RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal poniedziałek, 30 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Dokumenty ubezpieczeniowe » Składki na ZUS od umów cywilnoprawnych » Emerytury i renty » Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na FP i FGŚP » Składki na ZUS z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej » Kapitał początkowy » Składki ze stosunku pracy » Lista płac » Świadczenia przedemerytalne » Składki na ZUS od cudzoziemców » Płatnik - przekaz elektroniczny » Świadczenia rodzinne » Składki ze stosunku służbowego » Świadczenia » Składki na ZUS z tytułu pracy nakładczej » Zasiłki » ZUS » Archiwum
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
Ważny od 2004-03-15 do 2007-12-31

Dochód do zasiłku rodzinnego - obliczanie dochodu na osobę w rodzinie pracownika

UWAGA: dokument jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem Portalu FK?

Już teraz zamów dostęp do:

  • 70 ekspertów czekających na Twoje pytania,
  • informacji o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • narzędzi w postaci kalkulatorów, wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego...

Możesz wykupić też jednorazowy dostęp do tego artykułu przez:

SMS      lub      Zapłac on-line

Uprawnienie do zasiłku rodzinnego zależy od spełnienia wielu warunków. Jednym z nich jest dochód na jedną osobę w rodzinie pracownika, który nie może przekroczyć określonej kwoty. Dlatego też, abyś mógł wypłacić pracownikowi zasiłek rodzinny, musisz najpierw obliczyć dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie pracownika. Powinieneś wiedzieć, że w okresie od 1 czerwca 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r.:
1) przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie pracownika, uzyskany w roku 2001, nie może przekroczyć 548 zł. Z tą kwotą porównujesz zatem przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę osiągnięty w rodzinie pracownika;
2) przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie pracownika, uzyskany w roku 2001, nie może przekroczyć 612 zł. Dotyczy to:
- osób samotnie wychowujących dzieci (osób stanu wolnego: panny, kawalera, rozwiedzionej, rozwiedzionego, wdowy lub wdowca, małżonków w separacji) oraz
- osób wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego. Na okres od 1 czerwca 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r., wprowadzono nominalną kwotę dochodu (548 zł lub 612 zł), której przekroczenie w 2001 r. wyłącza prawo do zasiłku rodzinnego. Ustalając prawo do zasiłku rodzinnego, szczególnie w 2002 r., musisz pamiętać, że zasiłek rodzinny może pracownikowi przysługiwać w następnym okresie zasiłkowym, mimo że dochód na jedną osobę w rodzinie przekracza 548 zł albo 612 zł. Aby tak się stało muszą być łącznie spełnione dwa warunki:
1) kwota przekroczenia przypadająca na wszystkich członków rodziny nie równoważy kwoty zasiłku, która przysługiwałaby na wszystkich członków rodziny, gdyby przyznano prawo do zasiłku (na osoby, które spełniają warunki, od których zależy przyznanie zasiłku),
2) zasiłek rodzinny przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.
(tzw. zasada równoważnika - art. 2 ust. 4 uzrpw). Jeżeli są spełnione powyższe warunki, kwotę zasiłku rodzinnego na każdą osobę musisz pomniejszyć o kwotę przekroczenia. Kwotę zasiłku rodzinnego przypadającą do wypłaty zaokrąglasz do 10 groszy w górę. Pracownica firmy, w której prowadzisz księgowość, pobierała zasiłek rodzinny na troje dzieci do maja 2002 r. W dniu 11 czerwca 2002 r. pracownica złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku na okres zasiłkowy od 1 czerwca 2002 r. do 31 maja 2003 r. Rodzina pracownicy składa się z pięciu osób, w tym trojga dzieci w wieku do 16 lat.
Wyliczyłeś, że przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi 567,65 zł, a więc przekracza próg 548 zł o 19,65 zł na osobę (567,65 - 548 = 19,65), a na wszystkich członków rodziny 98,25 zł (19,65 x 5).
Wysokość zasiłku rodzinnego przysługującego na troje dzieci to 137,60 zł
(42,50 + 42,50 + 52,60 = 137,60). Spełnione są więc warunki wypłaty zasiłku rodzinnego:
1) kwota przekroczenia przypadająca na wszystkich członków rodziny (98,25 zł) nie równoważy kwoty zasiłku (137,60 zł) : 98,25 < 137,60.
2) w poprzednim okresie zasiłkowym pracownicy przysługiwał zasiłek rodzinny.
W związku z tym musisz ustalić wysokość zasiłku rodzinnego, który będziesz wypłacać pracownicy, pomniejszając kwotę zasiłku rodzinnego na każdą osobę o kwotę przekroczenia:
- na pierwsze i drugie dziecko: 42,50 - 19,65 = 22,85;
- na trzecie dziecko: 52,60 - 19,65 = 32,95.
Razem wysokość przyznanego zasiłku rodzinnego, po zaokrągleniu do 10 groszy w górę, wynosi 78,70 zł (22,85 + 22,85 + 32,95 = 78,65).
Obliczanie dochodu rodziny
Ustalając, czy przyznać pracownikowi zasiłek rodzinny, musisz wziąć pod uwagę dochód jego rodziny z poprzedniego roku kalendarzowego. Wartość tego dochodu powstaje przez zsumowanie:
- dochodu osiągniętego przez pracownika,
- dochodu osiągniętego przez współmałżonka pracownika,
- dochodu osiągniętego przez dzieci pracownika,
jeżeli powyższe osoby pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem. Pracownik ma żonę (która od kilku miesięcy nie pracuje) i dwoje dzieci w wieku 15 i 19 lat (uczące się w technikum samochodowym). W czerwcu 2002 r. pracownik złożył wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego. Wraz z wnioskiem otrzymałeś od niego zaświadczenia urzędu skarbowego, z którego wynikało, że w 2001 r.:
- pracownik osiągnął dochód (pomniejszony o podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ubezpieczeniowe) w wysokości 12.456,73 zł,
- starszy syn pracownika osiągnął dochód w wysokości 2.457,80 zł. Przy obliczaniu przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie dodajesz dochody pracownika i jego syna uzyskane w 2001r.:
12.456,73 + 2.457,80 = 14.914,53 zł.
Otrzymujesz w ten sposób łączną kwotę dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym (14.914,53 zł). Kwotę tę dzielisz przez 12:
14.914,53 : 12 = 1.242,88 zł.
Otrzymaną kwotę 1.242,88 zł dzielisz przez liczbę osób w rodzinie:
1.242,88 : 4 = 310,72 zł.
W ten sposób uzyskujesz kwotę przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie uprawnionego (310,72 zł). Kwotę tę (310,72 zł) porównujesz z kwotą ustaloną w ustawie (548 zł). W tym przypadku nie została ona przekroczona, a więc pracownikowi wypłacasz zasiłek rodzinny na dwoje dzieci.
Musisz pamiętać, że do dochodów rodziny zaliczasz dochody:
1) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
2) nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
3) dochody z działalności gospodarczej,
4) dochody z gospodarstwa rolnego. Ad.1. Dochód do zasiłku rodzinnego jest to dochód pomniejszony o:
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- składkę z tytułu ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i chorobowego,
- kwotę alimentów ustalonych prawomocnym wyrokiem sądu lub ugodą sądową, świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób. Pracownik zatrudniony u Twojego pracodawcy wykonuje jednocześnie umowę zlecenia na rzecz innej firmy. Zarówno dochody uzyskane ze stosunku pracy w Twojej firmie, jak i dochód z umowy zlecenia będziesz uwzględniał przy wyliczaniu dochodów w rodzinie. Ad.2. Powinieneś zapamiętać, że poza dochodami podlegającymi opodatkowaniu są pewne grupy dochodów, które nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale które musisz wliczać do dochodów rodziny.
Są to: 1) renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, renty kombatanckie i renty osób represjonowanych oraz członków ich rodzin - przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 2) dodatki kombatanckie, świadczenia pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub ZSRR, dodatek do emerytur i rent przyznany żołnierzom-górnikom na podstawie przepisów o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu, dochody z tytułu emerytur i rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939 - 1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 3) ryczałt energetyczny przysługujący kombatantom i innym osobom uprawnionym, 4) otrzymywane z zagranicy: renty z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939 - 1945, 5) zasiłki wychowawcze, 6) renta socjalna, stały zasiłek, stały zasiłek wyrównawczy i gwarantowany zasiłek okresowy, 7) zasiłki chorobowe wypłacane na podstawie odrębnych przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ubezpieczeniu członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin, 8) dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 9) część dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów - w wysokości odpowiadającej równowartości diet określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w przedsiębiorstwach państwowych w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju - obliczonych za okres, w którym była wykonywana praca lub było otrzymywane stypendium, 10) część dochodów osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody z innych tytułów niż stosunek pracy lub stypendium - w wysokości odpowiadającej równowartości diet, określonych w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskiwały dochód, 11) należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom i pracownikom cywilnym jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 12) przychody ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej, 13) wynagrodzenie otrzymywane przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów gruntowych, 14) alimenty otrzymywane na rzecz dzieci na podstawie wyroku lub ugody sądowej (także świadczenia otrzymywane z funduszu alimentacyjnego), 15) stypendia
(art. 3 ust. 2 ustawy z 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, dalej uzrpw , Dz.U. z 1998 r. nr 102, poz. 651 ze zm.). Ad 3. Jeżeli pracownik firmy, w której prowadzisz księgowość, lub członek jego rodziny prowadzi pozarolniczą działalność lub współpracuje przy jej prowadzeniu, dochody z tego tytułu też musisz uwzględnić przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. Dochody z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych przyjmujesz w wysokości podanej w zaświadczeniu urzędu skarbowego. Ad. 4. Jeżeli pracownik zatrudniony w Twojej firmie jednocześnie prowadzi niewielkie gospodarstwo rolne, powinieneś wiedzieć, że okoliczność ta również wpływa na prawo do zasiłku rodzinnego. W przypadku osiągania dochodów z gospodarstwa rolnego zasiłek rodzinny wypłacasz, jeżeli na osobę w rodzinie uprawnionego przypada nie więcej niż 2 ha przeliczeniowe. Wielkość gospodarstwa rolnego, jaką posiada pracownik, jest wyrażana w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni i powinna być potwierdzona zaświadczeniem gminy albo aktualnym nakazem płatniczym (wystawianym dla celów podatku rolnego). Zasadą jest, że dochody na jedną osobę w rodzinie z gospodarstwa rolnego oraz innych pozarolniczych źródeł sumuje się. W związku z tym, gdy zatrudniony w Twojej firmie pracownik lub członek jego rodziny osiąga dochody z gospodarstwa rolnego, przyjmujesz, że miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 274 zł. Kwota ta jest niezależna od rzeczywistych wyników finansowych gospodarstwa. Nie możesz jej w żaden sposób zmienić, w szczególności nie możesz przyjąć wysokości dochodów podanych przez pracownika Twojej firmy. Sumę miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego i przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny osiągniętego z innych źródeł dzielisz przez liczbę członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Pracownik firmy, w której prowadzisz księgowość, złożył wniosek o zasiłek rodzinny na troje dzieci. Podał w nim, że posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 3,4 ha przeliczeniowego. Jedynym innym dochodem rodziny jest jego wynagrodzenie ze stosunku pracy. W 2001 r. pracownik uzyskał z tego tytułu dochód w wysokości 18.723,56 zł potwierdzony zaświadczeniem urzędu skarbowego.
Ustalając zasiłek rodzinny, uwzględniasz:
- dochód z tytułu pracy: 18.723,56 zł, z którego wynika przeciętny miesięczny dochód w wysokości 1.560,30 (18.723,56 : 12 = 1.560,30);
- miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego: 931,60 zł (3,4 x 274 = 931,60).
Razem miesięczny dochód: wynosi 2.491,90 zł (1.560,30 + 931,60 = 2.491,90). Kwotę tę dzielisz przez liczbę członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (5 osób) i otrzymujesz przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie w wysokości 498,38 zł. Kwota ta jest niższa od 548 zł, a więc przyznajesz prawo do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2002 r. na troje dzieci w wysokości 137,60 zł (42,50 + 42,50 + 52,60 = 137,60).
PAMIĘTAJ!
Abyś mógł wypłacić pracownikowi zasiłek rodzinny, musisz wziąć pod uwagę dochód jego rodziny z poprzedniego roku kalendarzowego. Wartość tego dochodu powstaje przez zsumowanie:
- dochodu osiągniętego przez pracownika,
- dochodu osiągniętego przez współmałżonka pracownika,
- dochodu osiągniętego przez dzieci pracownika. Autor: Dorota Dzienisiuk, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Konsultant: Hanna Perło, dyrektor Departamentu Świadczeń Krótkoterminowych, Centrala ZUS

Dokumenty o zbliżonej tematyce


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.