RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal piątek, 27 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe I kwartał 2010 » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2010
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
15.02.2010

Ulga odsetkowa - ile można odliczyć za 2009 r.

Mimo, że ulga odsetkowa już nie istnieje, podatnicy w ramach praw nabytych mogą odliczyć od dochodu odsetki od kredytu mieszkaniowego, który zaciągnęli do końca 2006 r.

W rozliczeniu rocznym za 2009 r. możesz nadal odliczyć odsetki od kredytu (pożyczki) na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych. To tzw. ulga odsetkowa. Ulga odsetkowa przestała funkcjonować z dniem 1 stycznia 2007 r. z możliwością kontynuowania odliczenia przez osoby, którym kredyt (pożyczka) na cele wymienione w art. 26b ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), dalej: updof, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., został udzielony w latach 2002-2006.


Mimo likwidacji ulgi odsetkowej znaczna część podatników może korzystać z niej w ramach praw nabytych. Możliwość skorzystania z praw nabytych gwarantuje art. 9 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588 ze zm.).


Przepisy dotyczące zasad stosowania tej ulgi przez długi okres czasu pozbawiały do niej prawa, w sytuacji gdy uzyskany przez podatników kredyt został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.


Jednakże, ustawodawca w art. 7 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316) wprowadził regulacje umożliwiające zaciąganie różnych kredytów (pożyczek) i odliczanie od dochodu odsetek od nich.


Należy zwrócić uwagę, że nowelizacja ustawy z 6 listopada 2008 r. korzystnie rozszerzyła zakres ulgi odsetkowej.


Począwszy od 1 stycznia 2009 r. możliwe jest odliczenie od dochodu nie tylko odsetek od kredytu (pożyczki) wziętego przez podatnika w latach 2002-2006 na bezpośrednie finansowanie inwestycji mieszkaniowej.


W rozliczeniu za 2009 r. możesz odliczyć także odsetki od:

  • kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę ww. kredytu mieszkaniowego (tzw. kredyt refinansowy),
  • każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego (konsolidacyjnego) lub kredytu refinansowego,
jeżeli udzielającym kredytu jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, mająca siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do którego należą praktycznie wszystkie państwa europejskie) albo w Konfederacji Szwajcarskiej.


Z treści ww. przepisów wynika, iż podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi odsetkowej, mogą odliczać od dochodu odsetki od kredytu refinansowego, tj. zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, jak również odsetki od każdego kolejnego kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów. Jedyne ograniczenie dotyczy okresu, do końca którego podatnicy mogą odliczać od dochodu spłacane odsetki. Podatnicy mogą zaciągać kredyty refinansowe na dowolny okres. Jednak prawo odliczania odsetek od nowego kredytu przysługuje im do upływu terminu określonego w pierwotnej umowie kredytowej (nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.).


Możliwa jest taka sytuacja, gdy wzięty kredyt (pożyczka) mieszkaniowy lub refinansowy w części przeznaczony został na spłatę innych inwestycji, niekoniecznie mieszkaniowych - innych niż wymienione w tym przepisie, na przykład na kupno mebli, wyposażenia domu lub mieszkania, itp. Taka sytuacja nie dyskwalifikuje możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej. Możesz skorzystać z odliczenia odsetek od kredytu (pożyczki), jednakże będzie ono ograniczone, gdyż odliczeniu w takiej sytuacji podlegają odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki) mieszkaniowego lub refinansowego, ewentualnie konsolidacyjnego.

Chcąc skorzystać z ulgi odsetkowej w rozliczeniu za 2009 r. pamiętaj, że nowelizacja ustawy z 6 listopada 2008 r. pozwala na odliczenie nie tylko wydatków poniesionych na bieżącą spłatę odsetek od kredytu refinansowego lub kredytu konsolidacyjnego, ale również odsetek zapłaconych w latach minionych.

Jednakże możliwość odliczenia odsetek zapłaconych w latach minionych (dotyczy to lat 2002-2007), w związku z inwestycją zakończoną przed 1 stycznia 2008 r., jest ograniczona. Odliczyć możesz odsetki tylko w dwóch kolejnych latach, tj. od dochodu (przychodu) uzyskanego w 2008 r. lub 2009 r.


Poza możliwością odliczenia spłacanych odsetek od wyżej wskazanych kredytów (pożyczek) związanych z wydatkami mieszkaniowymi, możesz w ramach praw nabytych odliczyć, jakie również wydatki mieszkaniowe poniesione i podlegające odliczeniu w minionych latach, w części, w jakiej do dnia dzisiejszego nie znalazły pokrycia w dochodzie, przychodzie lub podatku za te lata (z jednoczesnym zachowaniem zasady, iż to, co podlegało odliczeniu od dochodu w ramach praw nabytych, można odliczyć wyłącznie od dochodu, odpowiednio to, co od podatku - tylko od podatku), oraz wydatki z tytułu kontynuowania oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

W interpretacji indywidualnej (sygn.: DD3/033/107/MCA/09/PK-507) wydanej 22 stycznia 2010 r. Minister Finansów wskazał komu przysługuje prawo skorzystania z ulgi odsetkowej.

Organ podatkowy stwierdził, miedzy innymi, że odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione przez podatnika w roku podatkowym na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki). Zatem w przypadku omawianej ulgi istotne znaczenie ma kto faktycznie dokonuje spłaty przedmiotowych odsetek.


Jeżeli na przykład operacje należnych wpłat dokonywane były z rachunku bankowego innej osoby niż podatnik, to należy uznać iż ta osoba ponosi faktyczny wydatek w tym okresie. Przekazywania pieniędzy osobie trzeciej nie można utożsamiać ze spłatą odsetek przez podatnika na rzecz banku, w którym wziął kredyt (pożyczkę). Podatnikowi przysługuje prawo do ulgi odsetkowej wyłącznie z tytułu odsetek spłaconych na rzecz banku z rachunku należącego do kredytobiorcy (pożyczkobiorcy). W przypadku braku przeciwnych dowodów - przyjmuje się, iż w sytuacji gdy z umowy kredytowej wynika, że kredytobiorcą jest więcej niż jedna osoba (pożyczkobiorca), i każda odpowiada solidarnie za spłatę zadłużenia (w tym odsetek), to prawo do odliczeń z tytułu ulgi odsetkowej na podstawie ww. art. 26b ust. 1 updof, przysługuje temu kredytobiorcy (współkredytobiorcy) - niezależnie od udziału podatnika w nieruchomości lub w zaciągniętym kredycie (pożyczce) - który faktycznie dokonał spłaty odsetek od udzielonego kredytu, o ile spełnia pozostałe warunki określone przepisami.


Nie ma zatem podstaw do dzielenia wydatków podatnika z tytułu spłaconych odsetek stosownie do udziału we współwłasności nieruchomości, której budowa była częściowo finansowana kredytem.


W kwestii natomiast zameldowania, organ podatkowy stwierdził, że zameldowanie jest jedynie aktem administracyjnym, potwierdzającym fakt posiadania w danej miejscowości stałego zamieszkania. Samo zameldowanie nie przesądza o prawie do ulgi odsetkowej.


W interpretacji indywidualnej (sygn.: IPPB4/415-655/09-4/JS) wydanej 13 stycznia 2010 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozstrzygnął kwestię procentu ulgi odsetkowej jaki przysługuje podatnikom małżonkom w związku ze wspólnym kredytem, separacją oraz koniecznością spłacania rat kredytu mieszkaniowego.


Wysokość odliczeń dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu - odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej, bądź od dochodu jednego z małżonków.


W konsekwencji prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który faktycznie w roku podatkowym dokonał spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego. Tak więc, w przypadku omawianej ulgi istotne znaczenie ma to, kto faktycznie dokonał spłaty przedmiotowych odsetek.


Jednocześnie organ podatkowy wskazał, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie ulgi odsetkowej - nie zawierają regulacji (analogicznie jak miało miejsce w przypadku ulgi związanej z budową budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem), zgodnie z którą kwotę odliczeń przysługującą każdemu ze współkredytobiorców w ogólnej kwocie spłaconych odsetek należy ustalać proporcjonalnie do udziału w kredycie, a w razie braku dowodu określającego wysokość udziałów współkredytobiorców należy przyjąć, że udziały są równe.


Tym samym, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, brak jest podstaw do zobowiązania podatnika, aby dzielił wydatki uprawniające do skorzystania z ulgi odsetkowej stosownie do współwłasności w częściach ułamkowych.


Zatem, jeżeli z umowy kredytowej wynika, iż kredytobiorcą jest więcej niż jedna osoba i każda z tych osób odpowiada solidarnie za spłatę zadłużenia (w tym odsetek), to prawo do odliczeń przysługuje temu kredytobiorcy (współkredytobiorcy), który faktycznie dokonał spłaty odsetek od udzielonego kredytu, o ile spełnia pozostałe warunki określone przez przepisy.


Odliczeń tych taki kredytobiorca dokonuje w kwocie faktycznie spłaconych odsetek, w ramach limitu, o którym mowa w art. 26b ust. 4 pkt 2 updof. Natomiast wysokość i termin zapłaty odsetek powinien być udokumentowany dowodem wystawionym przez kredytodawcę (art. 26b ust. 2 pkt 6 updof).


Jeżeli z zaświadczenia banku (lub innego uprawnionego podmiotu) nie wynika, w jakiej części poszczególni kredytobiorcy ponosili faktycznie wydatki na spłatę odsetek, należy przyjąć, że każdy z nich ponosił je w częściach równych, niezależnie od udziału we współwłasności - chyba że podatnicy wykażą, w jakiej wysokości zostały faktycznie poniesione przez nich wydatki. Każdy też z kredytobiorców ma wówczas prawo do odliczeń w ramach limitu, o którym mowa w art. 26b ust. 4 pkt 2 updof.


W przypadku, gdy spłata kredytu i odsetek następuje z rachunku bankowego, którego podatnik jest posiadaczem (współposiadaczem) przyjmuje się, iż to podatnik faktycznie dokonał spłaty odsetek - o ile zaświadczenie wydane jest na jego imię i nazwisko.

Tekst opublikowany: 

15 lutego 2010 r.

Dokumenty o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.