RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal środa, 25 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe I kwartał 2010 » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2010
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
9.02.2010

Rozliczenie straty z lat ubiegłych w księgach rachunkowych

Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy osiągnęły stratę powinny dokonać jej rozliczenia w księgach rachunkowych. Sprawdź jak to zrobić.
Inaczej rozliczasz stratę bilansową, wynikającą z ustalenia wyniku finansowego zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm, dalej: uor), a inaczej stratę podatkową ustaloną z uwzględnieniem przepisów ustaw o podatku dochodowym.

Strata bilansowa poniesiona za rok obrotowy pozostaje na koncie Wynik finansowy aż do momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Wtedy też organ uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego będzie mógł podjąć uchwałę o sposobie rozliczenia straty bilansowej za 2009 rok.

Z art. 231 ust 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: ksh), wynika, że w czasie obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. powinna zostać podjęta uchwała o podziale zysku albo pokryciu straty. Dla spółek akcyjnych podstawa prawna to art. 391 ust 2 pkt. ksh.

Informacja w sprawozdaniu finansowym

To zarząd jest odpowiedzialny za zaproponowanie właścicielom sposobu pokrycia straty bilansowej. Informacja na ten temat powinna być umieszczona w sprawozdaniu finansowym za 2009rok.
Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy zamieszcza się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (pkt 1 ppkt 7 załącznika nr 1 do uor). W tej części sprawozdania finansowego jednostka powinna zatem ujawnić na przykład zamiar pokrycia straty zyskiem następnych lat albo częścią kapitału rezerwowego.

Księgowe ujęcie rozliczenia straty

Na podstawie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy dokonasz w księgach tego roku przeksięgowania salda konta Wynik finansowy na konto Rozliczenie wyniku finansowego. Przeniesienie straty bilansowej ujmiesz zapisem:
Wn Rozliczenie wyniku finansowego - Strata za 2009 r.,
Ma Wynik finansowy 2009r.

Uchwała w sprawie pokrycia straty za dany rok obrotowy powinna zostać ujęta w księgach następnego roku - pod datą tej uchwały. Warto podkreślić, że wspólnicy (akcjonariusze) mają prawo do podjęcia decyzji w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej, ale także mogą podjąć uchwałę o nierozliczaniu straty.

Poniżej przykład uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2009 rok.

PRZYKŁAD
Uchwała nr 2/2010z dnia 30 czerwca 2010 r.
Zgromadzenia Wspólników XYZ Spółki z o. o. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2009 r.
Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:
§ 1
Strata netto Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie: XXXX zł zostanie pokryta w całości z ……………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wspólnicy:

Pamiętaj, że treść uchwały wspólników o pokryciu straty uwarunkowana jest:
 • wysokością poniesionej straty,
 • zapisami umowy spółki,
 • przepisami Kodeksu spółek handlowych.

W świetle przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, zgromadzenie wspólników może podjąć uchwałę o pokryciu straty bilansowej:
 • z kapitału zapasowego lub rezerwowego.
 • z dopłat wspólników,
 • z zysków lat następnych.

W przypadku spółek akcyjnych Kodeks spółek handlowych nie przewiduje możliwości wnoszenia dopłat.

Jeśli wspólnicy (akcjonariusze) zdecydują o pokryciu straty z kapitału zapasowego (który przecież jest głównie tworzony w celu pokrycia straty), to zapisy w księgach rachunkowych będą następujące:
Pokrycie straty bilansowej z kapitału zapasowego w wysokości określonej uchwałą zgromadzenia wspólników:
Wn Kapitał zapasowy,
Ma Rozliczenie wyniku finansowego - Strata za 2009 .

Właściciele mogą także podjąć decyzję o pokryciu straty z tworzonego w latach wcześniejszych na ten cel kapitału rezerwowego. Ujęcie na kontach będzie wtedy następujące:
Wn Kapitał rezerwowy,
Ma Rozliczenie wyniku finansowego - Strata za 2009 r.

Pokrycie straty z dopłat

Kolejnym sposobem rozliczenia straty za 2009 rok jest podjecie uchwały o dopłatach wnoszonych przez wspólników. Dotyczy to wyłącznie spółek z o.o. Powzięcie przez wspólników uchwały zarządzającej dopłaty, możliwe jest wtedy, gdy umowa spółki przewiduje obowiązek wniesienia dopłat przez wspólników.

Przepis art. 177 §1 ksh przewiduje, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą wspólników.

W spółce z o.o. dopłaty te mogą mieć charakter bezzwrotny albo po upływie określonego w umowie lub Kodeksie spółek handlowych czasu podlegać zwrotowi.

Ujęcie w księgach rachunkowych spółki z o.o. otrzymującej dopłaty nie budzi wątpliwości. Ujmowane dopłaty są, jako element kapitału rezerwowego.

Wyraźnie o tym mówi art. 36 ust. 2e uor. W razie powzięcia uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy z dopłat wspólników) i wykazuje się, jako składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób uzasadniający jego odpisanie.
Pod datą uchwały spółka ujmie w swoich księgach rachunkowych:
Wn Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z tytułu dopłat
Ma Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników.

W chwili wniesienia środków pieniężnych na podstawie wyciągu bankowego nastaniu księgowanie:
Wn Rachunek bankowy
Ma Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z tytułu dopłat.

Na podstawie uchwały o przeznaczeniu dopłat na pokrycie straty bilansowej:
Wn Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników
Ma Rozliczenie wyniku finansowego - Strata za 2009 r.

W przypadku spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich o także przedsiębiorstwa osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą prowadzących księgi rachunkowe możliwe jest także pokrycie straty bilansowej bezpośrednio przez wpłaty wspólników na podstawie podjętej przez nich uchwały.
Wpłata gotówkowa:
Wn Kasa lub Rachunek bieżący
Ma Pozostałe rozrachunki - Rozrachunki z właścicielami

Równolegle pokrycie straty:
Wn Pozostałe rozrachunki - Rozrachunki z właścicielem
Ma Rozliczenie wyniku finansowego - Strata za rok 2009.

Wspólnicy (akcjonariusze) mają także prawo pozostawić stratę za 2009 rok jako nierozliczoną. Będzie ona wtedy rozliczana z zysków lat następnych. W przypadku podjęcia uchwały o pozostawieniu całości lub części straty niepokrytej do czasu wygospodarowania zysku, niepokryta strata będzie podlegała wykazaniu w pasywach bilansu - w wierszu A. VII jako wielkość ujemna (strata z lat ubiegłych) w kolejnych sprawozdaniach finansowych ( za 2010rok i następne).

Wyjątkowa sytuacja

Należy jeszcze pamiętać, że jeżeli poniesiona strata za dany rok obrotowy przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego przepisy art. 233 ksh zobowiązują zgromadzenie wspólników spółce z o.o., aby powzięło również uchwałę dotyczącą dalszego istnienia spółki. Analogiczny przepis - art. 397 ksh obowiązuje spółki akcyjne.
Zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie akcjonariuszy) ma swobodę w zakresie podjęcia decyzji o kontynuacji działalności spółki.

Tekst opublikowany: 10 lutego 2010 r.

Dokumenty o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.