Wyszukiwarka

Liczba znalezionych wyników: 66


Zaliczki 100% - przychód, VAT, księgowanie

Pytanie:  Pytanie dotyczy PDOP, Rachunkowości, VAT Spółka z o.o. prowadzi działalność hotelową, z tytułu której w dniu 21.02.2014 wpływa na konto bankowe zaliczka 100% w kwocie 450 zł za rezerwację pobytu w hotelu 13-14.03.2014. Spółka na tą okoliczność wystawia fakturę (na firmę) 22.02.2014 na 450 zł brutto (netto 416,67 zł i VAT 8% 33,33 zł) i przesyła klientowi. W takich okolicznościach można rozważyć trzy warianty rozpatrzenia przychodów zgodnie z PDOP, ustawą o rachunkowości i VAT: 1/ Podatek dochodowy od osób prawnych – zgodnie z art.12 pkt 1 przychodem są otrzymane pieniądze, czyli dla fiskusa jest to przychód za m-c 02/2014 i należy go rozliczyć do 20.03.2014, 2/ Podatek - VAT - art.29a pkt 1 podstawa opodatkowania, z zastrzeżeniem ... , jest wszystko co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał czyli VAT należny do rozliczenia za luty 2014 do 25.03.2014 3/ Ustawa o rachunkowości - Art. 41. [Przychody przyszłych okresów] 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności: 1) równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. Dekretacja faktury: Wn 450,00 201- 2025 / Ma 416,67 700-1 (lub Ma 850-1-1) Ma 33,33 220-3 201- Rozrachunki z odbiorcami 700-1 Przychody ze sprzedaż usług hotelowych 850-1-1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowych 220-3 VAT należny. W związku z powyższy powstają następujące pytania: Czy otrzymaną 100% zaliczkę poprawnie zadekretowano na konto 700 – przychody ze sprzedaży za miesiąc 02.2014, rozliczając ją rachunkowo i przychodowo w miesiącu lutym, czy też powinna ona być ujęta na koncie 850 - rozliczenia międzyokresowe przychodów (przychody przyszłych okresów) i dopiero poleceniem księgowania rozliczyć w przychody za marzec, czyli wtedy kiedy faktycznie będzie wykonana usługa i marcu będzie przychodem rachunkowym i podatkowym ? Czy podatek należny VAT z tytułu tej zaliczki należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc luty (do 25.03.2014) ? Jak powinien być rozliczony przychód dla celów podatkowych i dla celów rachunkowości z tytułu zaliczki otrzymanej w lutym na usługę, która ma być wykonana w marcu ?

  • 2014-03-18
  • Marian Szałucki
  • VAT
wiper-pixel