RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 26 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe III kwartał 2008 » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2008
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
Ważny od 2008-08-04 do 2008-12-31

Wiążące interpretacje indywidualne za 40 zł w ciągu miesiąca!

Przedsiębiorcy będą mogli występować o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów w sprawach składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Od wniosków o wydanie interpretacji prawa, w tym prawa podatkowego, będzie pobierana niższa opłata.


Uchwalona niedawno ustawa z 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza miedzy innymi możliwość występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa, które nakładają obowiązek świadczenia jakichkolwiek danin, w tym także składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Nowe zasady uzyskiwania interpretacji prawa daniowego regulują art. 10, art. 10a, art. 11 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).
Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego nadal będzie jednak regulowała ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm., dalej: op).

Według nowych zasad przedsiębiorca będzie mógł złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
Wniosek o wydanie interpretacji będzie mógł dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji będzie musiał przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.

Ponadto wniosek o wydanie interpretacji będzie musiał zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy,

2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej,

5) adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.


Udzielenie interpretacji będzie następowało w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja będzie musiała zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.


Wniosek o wydanie interpretacji będzie podlegał opłacie w wysokości 40 zł, którą trzeba będzie wpłacić w terminie7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie - wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Opłata w niższej wysokości dotyczy także wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (art. 6 nowelizacji zmienia art. 14f § 1 op).


W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych opłata będzie pobierana od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
Opłatę będzie należało wpłacić na rachunek organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do wydania interpretacji albo, jeżeli istnieje taka możliwość, gotówką w kasie tego organu lub jednostki.

Interpretacja będzie musiała być wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej kompletnego i opłaconego wniosku.
W razie niewydania interpretacji w terminie, w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, zacznie obowiązywać domniemanie, że została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

Interpretacja nie będzie wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie będzie mógł być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosuje się do uzyskanej interpretacji.
Interpretacja będzie natomiast wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i będzie mogła zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania.

Nie będzie podlegała zmianie interpretacja, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

Organy administracji publicznej będą zobowiązane do załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki.
Przedsiębiorca nie zostanie „odesłany od okienka”, jeżeli nie będzie miał wszystkich wymaganych dokumentów!
Organy administracji nie będą mogły odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych ani żądać jakichkolwiek dokumentów, których konieczność przedstawienia lub złożenia nie wynika wprost z przepisu prawa.

Ustawa, w części dotyczącej wydawania interpretacji, zacznie obowiązywać po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia.

Tryb uzyskiwania i udzielania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego uregulowany w Ordynacji podatkowej (Rozdział 1a) jest zupełnie inny. Interpretację nie są wydawane w formie decyzji, a gdy podatnik nie zgadza się ze stanowiskiem organu podatkowego wzywa go do usunięcia naruszenia prawa, a potem może wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego.

Trudno zrozumieć ten rozdźwięk między dopiero co uchwalonymi przepisami gwarantującymi swobodę gospodarczą i przepisami Ordynacji podatkowej, ponieważ wymusza on na przedsiębiorcach konieczność zapoznania się z dwoma trybami występowania o interpretacje przepisów. Na domiar złego interpretacje uregulowane w Ordynacji podatkowej nie wiążą przecież organów podatkowych (ani podatnika). Jak się w tym połapać?

A przecież miało być łatwiej i mniej biurokracji. Czym jest uzasadniona ta rozbieżność, trudno stwierdzić. Może tym, że projektodawca ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie zna przepisów Ordynacji podatkowej?

Tekst opublikowany: 4 sierpnia 2008 r.

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.