RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 3 września 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Komentarze do orzeczeń » Orzeczenia » Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy » Kadry
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
20.11.2008

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem w wieku emerytalnym będzie przejawem dyskryminacji?

Czy osiągnięcie wieku emerytalnego stanowi usprawiedliwione społecznie kryterium doboru pracowników do zwolnienia, a w konsekwencji, czy kryterium doboru ze względu na wiek pracownika może być uznane za przejaw dyskryminacji oraz czy nabycie prawa do emerytury uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę? Przeczytaj ten tekst i dowiedz się, jaki wyrok w tej sprawie wydał Sąd Najwyższy.

W niniejszej sprawie pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z powodu osiągnięcia przez niego wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. Pracownik złożył pozew do sądu pracy o przywrócenie do pracy.

Pozwany- – pracodawca mimo posiadania szeregu wielu zarzutów przeciwko pracownikowi związanych z niedopełnieniem obowiązków służbowych nie zdecydował się na rozwiązanie umowy o pracę na tej podstawie. O rozwiązaniu umowy o pracę z powodem-pracownikiem zadecydowały inne czynniki. U pracodawcy stosowano politykę zatrudnieniową tego rodzaju, że z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego przez pracownika, o ile jeśli nabywał on prawo do emerytury, rozwiązywano umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron, ewentualnie wypowiedzenia.Pracodawca mimo, że oceniał zachowanie pracownika jako naganne, nie zdecydowała się go zwolnić z tego powodu. Wprost przeciwnie, odczekał do osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego i wówczas wypowiedział mu umowę o pracę, wskazując jako przyczynę osiągnięecie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę.

Sąd rejonowy uznał , że decyzja o wypowiedzeniu jest uzasadniona w świetle prowadzonej przez pracodawcę polityki zatrudnieniowej i oraz że nie stanowi to dyskryminacji i w związku z powyższym oddalił powództwo o przywrócenie do pracy oraz o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Sąd okręgowy zmienił wyrok sądu rejonowego, uznając, że nie sam wiek emerytalny, ale druga przyczyna, czyli nabycie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, uzasadniają decyzję o wypowiedzeniu. Stwierdził również, że polscy emeryci nie są najlepiej uposażoną grupą społeczną i że należy to wziąć pod uwagę przy ocenie wypowiedzenia. Ponadto uznał, że wprawdzie pracodawca ma prawo do oceny przydatności pracownika i w ramach tego uznania, że nie przydatni są mu już pracownicy, którzy osiągnęli określony wiek, ale że to prawo pracodawcy nie może prowadzić do dyskryminacji żadnych grup pracowniczych.

Kontynuując swoje rozważania, stwierdził, że obowiązujące przepisy pracy umożliwiają pracodawcy rozwiązanie stosunku pracy z nieprzydatnym mu pracownikiem, ale wtedy gdy nieprzydatność rozumiana jest jako brak cech koniecznych do wykonywania określonych obowiązków pracowniczych oraz że podstawą wypowiedzenia nie mogą być okoliczności niezwiązane z pracą, takie jak w tym przypadku wiek pracownika.

Reasumując, sąd okręgowy uznał, że osiągnięcie wieku emerytalnego i uzyskanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest podstawą do wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę.

Sąd Najwyższy nie zgodził się z wyrokiem sądu okręgowego . Uznał, że osiągnięcie wieku emerytalnego i uzyskanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę oraz że nie jest to dyskryminacja.

Pamiętajmy, że dyskryminacja w świetle przepisów prawa pracy zgodnie z art. 113 Kodeksu pracy, (dalej: kp) to nierówne traktowanie pracowników ze względu na odrębności wymienione w tym przepisie, a więc np. ze względu na wiek.

Należy jednak stwierdzić, że inny przepis prawa pracy – art. 183b § 2 kp – pozwala pracodawcy stosować środki, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność. Przepis ten jest zgodny z prawem wspólnotowym.

Takim przejawem różnicowania pracowników jest m.in. art. 39 kp, który nie pozwala zwolnić pracownika,   któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Pamiętajmy, że w świetle obowiązujących przepisów pracownik nie ma obowiązku przejścia na emeryturę oraz że również i po stronie pracodawcy nie istnieje obowiązek rozwiązania z nim stosunku pracy, jeśli uznaje, że pracownik ten jest w dalszym ciągu przydatny dla jego zakładu pracy.

Należy jednak podkreślić, że to pracodawca decyduje o tym, czy ten pracownik jest przydatny, czy nie i w ten sposób realizuje własną politykę zatrudnienia, mając prawo rozwiązać stosunek pracy po nabyciu przez pracownika prawa do emerytury. Jest to uzasadnione tym, że orzecznictwo dało to uprawnienie pracodawcom z tego powodu że , ponieważ pracownik pozyskuje poza zatrudnieniem źródło stałego dochodu i w ten sposób nie pozostaje beż środków do utrzymania, a praca nie jest już jego jedynym źródłem dochodu i tym samym utrzymania.

Zdaniem Sądu Najwyższego:
Osiągnięcie wieku emerytalnego stanowi usprawiedliwione społecznie kryterium doboru pracowników do zwolnienia, a co za tym idzie, nie może jednocześnie być uznane za kryterium dyskryminujące określoną grupę pracowników. Nie tyle osiągnięcie wieku emerytalnego jest przyczyną rozwiązania stosunku pracy, ale fakt, że po osiągnięciu tego wieku pracownik pozyskuje inne, poza zatrudnieniem, źródło stałego dochodu.
Nabycie prawa do emerytury nie jest równoznaczne z koniecznością rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2008 roku r., II PK 102/07).

Podstawa prawna: art. 113, art. 183b § 2 i art. 39  ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.