RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal piątek, 27 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe 2012 » Nowości księgowe II kwartał 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
13.06.2012

MSSF: zmiany w istniejących standardach i kilka nowych

W najbliższym czasie szykują się zmiany w MSSF. Ostatnio Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (dalej: RMSR) przedstawiła liczne zmiany do istniejących standardów. Wprowadzono też nowe. Jakie? Od kiedy zmiany będą obowiązywać. O tym w tekście.

paragraf

Zmiany w 4 istniejących standardach, wprowadzenie kilku nowych. Na takie zmiany muszą się przygotować jednostki, które prowadzą rachunkowość zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. Szczegóły w tekście.

Poniżej prezentujemy listę standardów opublikowanych, lecz niezatwierdzonych jeszcze przez Unię Europejską.


Lp.

Standard

Obowiązuje
od dnia

Zakres

1.

MSR 12 zmiana: Stawka podatkowa właściwa do pomiaru nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w WG

1 stycznia 2013 r.

Wprowadza jednolite podejście w zakresie stosowania stawki do celów podatku odroczonego w stosunku do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych w wartości godziwej oraz aktywów niepodlegających amortyzacji a wycenianych w wartości godziwej.

2.

MSR 1 zmiana: Prezentacja innych składników całkowitego dochodu

1 lipca 2012 r.

Rozszerzony zakres prezentacji innych składników całkowitych dochodów.

3.

MSR 19 zmiana: ujmowanie planów określonych świadczeń

1 stycznia 2013 r.

Modyfikuje rachunkowość planów określonych świadczeń.

Określa nowe podejście do ujmowania zmian w zobowiązaniach z tytułu określonych świadczeń.

Zmienia definicję krótkoterminowych świadczeń pracowniczych i podejście do świadczeń związanych z rozwiązaniem stosunku zatrudnienia.

4.

KIMSF 20 Koszty usunięcia nakładu w fazie produkcji kopalni odkrywkowej

1 stycznia 2013 r.

Określa rachunkowość dla kosztów usunięcia nakładu złoża w kopalni odkrywkowej.

5.

MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe

1 stycznia 2013 r.

Wprowadza nową koncepcję „kontroli” w celu oceny, jakie jednostki powinny być konsolidowane

Zmienia MSR 28, eliminując z niego kwestie dotyczące kontroli oraz procedur konsolidacyjnych.

6.

MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia

1 stycznia 2013 r.

Wprowadza nowy podział wspólnych przedsięwzięć.

Zastępuje MSR 31 oraz SKI-13 dotyczące wspólnych przedsięwzięć

Modyfikuje obecnie stosowane zasady ujmowania wspólnych. przedsięwzięć w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

7.

MSSF 12 Ujawnienia dotyczące udziałów w innych podmiotach

1 stycznia 2013 r.

Definiuje zakres ujawnień w stosunku do wszystkich udziałów w obcych jednostkach (także podporządkowanych).

8.

Zmiany do MSR 27 i MSR 28

1 stycznia 2013 r.

Implementują zmiany wprowadzone przez MSSF 10 i MSSF 11.

9.

MSSF 9 Instrumenty finansowe

1 stycznia 2013 r.

Nowy standard mający zastąpić MSR 39.

Tworzony etapowo (klasyfikacja instrumentów i pomiar, utrata wartości, rachunkowość zabezpieczeń).

UE zdecydowała nie akceptować tego standardu do momentu opracowania go w całości przez Radę.

10.

MSSF 13 Pomiar wartości godziwej

1 stycznia 2013 r.

Określa jedną spójną koncepcję pomiaru wartości godziwej dla wszystkich pozycji, dla których taki pomiar jest wymagany przez poszczególne standardy.


Poniżej omawiamy zmiany w istniejących MSR.

1. Co się zmieni w MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych?

Zmiana wprowadza konieczność podziału składników zaliczonych do innych całkowitych dochodów na dwie podgrupy:

 • składniki, które w przyszłości (kolejnych okresach) mogą podlegać przeniesieniu do rachunku zysków i strat,
 • składniki, które w przyszłości (kolejnych okresach) nie są przenoszone do rachunku zysków i strat.
Efekt podatkowy związany z poszczególnymi innymi składnikami całkowitego dochodu także podlega rozgrupowaniu. Jednostka nadal może prezentować poszczególne składniki w kwocie netto lub brutto z ujawnieniem powiązanego efektu podatkowego.
Jak jest obecnie?

Według obecnych regulacji składniki niepodlegające przeniesieniu do rachunku zysków i strat obejmują:

 • skutki wyceny do wartości godziwej środków trwałych i wartości niematerialnych - jeżeli jednostka wykorzystuje model przeszacowania,
 • zyski i straty aktuarialne dotyczące planów określonych świadczeń.
Obecna wersja standardu nie wymaga odrębnej prezentacji elementów ujętych w innych całkowitych dochodach na trwale w nim ujętych, jak np. skutki przeszacowania wynikające z MSR 16, zyski uzyskane na sprzedaży udziałów własnych itd. oraz skutkujące przyszłym ujęciem w wyniku, jak na przykład wycena instrumentów finansowych zaklasyfikowanych do sprzedaży.

Nowe podejście pozwala inwestorowi na ocenę przyszłego wpływu ww. elementów na wynik finansowy z uwzględnieniem przyszłych obciążeń podatkowych (MSR 12).

2. Jakie zmiany nastąpią w MSR 19 - Świadczenia pracownicze?

Zgodnie ze znowelizowanym MSR 19  zyski i straty aktuarialne ujmowane będą jako element całkowitego dochodu, w konsekwencji nie będzie możliwe ich ujmowanie w wyniku finansowym.

W związku z tym kwota netto aktywów lub zobowiązań z tytułu programu określonych świadczeń ujętych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostki odzwierciedlać będzie pełną wartość kwoty deficytu lub nadwyżki finansowej programu.

Metoda korytarzowa pozwalała, by część zysków i strat aktuarialnych niemieszczących się w wyznaczonym przedziale (korytarz wartości: większych niż 10% zobowiązania z tytułu zdefiniowanych świadczeń lub 10% wartości godziwej aktywów programu) było odłożonych w czasie. Konsekwencją powyższego może być konieczność, w przypadku jednostek stosujących tę metodę, zwiększenia wartości aktywów i zobowiązań programu do ich pełnej kwoty, powiększonej o wcześniej nieujęte zyski i straty aktuarialne.

Metoda korytarzowa pozwalała, by użytkownicy sprawozdania finansowego byli wyłącznie informowani o części zysków i strat aktuarialnych, które dotyczą danego okresu sprawozdawczego, ale które nie są w nim ujmowane.

Będzie też nowa metoda prezentacji zmian w aktywach i zobowiązaniach zdefiniowanych świadczeń. Zmiany wykazywane będą jako koszty zatrudnienia, odsetki netto oraz kwoty z przeszacowania. W rachunku zysków i strat wykazywane będą koszty zatrudnienia (koszty bieżącego zatrudnienia, koszty przeszłego zatrudnienia oraz rozliczenia) oraz odsetki netto.

Zauważ, że zmodyfikowany standard wymagać będzie prezentacji dodatkowych ujawnień:

 • wyjaśnienie charakteru oraz ryzyka związanego z danym planem oraz opis różnych rodzajów ryzyka, które jednostka uważa za istotne lub niecodzienne,
 • zyski i straty aktuarialne wynikające ze zmian założeń demograficznych oraz założeń finansowych,
 • wartość godziwa aktywów planu podzielona na klasy odzwierciedlające charakter i ryzyko związane z danym aktywem oraz podklasy ujawniające aktywa, dla których wycena oparta jest na kwotowaniach rynkowych oraz aktywa oparte na innych źródłach,
 • znaczące założenia aktuarialne mające istotny wpływ na wycenę planu,
 • analiza wrażliwości w zakresie założeń aktuarialnych mających wpływ na wycenę zobowiązania z tytułu określonych świadczeń,
 • opisy strategii stosowane w zakresie powiązania aktywów i zobowiązań planu,
 • oczekiwane wpłaty do funduszu w kolejnym okresie oraz średni okres zobowiązania z tytułu określonych świadczeń.
Oprócz zmian o charakterze merytorycznym standard wprowadza również kosmetyczne zmiany w zakresie definicji świadczeń krótkoterminowych i długoterminowych.

MSR 19 wprowadzi nową definicję  świadczeń krótkoterminowych, i tak będzie oznaczać  świadczenia, co do których „oczekuje się, że będą spełnione w całości przed zakończeniem 12-miesięcznego okresu po dniu bilansowym”, natomiast świadczenia długoterminowe to „wszystkie świadczenia inne niż świadczenia krótkoterminowe, świadczenia po okresie zatrudnienia oraz wynikające z rozwiązania stosunku zatrudnienia”.

Przepisy standardu stosuje się retrospektywnie zgodnie z MSR 8. Od reguły tej MSR 19 wymienia 2 wyjątki:

 • jeżeli koszty świadczeń pracowniczych podlegały kapitalizacji w wartości innych aktywów (np. środków trwałych), nie jest konieczna zmiana wyceny takich aktywów w momencie implementacji zmiany MSR 19,
 • w sprawozdaniach finansowych dla okresów rozpoczynających się przed 1 stycznia 2014 r. nie jest konieczne ujawnienie informacji w zakresie analizy wrażliwości zobowiązań z tytułu określonych świadczeń.
W kolejnym tekście przeczytasz o zmianach w MSR 12 oraz MSR 27 i 28. Omówimy także dokładnie, w jakimi celu wprowadzono nowe standardy. Zapraszamy!
Podstawa prawna: 

- MSR 1  Prezentacja sprawozdań finansowych
- MRS 19 Świadczenia pracownicze
- MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów

Tekst opublikowany: 

13 czerwca 2012 r.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.