RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 26 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe 2012 » Nowości księgowe II kwartał 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
29.06.2012

Po wakacjach szykują się zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Dnia 19 czerwca Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zmiany mają wejść w życie po wakacjach i dotyczą zarówno jednostek państwowych, jak i samorządowych. Co się zmieni? O tym w tekście.

pracownik coś czyta

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia z 29 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawdź w tekście, jakie zaproponowano zmiany.

Jedną z zaproponowanych zmian, która dotyczy wszystkich jednostek jest dołączenie do słowniczka zwartego w rozporządzeniu wyjaśnienia pojęcia termin przekazania sprawozdania. Nowa definicja ma jasno sprecyzować, że terminem przekazania sprawozdania będzie dzień wpływu sprawozdania do odbiorcy.

Mniej rozporządzeń w wersji papierowej

W zakresie sprawozdawczości budżetu państwa planuje się rezygnację z obowiązku sporządzania sprawozdań: Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-50 i łącznych Rb- 34PL w formie dokumentu papierowego.

Dotychczas sprawozdania sporządzane były w formie:

  • dokumentu papierowego,
  • w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa oraz
  • w formie plików typu baza danych.

Jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S Rb-NDS Rb-PDP i Rb-ST mają być przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej i być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zmiany w sprawozdaniach o wydatkach strukturalnych

Zmiany dotyczące sprawozdań o wydatkach strukturalnych mają na celu doprecyzowanie przepisów rozporządzenia w kwestii objęcia obowiązkiem sprawozdawczym wszystkich jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wskazano też rodzaje sprawozdań, które powinny być sporządzane przez właściwych kierowników jednostek organizacyjnych i nadzorowanych.

Zmiany w załączniku nr 40 stanowiącym Instrukcję sporządzania rocznych sprawozdań Rb WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych mają charakter porządkujący i uszczegóławiający.

Zmienione zapisy dotyczące definicji wydatków strukturalnych uwzględniają fakt, że do wydatków strukturalnych można zaliczyć tylko wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, jak i wydatki poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych, ale mieszczących się w obszarach interwencji tych funduszy.

Co nowego dla „państwówek”?

Konsekwencją odstąpienia od składania sprawozdań Rb-23, Rb-23A, Rb-23B i Rb-24 w wersji papierowej są zmiany przepisów w zakresie uzgadniania stanu środków na rachunkach bieżących z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawozdaniach jednostkowych wykazywane będą  stany środków na rachunkach zgodnie z dokumentem bankowym.

Kwoty dochodów, które zostały przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa wykazane w wymienionych sprawozdaniach powinny być zgodne z kwotami dochodów wykazanymi w „Informacji o przekazanych dochodach” dostępnej w systemie Trezor, a rozbieżności powinny być uzgodnione z Ministerstwem Finansów.

Rb-27 po nowemu

W projekcie doprecyzowano przepis § 9 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 37 dotyczący sprawozdania Rb-27 poprzez wskazanie, że jeżeli suma zwrotów w dochodach przewyższa sumę wpłat, różnicę należy wykazywać jako liczbę ujemną.

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu należności wykazywanych w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych a związanych ze zmianą opisów kont dotyczących należności, w pkt 5 wymienionego przepisu proponuje się odstąpienie od wskazania nazwy konta odnoszącego się do należności z tytułu dochodów budżetowych.

Zmiana opisu danych  w kolumnie „Zaangażowanie”

W przepisach dotyczących sporządzania sprawozdań Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR projektodawcy proponują zmianę opisu danych wykazywanych w kolumnie „Zaangażowanie”. Proponuje się, aby „zaangażowanie” nie było powiązane bezpośrednio z planem.

Co do zasady podejmując zobowiązanie prawne zaangażowania wydatków powinno być zapewnione źródło finansowania, co w większości przypadków oznacza ujęcie tych wydatków w planie jednostki. Niemniej, są przypadki zgodne z obowiązującymi przepisami, gdy dysponent środków budżetu państwa jest upoważniony do podejmowania zobowiązań prawnych angażujących środki budżetowe jeszcze przed zmianą planu.

Zmianę tę proponuje się również z uwagi na przepis art. 40 ustawy o finansach publicznych, w którym jest mowa o zaangażowaniu środków, a nie o zaangażowaniu wydatków ujętych w planie.

Zmiany zasad sporządzania sprawozdań Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy

Kolejne proponowane modyfikacje dotyczą zmiany zasad sporządzania sprawozdań Rb-28 Programy i Rb-28NW Programy. Spowodowane są tym, że czwarta cyfra paragrafu „7” zgodnie z brzmieniem obecnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej zarezerwowana jest dla płatności w zakresie budżetu,  a operowanie tą cyfrą klasyfikacji w sprawozdaniu Rb-28 Programy dotyczącym wydatków z budżetu państwa a nie środków europejskich wprowadza w błąd co do rodzaju środków podlegających wykazywaniu w sprawozdaniu.

Ponadto dla oznaczenia wydatków związanych z zamknięciem programów w ramach NPR 2004-2006 stosowana jest przez część dysponentów klasyfikacja czwartej cyfry paragrafu „0”. Z kolei część dysponentów nie wykazuje tych wydatków w sprawozdaniach Rb-28 Programy ze względu na brak wyraźnego wskazania czwartej cyfry paragrafu „0” w Instrukcji sporządzania sprawozdań. Celem ujednolicenia sprawozdawczości potrzebne jest wprowadzenie w odpowiednich przepisach ww. instrukcji konieczności wykazywania tak oznaczonych wydatków, klasyfikowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

Co z VAT?

Kolejną kwestią, regulowaną mawianym projektem jest sprawozdawczość w zakresie środków z budżetu państwa na finansowanie podatku od towarów i usług (VAT) związanego z płatnościami w ramach finansowania wyprzedzającego PROW 2007-2013.

Komisja Europejska uznała, że podatek od towarów i usług (VAT) związany z realizacją zadań w ramach PROW 2007-2013 jest kosztem niekwalifikowalnym i powinien stanowić wkład własny beneficjenta.

Z uwagi na fakt, że część zadań realizowanych w ramach finansowania wyprzedzającego PROW 2007-2013 stanowi zadania z zakresu administracji publicznej, które budżet państwa zobowiązany jest finansować, rozporządzenie powinno regulować także tę kwestię, poprzez ujęcie tych wydatków w sprawozdaniu Rb-28 Programy WPR.

Ponieważ środki na finansowanie podatku od towarów i usług (VAT) ujmowane są w klasyfikacji budżetowej z czwarta cyfrą „0”, kwoty te w sprawozdaniu Rb-28 ulegają sumowaniu z kwotami o identycznej klasyfikacji budżetowej. Proponowane rozwiązanie ma umożliwić pełną identyfikację ww. kwot.

JST częściej będą przekazywać sprawozdania do MF

Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w części dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu zwiększenie częstotliwości przekazywania sprawozdań do Ministerstwa Finansów (bez zmiany częstotliwości ich sporządzania) oraz zmianę formy przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego danych dotyczących wykonania planu dochodów budżetowych i wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Korekty - nowe zasady

Zgodnie z projektem błędne dane wykazane w sprawozdaniach miesięcznych Rb-27S i Rb-28S, kwartalnych (za 1, 2, 3 kwartały) Rb-NDS, półrocznych Rb-30S i Rb-34S będą poprawnie wykazywane w następnym okresie sprawozdawczym, natomiast korekty danych za okresy roczne będziesz przekazywać do właściwych RIO do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Zaproponowane terminy korekt rocznych sprawozdań Rb-PDP oraz Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego wynikają z dostosowania do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano również wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi jednostki samorządu terytorialnego mogłyby dokonywać korekt danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych w bieżącym okresie sprawozdawczym, a za 4 kwartały danego roku do 25 kwietnia roku następującego po roku budżetowym

Rozbudowane sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego ma zostać rozbudowane o pozycje dotyczące wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz część dotyczącą danych uzupełniających w zakresie finansowania deficytu i danych dotyczących wyłączeń wynikających z art. 243 ust. 3 ustawy.

Nowy wzór Rb-PDP

W związku z likwidacją funduszu motywacyjnego, w instrukcji do sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu (§ 7 ust. 1 pkt 2), zaproponowano wykreślenie akapitu dotyczącego dokonywanych przez urząd skarbowy potrąceń na fundusz motywacyjny.

Proponowane zmiany wzoru sprawozdania Rb-PDP dotyczą także wyodrębnienia z wykonanych dochodów (w zakresie podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego i od środków transportowych) kwot wynikających z decyzji organu podatkowego, o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności, wydanych do 31 grudnia 2011 r. Zmiana ta jest podyktowana koniecznością zebrania danych niezbędnych Ministerstwu Finansów do prowadzenia analiz w zakresie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie zmiany w Rb-30S i Rb-ST ?

W związku z funkcjonowaniem przepisów rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości JSFP doprecyzowano sprawozdania Rb-30S w zakresie amortyzacji oraz sprawozdania Rb-ST w zakresie stanu środków na rachunkach wydatków niewygasających.

W Rb-28UE też będzie zmiana

Nastąpią zmiany w sposobie prezentowania danych w sprawozdaniu Rb-28UE oraz sprawozdań o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Proponuje się zmiany prezentowania danych, które wynikają z napotykanych problemów w wypełnianiu sprawozdania w obecnej formie oraz uwzględnienia przypadków/sytuacji, które napotkano do tej pory.

Zgodnie z projektem proponowany zmiany mają wejść w życie z dniem 1 września 2012 r.

Sprawdź także:
Nowe sprawozdania budżetowe w układzie zadaniowym: Rb-BZ1 i Rb-BZ2
W Portalu FK znajdziesz ponadto wiele odpowiedzi na pytania czytelników dotyczące jednostek budżetowych. Sprawdź tutaj.

Podstawa prawna: 

- projekt rozporządzenia z 29 maja 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Tekst opublikowany: 

29 czerwca 2012 r.

Dokumenty o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.