RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal sobota, 28 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe II kwartał 2008 » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2008
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
Ważny od 2008-04-24 do 2008-12-31

Z Kartą Polaka cudzoziemiec może pracować bez zezwolenia!

Dnia 29 marca br. weszły w życie przepisy, które przewidują ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców z dawnych republik radzieckich. Dotyczą one osób, które deklarują przynależność do Narodu polskiego. Więcej na ten temat dowiesz się z tekstu.


Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu polskiego.

Przyznanie Karty Polaka następuje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jej wydanie lub jej przedstawiciela ustawowego.

Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, a czynności wykonywane przez konsula w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę wniosku i wydaniem decyzji o przyznaniu Karty Polaka są wolne od opłat konsularnych.

Ustawa z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, która weszła w życie 29 marca 2008 r., określa uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka, zasady przyznawania, utraty ważności i unieważnienia Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych sprawach.

Poniżej opisujemy, kto może otrzymać Kartę Polaka i do czego ona uprawnia.

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu polskiego i spełni łącznie następujące warunki:
1) wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
2) w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika organizacji (mowa tu o organizacjach pozarządowych, posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność w zakresie pomocy osobom narodowości polskiej zamieszkałym na terenie państw wymienionych, uprawnionych do przyjmowania i przekazywania właściwemu konsulowi wniosków o przyznanie Karty Polaka) złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu polskiego;
3) wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw wymienionych poniżej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

Ważne jest również to, że Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo:
- Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej,
- Republiki Białoruś,
- Republiki Estońskiej,
- Gruzji,
- Republiki Kazachstanu,
- Republiki Kirgiskiej,
- Republiki Litewskiej,
- Republiki Łotewskiej,
- Republiki Mołdowy,
- Federacji Rosyjskiej,
- Republiki Tadżykistanu,
- Turkmenistanu,
- Ukrainy albo
- Republiki Uzbekistanu.

Do czego uprawnia Karta Polaka?

Z Kartą Polaka cudzoziemiec pracuje bez zezwolenia. Oznacza to, że polski pracodawca może zatrudnić osobę posiadającą Kartę Polaka na podstawie stosunku pracy, może powierzyć mu również pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej bez obowiązku uzyskania zezwolenia wojewody.

Ponadto Karta Polaka uprawnia do zwolnienia z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krajowej lub o refundację tej opłaty.
Refundacja ta jest finansowana z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych, a dokonywana jest za pośrednictwem właściwego konsula.

Posiadacz Karty Polaka może również prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Podstawa prawna:
- art. 1, art. 2, art. 3, art. 5, art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 28 ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r. nr 180, poz. 1280),

Autor: Anna Kostecka, konsultant prawny

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.