Nie trzeba zawiadamiać US o objęciu spółki komandytowej CIT od 1 maja

Dodano: 7 kwietnia 2021

Przepisy nie nakładają obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przez spółkę komandytową ani przez jej wspólników w przypadku gdy podmiot ten skorzysta z przysługujących mu ustawowych uprawnień i zostanie objęty CIT dopiero od 1 maja 2021 r.

Wśród wielu nowości, które ostatnio weszły w życie, jest objęcie od 1 stycznia 2021 r. spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Data ta nie była jednak bezwzględnie obowiązująca, ponieważ ustawodawca umożliwił odroczenie terminu objęcia takich podmiotów opodatkowaniem CIT. Dzięki temu wiele z nich stanie się podatnikami CIT dopiero od 1 maja 2021 r. Taką możliwość stwarza art. 12 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca). W przywołanej regulacji jest mowa o tym, iż spółka komandytowa może postanowić, że przepisy ustaw o PIT oraz CITw brzmieniu nadanym nowelizacją, „stosuje się do tej spółki oraz przychodów i kosztów związanych z uczestnictwem w tej spółce począwszy od 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyskuje status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych 1 maja 2021 r.”.

Niestety ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie oraz przez kogo powinna zostać podjęta decyzja w tym zakresie. Nie wskazał również, czy o skorzystaniu przez spółkę komandytową z omawianego odroczenia należy formalnie zawiadomić właściwy urząd skarbowy.

Analiza obowiązujących w tym zakresie regulacji prowadzi jednak do wniosku, że takie zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego nie jest wymagane. Powinność jego dokonania nie wynika bowiem ani z przepisów wspomnianej wcześniej ustawy nowelizującej (w tym także z jej art. 12 ust. 2), ani z przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CITw brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2021 r.

Przesunięcie terminu uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie jest też zmianą danych spółki osobowej, która wymagałaby zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (na wniosku KRS Z1). Tak samo zdarzenie to nie wymaga złożenia w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizującego NIP-8, przeznaczonego m.in. dla podmiotów wpisanych do KRS w zakresie rejestru przedsiębiorców.

Słowa kluczowe:
urząd skarbowy

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel