RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal poniedziałek, 30 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe III kwartał 2006 » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2006
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
Ważny od 2006-08-25 do 2007-12-31

Uwaga! Korekta deklaracji będzie możliwa również po kontroli UKS!

W wyroku z 20 czerwca 2005 r. (sygn. akt: K 4/04). Trybunał Konstytucyjny uznał, że konieczne jest ograniczenie uprawnień wywiadu skarbowego uregulowane w rozdziale 4 ustawy o kontroli skarbowej. Przepisy te utraciły moc 30 czerwca 2006 r.
Sejm 24 sierpnia 2006 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która między innymi daje podatnikowi prawo do skorygowania swoich deklaracji po kontroli skarbowej, w ciągu 14 dni od doręczenia protokołu kontroli. Przeczytaj ten tekst i dowiedz się, jakie nowe możliwości korygowania deklaracje po kontroli wprowadzają nowe przepisy.


Nowelizacja zmienia ustawę z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 z póżn. zm., dalej: uks). Konieczność tej zmiany wynikała z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) z 20 czerwca 2005 r. (sygn. K 4/04). TK uznał za niezgodne z Konstytucją RP przepisy wcześniejszej nowelizacji (dotyczące art. 36 ust. 1, art. 36a oraz art. 36d ust. 4 uks). Na mocy niniejszego orzeczenia, przepisy te utraciły moc 30 czerwca 2006 r.

Obecnie uchwalona przez Sejm 24 sierpnia 2006 r. ustawa o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, także powinna być zgodna z wzorcami konstytucyjnymi, niestety, w opinii ekspertów tak nie jest.

Ponadto ustawa ta zawiera zupełnie nowe regulacje dotyczące korekty deklaracji podatkowych. Zmiany obejmują także ustawę z 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej
(Dz.U. z 2004 r. nr 156, poz. 1641 z późn. zm., dalej: ustawa o Służbie Celnej), ustawę z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 z późn. zm., dalej: kks) oraz ustawę z 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. nr 130, poz. 1188 z późn. zm., dalej: Prawo pocztowe).

Kiedy będzie możliwa korekta deklaracji?

Obecnie przepisy dotyczące korygowania deklaracji podatkowych są uregulowane w dziale III, rozdziale 10 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm., dalej: op) – „Korekta deklaracji”.

Nowo dodany w uks art. 14c wprowadza możliwość oraz reguluje zasady dokonywania korekt deklaracji podatkowych w wyniku ustaleń faktycznych dokonanych także przez organy kontroli skarbowej.
Po zmianach uprawnienie do skorygowania deklaracji, określone w art. 81 op, ulegnie zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem. Kontrolowany będzie mógł, w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli, skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową.

Na możliwość skorygowania deklaracji kontrolujący wskaże w protokole kontroli
.
Uprawnienie do skorygowania deklaracji będzie przysługiwało nadal po zakończeniu postępowania kontrolnego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Kontrolowany będzie miał obowiązek, nie później niż w terminie 3 dni, zawiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu do właściwego organu podatkowego korygującej deklaracji oraz - w pisemnym uzasadnieniu - przyczyn korekty, wskazać w szczególności, że korekta deklaracji jest związana z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej.
Organ podatkowy niezwłocznie poinformuje właściwy organ kontroli skarbowej o złożeniu deklaracji korygującej.

Złożenie korekty nadal nie będzie karalne

Kolejna zmiana dotyczy art. 16a kks. Obecnie przepis ten wyłącza karalność za przestępstwo karne skarbowe lub wykroczenie skarbowe w wypadku gdy podatnik dokonał korekty deklaracji na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Po wejściu życie nowelizacji nie będzie podlegał karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną zarówno w rozumieniu przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, jak i ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 z późn. zm.), korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Co z tajemnicą skarbową?

Zmianie uległy przepisy art. 34 uks, zgodnie z którym informacje gromadzone i przetwarzane w ramach kontroli skarbowej stanowią tajemnicę skarbową. Nowo dodane przepisy wprowadzają odstępstwo od obowiązku nieujawniania informacji objętych tajemnicą skarbową. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (dalej: GIKS) będzie mógł wyrazić zgodę na ujawnienie przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz kierowników innych komórek organizacyjnych, określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż skarbowa i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw, wskazując jednocześnie sposób udostępnienia i wykorzystania ujawnianych informacji.

Wyrażenie zgody będzie mogło nastąpić wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli skarbowej lub jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach kontroli skarbowej i jawności życia publicznego. Przewidziano formę pisemną zgody GIKS, na uzasadniony wniosek dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub ww. kierownika komórki organizacyjnej.
W opinii prof. dr hab. Marka Kalinowskiego (Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw) wątpliwość budzi proponowany przepis art. 34 ust. 1b uks. Określa on przesłanki pozwalające na ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę skarbową. Przesłankami tymi są:

1) ważny interes publiczny,
2) gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli skarbowej
3) jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach kontroli skarbowej i jawności życia publicznego.
Przesłanki te zostały sformułowane przy użyciu klauzul generalnych oraz zwrotów niedookreślonych. Wskutek tego zakres, w jakim możliwe jest ujawnianie informacji objętych tajemnicą skarbową jest bardzo szeroki i niedookreślony. Dzięki temu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej uzyska znaczną swobodę przy ustalaniu w praktyce zakresu, w jakim możliwe jest ujawnienie tej tajemnicy.

Tak sformułowany przepis narusza wzorzec konstytucyjny zawarty w art. 51 ust. 5 Konstytucji. Przepis ten zastrzega dla materii ustawowej uregulowanie zasad udostępniania informacji, które zgromadziły o osobach władze publiczne
.

Wyżej wskazane przepisy, zdaniem prof. Marka Kalinowskiego, pozwalają na ujawnienie praktycznie tych wszystkich informacji stanowiących tajemnicę skarbową, które nie są chronione na mocy innych ustaw. Do tego zakres możliwych do ujawnienia informacji nie został ograniczony przedmiotowo. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej uzyskał poprzez nieprecyzyjne i bardzo ogólne ujęcie przesłanek ujawniania tajemnicy skarbowej, nadmierną swobodę przy ustalaniu w praktyce zakresu podmiotowego i przedmiotowego ograniczania konstytucyjnego prawa obywatela, uregulowanego w art. 47 Konstytucji RP.

Przepis art. 36b ust. 1 uks w dotychczasowym brzmieniu został uznany za niezgodny z art. 2, art. 47, art. 49 i art. 51 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Po zmianie, pomimo że jego treść uległa modyfikacji w stosunku do treści przepisu uznanego za niezgodny przez TK, jest dyskusyjne, czy jest on zgodny z Konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis przyznający prawo do uzyskania danych o połączeniach telefonicznych powinien w zasadzie zawierać minimalne gwarancje ochrony jednostki, jakie sformułowane zostały w art. 36c uks w odniesieniu do kontroli operacyjnej. Organy kontroli musiałyby zatem uzyskać zgodę organów sądowych na wystąpienie do podmiotów wykonujących działalność telekomunikacyjną o udostępnienie danych o połączeniach.

Niestety, również art. 20c ustawy o Policji przewiduje tryb uzyskiwania danych o połączeniach uregulowany podobnie jak w art. 36b ustawy o kontroli skarbowej, zauważa prof. Kalinowski.
Zmiany w art. 34b uks wprowadzają możliwość udostępniania przez organy kontroli skarbowej informacji wynikających z akt kontroli służbom statystyki publicznej w zakresie, jaki wynika z programu badań statystycznych statystyki publicznej. Uprawnienie to ma na celu realizację zadań statystyki publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, statystyka publiczna jest uprawniona: do zbierania ze wszystkich dostępnych źródeł, określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej i do gromadzenia danych statystycznych o podmiotach gospodarki narodowej oraz ich działalności, między innymi wypracowania metod szacowania „szarej strefy”.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Autor: Wiesław Adamczyk, doradca prawny

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.