RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal środa, 2 grudnia 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe IV kwartał 2012 » Nowości księgowe 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
9.12.2012

Senat przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych

Zmiana zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2013 r., wzrost wysokości świadczenia od 1 lipca 2013 r., wprowadzenie specjalnego zasiłku opiekuńczego, to najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych, przyjętej przez Senat 30 listopada 2012 r. Szczegóły w tekście.

badanie słuchu

Zmieni się grupa osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Podyktowane to jest znaczącym wzrostem liczby świadczeniobiorców po 2010 r. (w wyniku rozszerzenia katalogu osób uprawnionych oraz zniesienia kryterium dochodowego), niebędących rodzicami dzieci niepełnosprawnych.

A zatem od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne otrzymają (niezależnie od kryterium dochodowego):
-   rodzic,
-   opiekun faktyczny dziecka,
-   osoba spokrewniona będąca rodziną zastępczą,
-   osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny (o ile nie jest niepełnosprawna).

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Przede wszystkim zmieni się grupa osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Podyktowane to jest znaczącym wzrostem liczby świadczeniobiorców po 2010 r. (w wyniku rozszerzenia katalogu osób uprawnionych oraz zniesienia kryterium dochodowego), niebędących rodzicami dzieci niepełnosprawnych.

A zatem od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne otrzymają (niezależnie od kryterium dochodowego):

 • rodzic,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • osoba spokrewniona będąca rodziną zastępczą,
 • osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny (o ile nie jest niepełnosprawna).

Świadczenie to będzie przysługiwało w przypadku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność ta powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Ostatnim wymienionym powyżej osobom, (na których ciąży obowiązek alimentacyjny, niespokrewnionych w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki) świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało tylko, jeśli:

 • rodzice podopiecznego: nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • dziecko nie ma innych dorosłych, pełnosprawnych krewnych i
 • nie zostało umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej ani nie ma opiekuna faktycznego.
Od 1 lipca 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie z obecnych 520 zł do 620 zł.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 5 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwało, w przypadku gdy:

1) osoba sprawująca opiekę:

 1. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 2. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:
 1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Od nowego roku określony krąg osób będzie uprawniony do otrzymywania nowego rodzaju świadczenia - specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Będzie on przysługiwał osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną. Wśród osób uprawnionych będą również małżonkowie.

Zasiłek ten będzie wynosił, tyle co obecnie świadczenie pielęgnacyjne - 520 zł miesięcznie.

Przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie uzależnione od dochodów zarówno rodziny osoby sprawującej opiekę, jak i rodziny osoby wymagającej opieki. Łączny dochód obu rodzin nie będzie mógł przekroczyć (w przeliczeniu na osobę) 623 zł (kryterium dochodowe obowiązujące od listopada 2012 r.).

Prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego nie będą miały m.in. osoby sprawujące opiekę, które mają ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów, miały ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub są niepełnosprawne.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z art. 11 nowelizacji, osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowają prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości (520 zł) przez 6 miesięcy - do 30 czerwca 2013 r.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem przepisu dotyczącego wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (620 zł), który to zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

Źródło:

- ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst opublikowany: 

9 grudnia 2012 r.

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.