeli Twoja firma zajmuje się handlem złożonymi produktami, np. produktami wysokiej technologii, dynamika rynku, na którym działa, jest bardzo wysoka. A zatem w tym przypadku częstotliwość raportowania i poziom jego szczegółowości powinien być wysoki, gdyż tylko w ten sposób spełnisz oczekiwania kierownictwa w zakresie postulatu aktualności tworzonej informacji zarządczej. A to umożliwi elastyczne dopasowywanie się firmy do zmieniających się warunków działania. Natomiast w odniesieniu do produktów prostych, np. artykułów spożywczych, nie masz do czynienia z gwałtownymi zmianami rynku, co pozwala na stworzenie mniej rozbudowanego systemu raportowania. Przykładowe potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa handlowego znajdującego się w różnych fazach cyklu życia organizacji przedstawia poniższa tabela.Pamiętaj także, że analizując własne potrzeby informacyjne, warto przeprowadzić indywidualne studium przypadku oparte na szczegółowej charakterystyce wybranego obszaru rynku i zajmowanej na nim pozycji.

JAK POPRAWNIE ZORGANIZOWAĆ SYSTEM RAPORTOWANIA?

Określenie potrzeb informacyjnych firmy niezbędnych do zarządzania powinno być dla Ciebie punktem wyjścia do opracowania projektu i następnie wdrożenia nowego lub zmiany już funkcjonującego systemu raportowania. Poza określeniem potrzeb informacyjnych kolejnymi etapami działań organizacji tego systemu jest określenie sposobów:

 • tworzenia meldunków zawierających dane niezbędne do opracowania raportów o charakterze zarządczym,
 • przetwarzanie danych do takiej postaci, która jest zrozumiała dla kadry kierowniczej i pozwoli na wykorzystanie dostarczonych informacji w zarządzaniu przede wszystkim na poziomie operacyjnym wyodrębnionej z firmy jednostki np. sklepu, zakładu czy oddziału,
 • agregacji danych niezbędnych do zarządzania operacyjnego i strategicznego całą organizacją.

Zakres zadań kolejnych etapów tworzenia systemu raportowania

Zauważ, że w firmach występuje najczęściej konieczność zbierania, przetwarzania i agregacji bardzo dużej ilości danych. Wynika to ze specyfiki działania przedsiębiorstw na rynku, gdzie obowiązują choćby zasady:

 • samofinansowania działalności w długim okresie, wymuszającej konieczność analizy długookresowej oraz
 • maksymalizacja korzyści grupy stakeholders - czyli wszystkich interesariuszy, a zatem właścicieli, pracowników, klien­tów, dostawców itp.

Z drugiej strony dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że często kierownictwo firmy narzuca stosunkowo krótki czas tworzenia raportów - najczęściej parę dni po księgowym zamknięciu miesiąca.

Obecnie występuje wyraźna potrzeba wspomagania systemu raportowania nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, których funkcjonalność będzie adekwatna do stawianych przez kierownictwo firmy potrzeb informacyjnych.

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE RAPORTOWANIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ

Trudno obecnie sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które nie korzysta z żadnego systemu informatycznego w swojej działalności. Zakres i rodzaj użytkowanego systemu jest różny i zależy przede wszystkim od wielkości firmy i posiadanych przez nią zasobów finansowych.

W małych podmiotach możesz spotkać jedynie pojedyncze komputery typu PC. Najczęściej mają zainstalowane systemy operacyjne - komercyjne Microsoft Windows lub typu open source Linuksa - oraz programy biurowe ogólnego użytku Microsoft Office lub darmowe - ewentualnie za niewielką opłatą - Open Office.

Zwróć uwagę, że często wykorzystywanym narzędziem gromadzenia i przetwarzania danych, a następnie ich udostępniania, są programy bazodanowe będące integralną częścią pakietów biurowych, np. MS Access lub Open Office Base.

Ich elementem jest kreator raportów, w którym możesz opracować własny wzór sprawozdania i po wprowadzeniu danych automatycznie generować raport.

Powyżej opisane zostały bardzo proste narzędzia, które mogą się sprawdzić jedynie w przypadku niewielkiego zakresu gromadzonych danych. Z drugiej strony zauważ, że przepisy dotyczące m.in. podpisu elektronicznego umożliwiają jeszcze szersze wykorzystanie w działalności gospodarczej sieci internetowej. Niezbędne są do tego przeglądarka internetowa i - do lepszej komunikacji - program obsługi poczty elektronicznej. Taki zestaw oprogramowania umożliwia zarządzającym sprawne wspomaganie prowadzenia małej firmy, gdzie ilość przechowywanych danych jest stosunkowo niewielka, potrzeby informacyjne kierownictwa czy właścicieli niewygórowane, a prowadzone procesy gospodarcze są na niskim poziomie złożoności.

W dużych i średnich przedsiębiorstwach istnieje konieczność wykorzystywania bardziej złożonych narzędzi z zakresu IT (ang. Information Technologies). Dotyczy to zarówno infrastruktury fizycznej - sprzętu, jak i aplikacyjnej - oprogramowania.

Komputery w tym przypadku powinny być połączone ze sobą, tworzyć sieć komputerową, bez której system informatyczny firmy nie będzie funkcjonować poprawnie. Centralnym miejscem sieci jest serwer - najczęściej spotykane platformy serwera to: IBM iSeries, Linux red Hat, Novell Ne-tware, Unix Solaris, Windows Server. Serwer ten powinien być wyposażony w program bazodanowy, np.:

 • Oracle,
 • MySQL,
 • PostgreSQL,
 • SQLServer.

W dużych i średnich przedsiębiorstwach system informatyczny składa się najczęściej ze zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ), np. SAP R/3, E-Business Suite, Navision, proALPHA. Na ZSZ składają się moduły, które obsługują po­szczególne obszary dziedzinowe firmy. Przykładowe rozwiązania informatyczne zostały zaprezentowane na rysunku dalej. Zauważ, że dzięki takiemu podejściu możliwe jest wdrożenie kompleksowego rozwiązania informatycznego lub jedynie częściowego wspomagania wybranych obszarów firmy. Bazy danych umożliwiają wymianę informacji między modułami ZSZ.

Przykładowe rozwiązania informatyczne w firmach

Tak skonstruowane systemy informatyczne umożliwiają wprowadzanie danych, śledzenie poszczególnych operacji gospodarczych, ale również późniejsze generowanie różnego rodzaju raportów.

Jak już określiliśmy wcześniej, system raportowania powinien być elastycznie dostosowywany do zmieniających się potrzeb informacyjnych. Ze względu na wysokie koszty wprowadzania zmian programowych czy też brak możliwości zbierania danych z wielu źródeł i ich zaawansowanej analizy w ZSZ do tworzenia raportów firmy często wykorzystują aplikacje informatyczne umożliwiające tworzenie dodatkowych analiz i opracowanie na ich podstawie raportów. Są to systemy informacyjne kierownictwa. Przykładem takich aplikacji są programy klasy Business Intelligence (BI), np. Eureca firmy Controlling Systems lub SAS Enterprise BI Server. Ich możliwości w zakresie wspomagania systemu raportowania są bardzo duże, pozwalają bowiem tworzyć raporty przedstawiające dowolne - w czasie i przestrzeni - zestawienia danych!

Programy Business Intelligence są kompatybilne z większością wykorzystywanych w przedsiębiorstwach zintegrowanych systemów zarządzania oraz baz/hurtowniami danych. Co istotne, mają bardzo przejrzysty interfejs użytkownika, często podobny do powszechnie stosowanych pakietów biurowych.

Jednak nierzadko pomimo posiadania przez firmy zaawansowanych narzędzi informatycznych do analiz i tworzenia raportów wiele z nich wykorzystuje również zwykłe arkusze kalkulacyjne, np. MS Excel lub OpenOffice Calc. Przyczyną tego jest powszechna, dobra znajomość ich interfejsu i możliwości analitycznych. Możesz przyjąć, że najwartościowszymi funkcjami arkuszy kalkulacyjnych w ramach systemu raportowania jest tworzenie szablonów i tabel przestawnych. Jest mało prawdopodobne, aby znaczna rola arkuszy kalkulacyjnych we wspomaganiu raportowania miałaby być niebawem ograniczona.

Czołowi dostawcy oprogramowania do Business Intelligence dostarczają „wtyczki" do Excela, które rozszerzają znacznie jego możliwości w zakresie raportowania i analiz.

 W JAKI SPOSÓB WDROŻYĆ SYSTEM RAPORTOWANIA?

Wdrożenie systemu raportowania jest najczęściej ściśle powiązane z wdrożeniem narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (czyli systemu Business Intelligence). Teoretycznie możesz sobie wyobrazić „ręczne" tworzenie raportów i osobiste dostarczanie ich odbiorcom. Rozwiązania tego typu występują jednak wyjątkowo rzadko i tylko w najmniejszych firmach - typu mikro.

Przebieg wdrażania systemu informatycznego wspomagającego analizę danych i raportowanie powinieneś ściśle wiązać ze specyfiką przedsiębiorstwa - przede wszystkim od przyjętej koncepcji zarządzania.

Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie:

 • czy wykorzystuje podejście procesowe - a zatem wtedy, gdy w firmie zostały zidentyfikowane zachodzące procesy, np. dostawy materiałów, sprzedaży bezpośredniej itp., czy
 • podejście funkcyjne - funkcjonowanie podmiotu jest charakteryzowane przez realizację ogólnych funkcji, np. logistycznej, marketingowej.

Dla tak określonego systemu zarządzania projektuje się specyficzny model ZSZ, który spełnia oczekiwania zarządzania procesowego lub funkcyjnego. Dalej przedstawiamy główne, najczęściej spotykane, etapy tego przedsięwzięcia, które dotyczą problematyki organizacji raportowania.

Główne etapy wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego analizę i raportowanie

Przedstawione etapy mają charakter działań realizowanych sekwencyjnie, jednak ustalenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie i użytkowanie systemu raportowania (B) oraz wybór narzędzia informatycznego wspomagającego system (C) mogą odbywać się równocześnie.

Podobne etapy do przedstawionych wcześniej mogą występować w przypadku zmiany głównych założeń systemu raportowania, np. w wyniku:

 1. wyboru innego niż dotychczas dostarczyciela rozwiązań informatycznych lub
 2. zmiany profilu czy zakresu prowadzonej działalności.

W pierwszym przypadku konieczne jest opracowanie nowego projektu systemu informatycznego, w drugim powinieneś zweryfikować zakres i przedmiot potrzeb informacyjnych.

Czas wdrożenia nowego narzędzia informatycznego jest zależny przede wszystkim od następujących czynników:

 1. jakie rozwiązanie zostało wybrane - np. czy narzędzie informatyczne ma strukturę złożoną, czy prostą,
 2. kto jest odpowiedzialny za wdrożenie - firma zewnętrzna czy odpowiednio przeszkoleni pracownicy firmy,
 3. z jaką złożonością procesów masz do czynienia w przedsiębiorstwie - złożone, średnio skomplikowane czy proste,
 4. jaki zakres potrzeb informacyjnych został zgłoszony przez adresatów systemu raportowania - duży, średni, niewielki,
 5. czy do tej pory firma wykorzystywała narzędzie informatyczne wspomagające raportowanie oraz czy będzie elemen­tem nowego systemu informatycznego.

Możesz założyć, że tworzenie nowego systemu raportowania dla średniej wielkości firmy, w miejsce dotychczas funkcjonującego, potrwa co najmniej 6 miesięcy. Zakładasz przy tym, że podmiot przechodzi przez wszystkie stadia wdrożenia systemu informacyjnego. Natomiast samą analizą przedsiębiorstwa, budową modelu nowego systemu, szkoleniem pracowników i wreszcie wdrożeniem systemu zajmuje się firma zewnętrzna, która jest doświadczona w realizacji tego typu przedsięwzięć. Powinno to się odbywać przy ścisłej współpracy klienta i firmy zewnętrznej.

KOSZTY SYSTEMU RAPORTOWANIA I SPOSOBY ICH SZACOWANIA

Główne czynniki wpływające na poziom kosztów wdrożenia i użytkowania systemu raportowania są zbieżne z przedstawionymi wcześniej czynnikami określającymi czas jego wdrożenia.

Dodatkowym elementem, który musisz w tym przypadku wziąć pod uwagę, jest potrzeba użytkowania przez pewien czas - w okresie te­stowania - równocześnie 2 systemów wspomagających raportowanie. Wpływa to w znaczny sposób na podniesienie poziomu ponoszonych kosztów.

Generalnie do kosztów wdrożenia systemu raportowania wspomaganego systemem informatycznym możesz zaliczyć:
Kwd = Kan + Kwsi + Ksi + Ksz + Ksk + Knad + Kikw 
gdzie:
Kwd - koszty wdrożenia systemu raportowania wspomaganego narzędziem informatycznym,
Kan - koszty przeprowadzenia analiz potrzeb informacyjnych,
Kwsi - koszty wdrażania systemu informatycznego, które są uzależnione od sposobu wdrażania:
Kwsi = Kzew 
Kzew - koszty wdrożenia systemu informatycznego przez firmę zewnętrzną,
Kwsi = Kwew 
Kwew - koszty wdrożenia systemu informatycznego przez własnych pracowników - tj. koszty oddelegowania ich do realizacji tego zadania oraz koszty szkolenia z zakresu wdrażania i użytkowania systemu,
Ksi - koszty zakupu systemu informatycznego, które są uzależnione od wyboru oprogramowania:
- dla aplikacji komercyjnych:
Ksi = Kzo + Kwt 
Kzo - koszty zakupu oprogramowania,
Kwt - koszty wsparcia technicznego,
- dla aplikacji open source:
Ksi = Kwt
Kwt- koszty wsparcia technicznego,
Ksz - koszty szkolenia użytkowników systemu informatycznego, w szczególności raportowania,
Ksk - koszty zakupu sprzętu komputerowego, np.: komputerów, serwerów, innych urządzeń zewnętrznych - oraz koszt budowy sieci komputerowej,
Knad - koszty ewentualnego zatrudnienia specjalisty/-ów bezpośrednio nadzorujących wdrożenie i późniejsze funkcjonowanie systemu,
Kikw - inne koszty wdrożenia.

Przedstawione koszty wdrożenia są ponoszone jednorazowo w mo­mencie wprowadzania nowego systemu raportowania wspomaganego narzędziem informatycznym.

Natomiast w trakcie użytkowania systemu powinieneś uwzględnić regularne ponoszenie innego rodzaju kosztów. Do nich możesz zaliczyć:
Ku = Kwt+ Kwi + Kls + Ksz + Ksk + Knad + Kme+ Kiku 
gdzie:
Ku - koszty użytkowania systemu raportowania wspomaganego systemem informatycznym,
Kwt - koszty wsparcia technicznego w celu rozwiązywania pojawiających się problemów w funkcjonowaniu systemu informatycznego i raportowania,
Kwi - koszty wdrażania innowacji w systemie (koszty zmiany formy i treści starych oraz wprowadzania nowych raportów),
Kls - koszty licencji stanowiskowej oprogramowania informatycznego,
Ksz - koszty szkoleń nowych pracowników (nowych użytkowników systemu raportowania),
Ksk - koszty wymiany i naprawy wykorzystywanego sprzętu komputerowego,
Knad - koszty zatrudnienia specjalisty/-ów bezpośrednio nadzorujących funkcjonowanie systemu,
Kme - koszty wykorzystywanych do raportowania materiałów eksploatacyjnych (biurowych),
Kiku - inne koszty użytkowania.

Pamiętaj, że analizy kosztów systemu raportowania nie możesz oderwać od kosztów związanych z funkcjonowaniem całego systemu informatycznego.

Koszty systemu raportowania są częścią kosztów systemu informatycznego (BI), który realizuje również inne funkcje.

Do innych funkcji realizowanych przez system BI możesz zaliczyć przykładowo:

 • gromadzenie dużej ilości danych, np. wprowadzanych do bazy/hurtowni danych w chwili tworzenia elektronicznych wersji meldunków,
 • przetwarzanie dużej ilości danych w informacje zarządcze - realizowane m.in. przy okazji przetwarzania i agregacji danych,
 • zapewnienie szybkiej i niezawodnej komunikacji w ramach firmy i z otoczeniem zewnętrznym, system umożliwia np. dystrybucję wersji elektronicznych opracowanych raportów.

Zwróć uwagę, że system informatyczny (BI) nie tylko służy ra­portowaniu, ale również ma na celu automatyzację większości procesów gospodarczych firmy. Wspomaga również prowadze­nie obowiązkowej księgowości.

Stosunkowo najwyższa część kosztów wdrożenia systemu raportowania będzie wiązała się z zakupem właściwego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Ceny aplikacji są bardzo zróżnicowane w zależności od obszaru działalności podmiotu, kompleksowości modułu, złożoności realizowanych procesów gospodarczych, których wspomaganie ma obejmować aplikacja oraz wielkości firmy.

PRZEGLĄD RYNKU SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE I RAPORTOWANIE

Poniżej zamieszczamy adresy stron internetowych wybranych firm dostarczających systemy wspomagania zarządzania: 
www.sap.com - oferuje modularne rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie dużych, średnich i małych firm; 
www.oracle.com/global/pl - zapewnia modularne rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie dużych, średnich i małych przedsiębiorstw; 
www.ifsworld.com/pl - oferuje modularne rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie dużych i średnich przedsiębiorstw; 
www.qad.com/pl - zapewnia modularne rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie dużych i średnich firm; 
www.proalpha.pl - daje możliwość modularnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie średnich firm; 
www.exact.com.pl - oferuje modularne rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie średnich przedsiębiorstw.Przedstawione przykłady rozwiązań informatycznych są kompleksowymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie firmą, które uzależnione jest od informacji dostarczanych przez system raportowania.

Pomimo że systemy wspomagania zarządzania oferowane są przede wszystkim dużym i średnim przedsiębiorstwom, dzięki modułowej budowie możesz je również spotkać w małych firmach. W tym przypadku chodzi o systemy typu ERP. Wybierasz wtedy obszary funkcjonalne, które będą wspomagane przez narzędzie informatyczne. W miarę rozwoju firmy możliwe staje się uzupełnianie wybranych obszarów, przekształcanie systemu informatycznego do postaci bardziej kompleksowych rozwiązań.

Zauważ, że wybór odpowiedniego systemu informatycznego wspomagającego raportowanie w firmie jest procesem skomplikowanym. Wiele czynników powinno decydować o przyjęciu konkretnego rozwiązania, a konieczne do poniesienia koszty zależą w dużej mierze od podjętej decyzji. Na przestrzeni lat opracowano metodologię ułatwiającą kadrze kierowniczej i wspomagającym ją analitykom dokonywanie wyboru rozwiązania informatycznego preferowanego do zastosowania w warunkach funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa.

Źródłem wiedzy do niezależnej oceny i weryfikacji systemów informatycznych na potrzeby firmy może być Technology Evaluation Center (TEC). Wspiera proces wyboru rozwiązań informatycznych, obniża jego koszty, ale przede wszystkim pomaga zmniejszyć wysoki poziom ryzyka związany z wyborem nieodpowiedniego systemu dla specyfiki danej firmy. TEC zawiera bardzo wie­le kryteriów oceny, na bazie których możesz określić systemy informatyczne spełniające oczekiwania Twojej firmy.

Możesz to sprawdzić sam, dostępny jest bowiem online -np. na stronie WWW: http://pl.vs.technologyevaluation.com/ ). Ułatwia to niewątpliwie jego wykorzystanie.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

 1. Najwięcej pracy związanej z organizacją i rozwijaniem systemu raportowania może Cię czekać w pierwszej i drugiej fazie cyklu życia przedsiębiorstwa, a więc przy powstaniu i dynamicznym rozwoju firmy.
 2. Do etapów tworzenia systemu raportowania możesz zaliczyć: przygotowywanie meldunków zawierających dane przeznaczone do opracowania raportów o charakterze zarządczym, przetwarzanie danych do postaci zrozumiałej dla kadry kierowniczej i pozwalającej na wykorzystanie jej w procesie zarządzania oraz agregację danych niezbędnych do zarządzania operacyjnego i strategicznego całą firmą
 3. Systemy informatyczne (np. w postaci ZSZ) umożliwiają wprowadzanie danych, śledzenie poszczególnych operacji gospodarczych, a także późniejsze generowanie raportów.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel