Pakiet VAT e-commerce. Poznaj zmiany, jakie mają obowiązywać od lipca br.

Patrycja Kubiesa

Autor: Patrycja Kubiesa

Dodano: 7 kwietnia 2021

Od 1 lipca 2021 r. planowane są olbrzymie zmiany w zakresie wprowadzenia tzw. pakietu VAT e-commerce. Modyfikacje dotyczyć będą zmian w zakresie limitów przy transakcjach dokonywanych poza terytorium kraju oraz umożliwienia rejestracji dla celów VAT tylko w jednym kraju szerszemu gronu podatników.

Obecnie podatnicy, którzy dokonują sprzedaży poza terytorium kraju, mają do czynienia z kilkoma procedurami, w zależności od tego, czego one dotyczą. W przypadku kiedy dokonują sprzedaży np. towarów do innego kraju Unii Europejskiej, ale dla innych firm, tam zarejestrowanych dla celu VAT, to dokonują tzw. transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Przykład
 • Przykład
Podatnik zarejestrowany w Polsce produkuje w Polsce krzesła, które następnie sprzedaje przedsiębiorcom zarejestrowanym we Francji. Tym samym podatnik w Polsce zarejestrowany jest dla celów VAT w Polsce i jeśli nie dokonuje innych transakcji, które podlegają innym procedurom opodatkowania, to jest zarejestrowany dla celów VAT jedynie w Polsce. W Polsce podatnik polski wykazuje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, a podatnik francuski wykazuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, oczywiście pod warunkiem spełnienia szeregu dodatkowych warunków ustawowych, np. posiadania numeru identyfikacyjnego dla celów VAT etc.

A co się dzieje, jeśli podatnik sprzedaje krzesła osobom fizycznym, tj. konsumentom mającym miejsce zamieszkania we Francji i tam je wysyła? Tu niestety sytuacja się komplikuje i istotne są tzw. limity dla celów sprzedaży wysyłkowej. Czym jest sprzedaż wysyłkowa? Jak definiuje ustawa o podatku od towarów i usług, rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Przykład
 • Przykład
Podatnik zarejestrowany w Polsce sprzedaje i wysyła konsumentom we Francji okulary przeciwsłoneczne. Dokonana sprzedaż w roku podatkowym nie przekracza 5.000.00 euro. Tym samym podatnik w Polsce zarejestrowany jest dla celów VAT w Polsce i jeśli nie dokonuje innych transakcji, które podlegają innym procedurom opodatkowania, to jest zarejestrowany dla celów VAT jedynie w Polsce. Jednocześnie podatnik w Polsce wykazuje taką transakcję jako transakcję krajową i opodatkowuje polską stawką VAT, tj. 23%.

Sytuacja się jednak komplikuje, kiedy dochodzi do wyższych poziomów sprzedaży wysyłkowej. W zależności od tego, do jakiego kraju dokonujemy sprzedaży wysyłkowej, mamy różne limity. I tak, w przypadku Francji istotny jest dla nas limit 35.000.00 euro, który oznacza, iż do tej wysokości podatnik polski zarejestrowany dla celów VAT w Polsce wykazuje taką transakcję jako transakcję krajową i opodatkowuje polską stawką VAT, tj. 23%.

Powyżej kwoty 35.000.00 euro podatnik polski będzie musiał zarejestrować się dla celów VAT w kraju, dla którego dokonuje sprzedaży, tj. jeśli nasz podatnik przekroczy limit sprzedaży wysyłkowej do Francji, będzie musiał zarejestrować się dla celów VAT we Francji i tam opodatkować sprzedaż, której dokonuje dla konsumentów. Z aktualnymi limitami sprzedaży wysyłkowej można zapoznać się na stronie Unii Europejskiej. Jak wskazuje polska ustawa o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. W związku z powyższym dla celów ustalenia limitu sprzedaży wysyłkowej należy wziąć pod uwagę kwotę netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

Przykład
 • Przykład
Podatnik zarejestrowany w Polsce sprzedaje i wysyła konsumentom we Francji okulary przeciwsłoneczne. Dokonana sprzedaż w roku podatkowym wynosi około 100.000.00 euro. Tym samym podatnik w Polsce zarejestrowany jest dla celów VAT w Polsce, ale jednocześnie w odniesieniu do sprzedaży, której dokonuje do Francji, będzie musiał zarejestrować się we Francji i tam wykazywać sprzedaż zgodnie z francuskimi przepisami i stawkami.

Dlaczego obecne przepisy są dla podatników trudne?

Obecnie, jeśli podatnicy przekraczają progi sprzedaży wysyłkowej, muszą się zarejestrować dla celów VAT w tym kraju. Pierwszym problemem, jaki się pojawia jest to, że muszą znaleźć w tym kraju podmiot, który ich podatkowo i księgowo w tym aspekcie wspomoże, tj. wskaże, jakie są obowiązki rejestracyjne, a następnie sprawozdawcze, będzie dokonywał obliczenia podatków i reprezentował podatnika. Dla szeregu polskich podatników jest to bariera nie do przeskoczenia, bo najczęściej nie wiedzą, do kogo się zgłosić lub obawiają wysokich kosztów. Z tego powodu albo rezygnują całkowicie z takich pomysłów, albo niestety nie wykazują sprzedaży wysyłkowej, licząc na to, że nie będzie konsekwencji podatkowych.

Co się zmieni od 1 lipca i dlaczego?

1 lipca 2021 r., co wynika z obowiązków w stosunku do Unii Europejskiej, Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić m.in.:

1. zwiększenie obowiązków dla podatników prowadzących tzw. interfejsy elektroniczne,

2. zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich,

3. stworzenie instytucji One Stop Shop, tzw. OSS, która dotyczyć będzie nie tylko tak jak teraz jest w przypadku instytucji MOSS usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, ale będzie dotyczyć także:

 • niektórych usług świadczonych na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji),
 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
 • niektórych dostaw towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy,
WAŻNE Od 1 lipca 2021 r. wprowadzone zostaną duże zmiany. Znika instytucja sprzedaży wysyłkowej z terytorium i na terytorium kraju. Pojawiają się nowe instytucje, np. OSS, tj. tzw. punkty kompleksowej obsługi, które mają na celu ułatwić podatnikom dokonywanie transakcji poza terytorium kraju.

4. sprzedaż na rzecz konsumentów w UE towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro (w tym zakresie procedura funkcjonować będzie jako importowy OSS, tzw. Import One Stop Shop (IOSS),

5. wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS,

6. jeżeli nie jest stosowany IOSS (choć mógłby być), dostępny będzie drugi mechanizm uproszczenia dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro. VAT importowy zostanie pobrany od osoby, dla której towary są przeznaczone (odbiorcy) przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską, agencję celną), która wpłaci ten pobrany od odbiorcy VAT organom celnym, poprzez dokonanie płatności miesięcznej,

7. usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro.

Zwiększenie obowiązków dla podatników prowadzących tzw. interfejsy elektroniczne

Planowana zmiana polegać będzie na tym, iż obecnie coraz więcej jest podmiotów, które prowadzą tak zwane interfejsy elektroniczne, tj. platformy handlowe, które najczęściej funkcjonują w ten sposób, że zapewniają dostawcom, np. spoza UE, sprzedaż na rzecz konsumentów, często z wykorzystaniem magazynów na terytorium UE. Aby rozwiązać problem poboru VAT, postanowiono przerzucić obowiązek poboru i zapłaty VAT na podatników, którzy dokonują właśnie ułatwienia sprzedaży przy użyciu interfejsu elektronicznego.

Przykład
 • Przykład
Polska spółka prowadzi platformę handlową kupprosto.pl. Za pośrednictwem tej platformy możemy zakupić na przykład paski do zegarków, których wartość nie przekracza 40 euro, które produkowane są w Chinach. Polscy konsumenci kupują od chińskiego dostawcy paski do zegarków za pośrednictwem platformy kupprosto.pl.

W takiej sytuacji po zmianach to polski podatnik prowadzący platformę będzie zobowiązany do poboru VAT i jego zapłaty.

Zgodnie z projektowanym brzmieniem art. 7a ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik ułatwia, poprzez użycie interfejsu elektronicznego, takiego jak platforma, platforma handlowa, portal lub podobne środki, zwanego dalej „interfejsem elektronicznym”, sprzedaż na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał i dokonał dostawy tych towarów.

W przypadku gdy podatnik ułatwia poprzez użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej dojdzie do:

1) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość lub

2) dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem.

Kumulatywnie spełnić zatem należy warunki:

 • nieposiadanie przez dostawcę bazowego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE (w tym Polski),
 • dokonywanie dostawy bazowej na rzecz podmiotu, co do zasady, niebędącego podatnikiem VAT (w przypadku WSTO nabywcą towarów może być w pewnych przypadkach podmiot posiadający status podatnika VAT),
 • dostawa bazowa ma miejsce na terytorium UE (będące jej przedmiotem towary zostały uprzednio dopuszczone do swobodnego obrotu w UE).

Tym samym dochodzimy do sytuacji, gdzie to nie dostawcy będą obarczeni obowiązkiem rozliczania VAT, ale będą tego dokonywały platformy handlowe. Nowelizacja przewiduje bowiem stworzenie pewnego rodzaju fikcji prawnej, wskutek której platforma będzie podatnikiem kupującym, a następnie sprzedającym towar.

Zdefiniowanie pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich

Wprowadza się nowe pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, tzw. WSTO, a jednocześnie usuwa z ustawy definicję sprzedaży wysyłkowej.

Przez WSTO rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

a) podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub

c)  każdym innym podmiotem niebędącym podatnikiem

pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz – miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Tym samym wprowadzony zostanie jednolity limit dla całej UE dla podatników dokonujących dostawy towarów w ramach WSTO oraz świadczących usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi świadczone drogą elektroniczną wynoszący 10.000.00 euro.

Stworzenie instytucji One Stop Shop, tzw. OSS

Dla podatników dokonujących WSTO będzie możliwa:

 • elektroniczna rejestracja dla celów VAT w jednym państwie członkowskim;
 • deklarowanie i płacenie należnego VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji;
 • współpraca z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy/świadczenie usług mają charakter transgraniczny.

Podsumowując, nowe przepisy umożliwią od 1 lipca 2021 r. podatnikom, którzy dokonują sprzedaży konsumentom w UE to, iż nie będą musieli rejestrować się do celów VAT we wszystkich państwach członkowskich, w których świadczone są te usługi. Zamiast tego VAT należny od tych transakcji mogą zadeklarować i zapłacić w jednym państwie członkowskim (państwie członkowskim identyfikacji) za pośrednictwem OSS. Korzystanie z tej procedury ma charakter fakultatywny, zatem podatnik będzie mógł, ale nie będzie musiał wybierać takiej formy rozliczania. Jednakże podatnik, który wybierze taką formę korzystania z OSS będzie zobowiązany do stosowania jej dla wszystkich krajów, zatem nie będzie mógł korzystać z OSS w odniesieniu do sprzedaży np. we Francji, a w odniesieniu do sprzedaży np. w Austrii już nie.

WAŻNE Wprowadzane przepisy nie zmieniają zasad ustalania miejsca świadczenia usług, a jedynie sposób ich rozliczania.

Usunięcie w całej UE zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro

Wprowadzenie szczególnej procedury importu idzie w parze ze zniesieniem obecnego zwolnienia z VAT dla towarów w małych przesyłkach o wartości do 22 euro. Od 1 lipca 2021 r. takie towary nie będą podlegały zwolnieniu z VAT.

Stworzenie instytucji Import One Stop Shop, tzw. IOSS oraz SOTI

Jak będzie wyglądać korzystanie z procedury IOSS?

SOTI dotyczy sprzedaży na odległość towarów importowanych. Różni się zatem od WSTO tym, że WSTO dotyczy towarów na terenie UE, a SOTI dotyczy towarów importowanych z państw trzecich.

Inaczej niż dotychczas, jeśli będą dokonywane sprzedaże np. z Chin do UE, tj. z państw trzecich, jeśli stosowany będzie IOSS, to dostawca sprzedający towary o niskiej wartości znajdujące się w państwie trzecim lub terytorium trzecim konsumentom w UE naliczy i pobierze VAT w momencie sprzedaży towarów oraz zadeklaruje i zapłaci ten podatek globalnie za pośrednictwem IOSS w państwie członkowskim identyfikacji. Towary te będą następnie korzystać ze zwolnienia z VAT przy imporcie, co pozwoli na szybkie ich zwolnienie w urzędzie celnym.

Tym samym to w państwie trzecim zostanie naliczony i pobrany VAT, a nie w momencie importu. To znacząca zmiana.

W przypadku zastosowania IOSS import towarów o niskiej wartości do UE będzie zwolniony z VAT, ponieważ VAT jest już zapłacony w momencie sprzedaży.

Procedurę IOSS będą mogli przeprowadzić

a) sprzedawcy, którzy mają już siedzibę w UE i dokonują sprzedaży towarów o niskiej wartości z państwa trzeciego konsumentowi w UE,

b) sprzedawcy niemający siedziby w UE, sprzedający towary o niskiej wartości z państwa trzeciego konsumentowi w UE, ale oni będą musieli korzystać w taki sposób, że:

 • wyznaczają pośrednika z siedzibą w UE,
 • bezpośrednio, jeśli mają siedzibę w kraju trzecim, z którym UE zawarła porozumienie o wzajemnej pomocy w sprawie VAT, o ile prowadzą sprzedaż towarów z tego państwa trzeciego,
 • interfejsy elektroniczne ułatwiające SOTI o niskiej wartości (do 150 euro) dostawcom bazowym działającym na ich interfejsach elektronicznych (tzw. uznany dostawca). Jeżeli interfejs elektroniczny nie ma siedziby w UE, będzie musiał wyznaczyć pośrednika, aby być uprawnionym do korzystania z procedury importu.
Przykład
 • Przykład
Chińska spółka posiadająca siedzibę w Polsce produkuje okulary przeciwsłoneczne i sprzedaje dla polskich konsumentów. Jeden towar nie przekracza 150 euro. Jeśli zostanie wybrana metoda IOSS, wtedy chiński podatnik dokona pobrania i zapłaci VAT, a importowane okulary będą korzystały już ze zwolnienia z VAT, ponieważ podatek został pobrany przez chińskiego podatnika.
Przykład
 • Przykład
Chińska spółka posiadająca siedzibę we Francji produkuje okulary przeciwsłoneczne i sprzedaje dla polskich, francuskich i angielskich konsumentów. Jeden towar nie przekracza 150 euro. Jeśli zostanie wybrana metoda IOSS, wtedy chiński podatnik dokona pobrania i zapłaci VAT, a importowane okulary będą korzystały już ze zwolnienia z VAT, ponieważ podatek został pobrany przez chińskiego podatnika. Chiński podatnik rozliczy wszystko w deklaracji składanej we Francji, wskazując poszczególne sprzedaże w rozbiciu na dane kraje.

Czy procedura importu i stosowania IOSS dotyczy wszystkich towarów?

Co jest istotne, rozliczenie w tej formie będzie możliwe jedynie, jeśli:

 • towary znajdują się na terytorium trzecim lub w kraju trzecim w momencie ich sprzedaży,
 • towary te są wysyłane w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro i
 • towary są transportowane lub wysyłane przez dostawcę lub w jego imieniu/na jego rzecz do konsumenta w państwie członkowskim, oraz
 • towary nie podlegają podatkowi akcyzowemu (zazwyczaj alkohol lub wyroby tytoniowe).

Z OSTATNIEJ CHWILI

Firmy z sektora MŚP otrzymają środki na rozwój pracy zdalnej

Rząd pracuje nad przygotowaniem Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Będzie on podstawą do uzyskania środków finansowych z tzw. Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. RRF – Recovery and Resilience Facility), który jest największą częścią unijnego Funduszu Odbudowy. To odpowiedź Unii Europejskiej na kryzysowe zagrożenia oraz wyzwania spowodowane pandemią COVD-19. Głównym celem KPO jest zwiększenie produktywności krajowej gospodarki, tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, wzrost aktywności zawodowej, a także kompetencji cyfrowych pracowników. Z puli pieniędzy przyznanych Polsce przez UE, w jego ramach zostanie rozdysponowanych 58,1 mld euro, z czego 34,2 mld euro w postaci pożyczek na potrzeby ożywienia gospodarki po okresie pandemii, zaś 23,9 mld euro jako dotacje. Środki te trzeba będzie wykorzystać do 2026 roku.

Ze wsparcia w ramach rządowego programu, o którym mowa, będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy, głównie firmy prowadzące działalność w niewielkim rozmiarze (z tzw. sektora MŚP). Takie podmioty będą mogły ubiegać się o dopłaty pieniężne przeznaczone na rozwój pracy zdalnej, pozwalającej na realizację zadań służbowych bez wychodzenia z domu. Pieniądze ze wsparcia można będzie przeznaczyć m.in. na doradztwo i analizy ekspertów w tym zakresie, szkolenia czy zakup narzędzi do komunikacji elektronicznej (np. licencji na oprogramowanie do prowadzenia konferencji wideo).

Do rozdysponowania na wspomniane cele będzie kwota 44.000.000 euro, a pomoc otrzyma – według szacunków – około 3.000 przedsiębiorców. Oznacza to, że maksymalna pomoc dla jednego podmiotu może wynieść nawet do 15.000 euro (czyli przy obecnym kursie tej waluty ok. 70.000 zł).

Autor:

PATRYCJA KUBIESA

doradca podatkowy

Patrycja Kubiesa

Autor: Patrycja Kubiesa

doradca podatkowy
Słowa kluczowe:
deklaracja VAT

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel