RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal środa, 7 października 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe 2012 » Nowości księgowe I kwartał 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
21.03.2012

Sprawdź, jak powinieneś poprawnie sporządzić deklarację CIT-8

Zostało już niewiele czasu na złożenie rozliczenia rocznego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych - masz czas tylko do 2 kwietnia. Dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś - skorzystaj z porad eksperta, dzięki którym szybko i sprawnie wypełnisz tę deklarację.

Obowiązek złożenia rocznego zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym ciąży na wszystkich podatnikach podlegających przepisom ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), z wyjątkiem zwolnionych od podatku. Zeznanie składa się na formularzu CIT-8.

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:
 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji, a także
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych.
Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest także grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych (tzw. podatkowe grupy kapitałowe).
Podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Jeśli natomiast nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium naszego kraju.
Gdzie składasz zeznanie?
Zeznanie w imieniu podatników składasz naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce położenia siedziby (jeżeli jest ona położona na terytorium Polski). Przy czym urzędem właściwym jest ten urząd, na terenie którego osoba prawna posiada siedzibę w ostatnim dniu roku podatkowego.

Szczególne zasady ustalania naczelnika urzędu skarbowego właściwego do złożenia zeznania dotyczą podatkowych grup kapitałowych i podatników objętych ograniczonym obowiązkiem.

W przypadku:
 1. podatkowych grup kapitałowych - dla zeznań rocznych składanych za grupy kapitałowe właściwy jest organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego) w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych dla spółki reprezentującej taką grupę,
 2. podatników objętych ograniczonym obowiązkiem (a więc podatników niemających siedziby ani zarządu na terytorium Polski) - właściwość organu podatkowego (naczelnika urzędu skarbowego) dla takich podatników ustala się nie według siedziby podatnika (która znajduje się za granicą), lecz na podstawie miejsca uzyskiwania przychodów.
Kto jest zwolniony z obowiązku składania zeznania?
Podmioty zwolnione z obowiązku składania zeznania rocznego to:
 1. Skarb Państwa,
 2. Narodowy Bank Polski,
 3. jednostki budżetowe,
 4. państwowe fundusze celowe, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 6. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 7. przedsiębiorstwa międzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba że porozumienia te lub umowy stanowią inaczej,
 8. jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 9. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 10. Agencja Rynku Rolnego
 11. fundusze inwestycyjne działające na podstawie przepisów ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546).
 12. fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 13. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 14. Agencja Nieruchomości Rolnych.
Zwolnionymi od podatku dochodowego od osób prawnych są również:
 • kościelne osoby prawne w zakresie osiąganych dochodów z niegospodarczej działalności statutowej,
 • Polski Związek Działkowców (w tym Pracowniczych Ogrodów Działkowych, które stanowią wewnętrzne jednostki organizacyjne Polskiego Związku Działkowców).
Formularz
Standardowym formularzem składanym w urzędzie skarbowym przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jest zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8.

Do zeznania CIT-8 mogą być dołączone następujące załączniki:
 • CIT-8A - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową;
 • CIT-8B - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową utworzoną;
 • CIT-ST - informacje do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
 • SSE-R - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;
 • CIT-8/O - informacje o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku;
 • CIT-D - informacje o otrzymanych/przekazanych darowiznach.
CIT-8 a sprawozdanie finansowe
Poza deklaracją podatkową podatnicy powinni złożyć również inne dokumenty, m.in. sprawozdanie finansowe.

Pytanie tylko, czy powinno to być zatwierdzone sprawozdanie? Zgodnie z ugruntowanym poglądem załącznikiem do zeznania CIT-8 powinno być sprawozdanie finansowe, nawet niezatwierdzone.

Jeśli sprawozdanie finansowe obowiązkowo podlega badaniu przez biegłego rewidenta, istnieje obowiązek załączenia do sprawozdania finansowego również opinii i raportu z badania. Podatnicy prowadzący działalność w formie spółki są także zobowiązani przekazać odpis uchwały zgromadzenia wspólników lub udziałowców zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
Podpisywanie CIT-8 przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do podpisywania zeznań oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik powinien złożyć organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku dochodowego.

Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym. W związku z tym, jeśli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika (np. pracownika biura rachunkowego) zwalnia podatnika z obowiązku podpisania deklaracji.
Termin złożenia zeznania
Zeznanie o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu lub poniesionej straty powinno być złożone do urzędu skarbowego do końca 3. miesiąca następującego po roku podatkowym, za który jest ono składane.

W tym samym terminie podatnik obowiązany jest wpłacić na rachunek urzędu skarbowego wynikający z zeznania należny podatek dochodowy, a gdy w ciągu roku podatkowego wpłacał na poczet podatku zaliczki - uiścić różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconych w ciągu roku podatkowego zaliczek na poczet tego podatku. Oczywiście stanie się tak tylko wtedy, gdy podatek wykazany w zeznaniu jest wyższy od sumy wpłaconych w ciągu roku zaliczek.
Termin na złożenie CIT-8 jest terminem ustawowym, którego przekroczenie spowoduje, że na podatnika zostanie nałożona kara grzywny
Obowiązek terminowego złożenia deklaracji CIT-8 spoczywa na podatniku. Od odpowiedzialności nie zwalnia przekazanie tego obowiązku biuru rachunkowemu lub kancelarii doradztwa podatkowego.

Natomiast względem przedsiębiorcy wskazane podmioty mogą ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną, spowodowaną niewykonaniem zobowiązania ciążącego na nich względem przedsiębiorcy. Dodatkowo na wskazanych podmiotach jako profesjonalistach ciąży obowiązek zachowania szczególnej staranności w terminowości wysyłania deklaracji przedsiębiorców.

Odpowiedzialność za nieterminowe złożenie informacji CIT-8 określa kodeks karny skarbowy. Zasadniczo, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Wymierzając karę grzywny uwzględnia się stosunki majątkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i możliwości zarobkowe.

Aby uniknąć odpowiedzialności, należy złożyć tzw. czynny żal. Jest to zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu czynu zabronionego, takiego jak np. niezłożenie w terminie deklaracji. Prawidłowo złożony czynny żal uwalnia od odpowiedzialności karnej skarbowej.

Czynny żal powinien zawierać informacje o fakcie niezłożenia deklaracji, wyjaśniać okoliczności i przyczyny niezłożenia deklaracji w terminie oraz być podpisany przez wszystkie osoby, które potencjalnie mogą ponosić odpowiedzialność za zbyt późne złożenie deklaracji.
Rok podatkowy
Zasadą jest, że dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Od zasady tej przewidziane zostały jednak wyjątki. Podatnik może w statucie albo w umowie spółki postanowić inaczej. Wtedy rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych. Podatnik musi jednak o swojej decyzji poinformować naczelnika urzędu skarbowego.
Odmienne zasady obowiązują dla podatników rozpoczynających działalność. W takim przypadku 1. rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
W przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym 1. rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

W razie zmiany roku podatkowego za 1. po zmianie rok podatkowy uważa się okres od 1. miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż 12 i dłuższy niż 23 kolejne miesiące kalendarzowe.
Strata
Przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest zasadniczo nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów - różnica jest stratą.

O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. A zatem odliczenie całej straty od dochodu wymaga wystąpienia dochodu w przynajmniej 2 latach podatkowych z 5 lat następujących po roku wystąpienia straty.

Co niezwykle istotne, aby w danym roku było możliwe odliczenie straty poniesionej w jednym z 5 poprzednich lat podatkowych, musi w tym roku wystąpić dochód. Nie jest dopuszczalne powiększanie straty w danym roku o stratę poniesioną w latach poprzednich.
Ustalenie dochodu
Jak wspomniałem, dochodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych jest osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:
 1. przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku,
 2. przychodów wymienionych w art. 21 i art. 22 updop, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 updop, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21 updop, jeżeli związane są z działalnością zakładu,
 3. kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 updop, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład uwzględnia się koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 21 updop, jeżeli przychody te zostały uwzględnione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadającego na zagraniczny zakład,
 4. strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 5. strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.
Wpłata podatku
Oprócz sporządzenia i złożenia zeznania rocznego obowiązkiem podatnika jest wpłata podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Termin dokonania wpłaty upływa z końcem 3. miesiąca następnego roku podatkowego.

Nie jest konieczne, aby wpłata dokonana została w dniu złożenia zeznania. Terminy złożenia zeznania i termin dokonania wpłaty, o której mowa, biegną niezależnie od siebie. W konsekwencji wpłata ta może zostać dokonana zarówno przed dniem złożenia zeznania rocznego, w dniu złożenia tego zeznania, jak i po dniu złożenia zeznania rocznego (nawet w ostatnim dniu terminu płatności). Ważne jest tylko to, aby dochowany został 3-miesięczny termin tej wpłaty (liczony od początku roku następującego po danym roku podatkowym).
Rozliczenie roczne fundacji i stowarzyszeń
Organizacje non-profit, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz inne organizacje i instytucje pozarządowe, realizując społecznie użyteczne cele statutowe, korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym przy podstawowym warunku, iż ich działalność nie jest skierowana na osiąganie zysków.

W przypadku stowarzyszeń podlegających rejestracji w KRS, katalog możliwych źródeł przychodów może obejmować m.in. składki członkowskie, otrzymane darowizny, dotacje, subwencje oraz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej czy przychody (dochody) z udziału w zyskach innych osób prawnych. Natomiast stowarzyszenia zwykłe mogą utrzymywać się wyłącznie ze składek uzyskanych od ich członków.

Z reguły całość dochodów osiąganych przez stowarzyszenia jest przekazywana na jego cele statutowe. W konsekwencji, mając na uwadze, iż cele statutowe omawianych stowarzyszeń pokrywają się z celami wymienionymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, najczęściej dochód stowarzyszenia będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Działalność statutowa organizacji objęta zwolnieniem:
 • naukowa i naukowo-techniczna,
 • oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 • kulturalna oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 • ochrona środowiska,
 • wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,
 • dobroczynność,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,
 • kult religijny.
Zwolnienie to ma zastosowanie wówczas, gdy dochód jest przeznaczony i wydatkowany - bez względu na termin - na cele objęte zwolnieniem, w tym także na:
 • nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz
 • opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.
Kwotę dochodu stowarzyszenia przeznaczonego na cele statutowe i podlegającą zwolnieniu powinieneś wykazać zarówno w zeznaniu CIT-8 (tj. należy wykazać przychody stowarzyszenia i koszty poniesione w ramach jego działania oraz dochód stanowiący nadwyżkę wykazanych przychodów nad kosztami), jak i w załączniku do tego zeznania - deklaracji CIT-8/O (tj. należy wykazać kwotę dochodu jako podlegającą zwolnieniu od opodatkowania i jako taką przenieść do formularza CIT-8).

Jeśli stowarzyszenie nie przekazuje uzyskanych przychodów na cele statutowe lub przekazuje je tylko w części, to od części przychodów przekazywanych na cele inne niż statutowe należy obliczyć podatek dochodowy od osób prawnych. Wiąże się to również z obowiązkiem wpłacania miesięcznych zaliczek.
Podstawa prawna: - art. 7, art. 8 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.