RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal niedziela, 29 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Treść interpretacji - VAT » VAT » Odliczanie podatku naliczonego i zwrot podatku » Interpretacje - VAT
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS

Możliwość zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz termin dokonania tego zwrotu (IPTPP1/443-977/11-2/RG)

Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
www.mf.gov.pl
Pismo
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 8 lutego 2012 r.
IPTPP1/443-977/11-2/RG
Możliwość zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz termin dokonania tego zwrotu

Istota interpretacji

Czy Spółka składając deklarację rozliczeniową VAT-7, może jednocześnie zwrócić się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminach: 25 dni i części w terminie 60 dni w przypadku nabyć towarów, których termin zapłaty jest dłuższy niż wynikający z art. 86 ustawy o VAT?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2011 r. (data wpływu 23 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w części w przyspieszonym terminie 25 dni, a w części w terminie 60 dni jest nieprawidłowe.

 

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2011 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w części w przyspieszonym terminie 25 dni, a w części w terminie 60 dni.

 

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) w związku z przeprowadzanymi inwestycjami w celu zachowania płynności finansowej występuje co miesiąc o przyśpieszony termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Spółka jest firmą - grupą producentów owoców i warzyw, która ze względu na swoją specyfikę działania nabywa towary: nasiona, rozsadę, za które wynegocjowała wydłużony termin zapłaty (po sezonie), np. faktura wystawiona w dniu 28.03.2011, termin jej zapłaty przypada po 247 dniach, czyli 30.11.2011.

Według art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT Wnioskodawca może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za okres, w którym otrzymał fakturę lub według art. 86 ust. 11 ustawy o VAT w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Składając comiesięczną deklarację podatkową VAT-7 z przyśpieszonym terminem zwrotu podatku VAT, w której warunkiem otrzymania zwrotu w terminie 25 dni jest według art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, zapłacenie wykazanych w deklaracji należności Spółka nie może w żadnej ze składanych deklaracji wykazać nabyć towarów, gdyż w ustawowych terminach wynikających z art. 86 ustawy o VAT nie zostały jeszcze zapłacone.

Wnioskodawca zatem nie może skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów nabywanych z wydłużonym terminem zapłaty.

Taka sama sytuacja zaistnieje w 2012 roku. Na kolejny rok Spółka ma zrealizować kolejne inwestycje według tzw. planu dochodzenia do uznania zatwierdzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przyszłym roku Wnioskodawca ponownie zaciągnie kolejny kredyt inwestycyjny. Aby zmniejszać koszty obsługi kredytu, Spółka będzie się starać o przyśpieszony termin zwrotu VAT. Jednocześnie, firma będzie nabywać towary (nasiona, rozsadę) w miesiącach III-VI, gdzie terminy zapłaty za te towary przypadną na miesiące VII-XII.

 

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka składając deklarację rozliczeniową VAT-7, może jednocześnie zwrócić się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminach: 25 dni i części w terminie 60 dni w przypadku nabyć towarów, których termin zapłaty jest dłuższy niż wynikający z art. 86 ustawy o VAT...

 

Zdaniem Wnioskodawcy , Spółka powinna mieć możliwość skorzystania z prawa do przyspieszonego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jak również do prawa odliczenia podatku od nabyć towarów z wydłużonym terminem płatności dłuższym niż wynikający z art. 86 ustawy o VAT.

Taką możliwość Spółka miałaby gdyby mogła podzielić nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym na część do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 25 dniowym i terminie 60 dniowym. Czyli Podatnik nie musiałby decydować, czy skorzysta z prawa do odliczenia (wskazując 60 dniowy termin zwrotu), czy z prawa o przyśpieszony termin zwrotu nadwyżki VAT.

 

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi:

1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a. z tytułu nabycia towarów i usług,

b. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

-z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2. w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;

3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4. kwota podatku należnego z tytułu:

a. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,

c. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

5. kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a;

6. różnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37.

 

Zasady regulujące zwrot bezpośredni nadwyżki podatku naliczonego nad należnym uregulowane są w art. 87 powołanej ustawy.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach.

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

W przypadku wydłużenia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie, urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 zdanie pierwsze, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

eżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia (art. 87 ust. 2a ustawy).

Natomiast, zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),

2. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3. importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

-przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.

 

Biorąc pod uwagę rozwiązania zawarte w art. 87 ust. 6 ustawy w stosunku do ust. 2 tego artykułu należy stwierdzić, iż uprawnienie do ubiegania się o przyspieszony zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni przysługuje po spełnieniu dodatkowych przesłanek przewidzianych w ust. 6 tego artykułu.

Jedną z takich przesłanek, której spełnienie na wstępie warunkuje możliwość ubiegania się o zwrot w przyspieszonym terminie jest aby kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej (a więc wynikające zarówno z bieżącego okresu rozliczeniowego jak i z okresów poprzednich) wynikały bądź z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, bądź z zapłaconych dokumentów celnych oraz decyzji, bądź z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma wszystkich kwot podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym wynikających ze wszystkich zdarzeń, które miały w nim miejsce. Nadwyżka zatem tego podatku naliczonego ("różnica podatku" expressis verbis), do której odnosi się art. 87 ust. 6 ustawy, dotyczy jej całości.

Dopiero wówczas, gdy zajdzie choćby jeden z taksatywnie wymienionych w pkt 1-3 art. 87 ust. 6 ustawy przypadków, obejmujący jednak całą różnicę podatku naliczonego za dany okres rozliczeniowy, podatnik uprawniony jest do wnioskowania o zwrot w skróconym 25 dniowym terminie.

To, że przepis ten stanowi lex specialis wobec ogólnej reguły z art. 87 ust. 2 ustawy, nie oznacza wcale, że nie nawiązuje on do całości nadwyżki wykazywanej w deklaracji do zwrotu bezpośredniego. To z kolei powoduje, że nie jest możliwe niejako "rozbijanie" jednej kwoty do zwrotu na rachunek bankowy w dwóch różnych terminach zależnie od tytułu, z którego wynika prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest firmą - grupą producentów owoców i warzyw, która ze względu na swoją specyfikę działania nabywa towary: nasiona, rozsadę, za które wynegocjowała wydłużony termin zapłaty (po sezonie), który wynosi np. powyżej 247 dni.

Zdaniem Wnioskodawcy, składając deklarację podatkową VAT-7 z przyspieszonym terminem zwrotu podatku VAT (zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1) nie ma on możliwości skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów z wydłużonym terminem zwrotu (zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT Wnioskodawca może dokonać obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za okres, w którym otrzymał fakturę lub według art. 86 ust. 11 ustawy o VAT w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych).

Przepis art. 87 ust. 6 ustawy stanowi o przyspieszeniu terminu zwrotu nadwyżki podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2 (a więc nawiązuje do całości nadwyżki wykazanej w deklaracji). Ponadto odnosi się do zadeklarowanych kwot podatku naliczonego wynikających z faktur w całości zapłaconych. Wymóg zapłaty musi być zatem spełniony w odniesieniu do wszystkich faktur, z których wynika podatek naliczony zadeklarowany w danym okresie. Nie jest zatem możliwe przyspieszenie terminów zwrotu tylko względem części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji.

 

Reasumując, Wnioskodawca w oparciu o art. 87 ust. 6 ustawy, nie ma możliwości przyspieszenie terminu zwrotu różnicy podatku tylko w stosunku do części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w deklaracji.

Z przepisu tego wynika, że w ciągu 25 dni urząd zwraca różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, czyli różnicę pomiędzy kwotą wykazanego podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, który podatnik ujął w deklaracji. Nie ma więc możliwości podziału w jednej deklaracji kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i wykazania jej części do zwrotu w terminie przyspieszonym, a w odniesieniu do pozostałej części w terminie 60-dniowym.

 

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej w wydanej interpretacji rozpatrzone.

W niniejszej interpretacji rozstrzygnięto wniosek w części dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w części w przyspieszonym terminie 25 dni, a w części w terminie 60 dni.

Natomiast wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w części w przyspieszonym terminie 25 dni, a w części w terminie 60 dni, został rozpatrzony interpretacją Nr IPTPP1/443-977/11-3/RG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Porady o zbliżonej tematyce


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.