RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal piątek, 27 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe 2012 » Nowości księgowe I kwartał 2012 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
11.01.2012

Jakie uproszczenia możesz zastosować w sprawozdaniu finansowym za 2011 r.?

Jeżeli rozliczana przez Ciebie jednostka (inna niż banki i zakłady ubezpieczeń) spełnia warunki określone w art. 50 ust. 2 uor, możesz sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście pt.: „Sprawdź, czy Twoja jednostka będzie mogła sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2011 r.” Dziś wyjaśniamy, jakie uproszczenia możesz zastosować w sprawozdaniu finansowym, znajdziesz także przykłady i wzory sprawozdań, które będziesz mógł wykorzystać w swojej pracy.

Jednostki - inne niż banki i zakłady ubezpieczeń - mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe, po spełnieniu warunków określonych w art. 50 ust. 2 uor. Przede wszystkim chodzi tu o fakt, iż dane w sprawozdaniu  wykazuje się w sposób ograniczony - informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości tylko te oznaczone literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie. Czyli omawiając tylko te pozycje, które zostały zaprezentowane w elementach liczbowych.
Zastosowany zakres uproszczeń nie może naruszać zasady jasnego i rzetelnego przedstawiania obrazu jednostki. Decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego w uproszczonej formie podejmuje kierownik jednostki.
Warto podkreślić, iż prawo do stosowania uproszczeń wynikających z art. 50 ust 2 uor mają także spółki akcyjne, mimo że ich sprawozdania są obligatoryjnie badane przez biegłego rewidenta. Muszą one sporządzać oczywiście też rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym. 
Zakres wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jest syntetyczną prezentacją jednostki i nie da się w tym zakresie pominąć niektórych informacji. W praktyce w przypadku sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych bardzo ograniczone są informacje z zakresu omówienia przyjętych zasad rachunkowości.

Zaprezentowane w bardzo ograniczony sposób są tylko te pozycje, które prezentowane będą w dalszej części sprawozdania. Na przykład ujawnienia dotyczące metod wyceny często przybierają następującą postać:
 • Środki trwałe i wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową, stosując zasady, metody i stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Środki trwałe o niskiej wartości od 2.001 zł do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania.
 • Środki trwałe w budowie - nie wystąpiły.
 • Inwestycje długoterminowe - nie wystąpiły.
 • Inwestycje krótkoterminowe inne niż środki pieniężne - nie wystąpiły.
 • Materiały wycenia się w cenach ich zakupu - koszt zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.
 • Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej.
 • Środki pieniężne zgromadzone na walutowym rachunku bankowym na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień kursie danej waluty ustalonym przez NBP.
 • Należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty.
 • Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - nie wystąpiły.
 • Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów
 • Koszty działalności operacyjnej ewidencjonuje się na kontach zespołu 4 - „Koszty rodzajowe i ich rozliczenie” oraz na kontach zespołu 5 - „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”.
 • Rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym.
Pamiętaj!
Uproszczone sprawozdania zarówno podobne, jak i pozostałe zawsze muszą we wprowadzeniu zawierać:
 • nazwę (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr,
 • wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,
 • wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,
 • wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w  skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
 • wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w  dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,
 • w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w  ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).
Zakres prezentowanych informacji w bilansie i rachunku zysków i strat
Możliwość sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego powoduje, iż podmioty nie ujawniają na zewnątrz informacji o szczegółowej strukturze wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych, inwestycji, zapasów, należności i zobowiązań o raz kapitałów. Jednostki sporządzające sprawozdania uproszczone, które nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta odstępują w ogóle od tworzenia rezerw i często rozliczeń międzyokresowych.

Spójrzmy na przykład ujawnienia wybranych danych.

Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym nieuproszczonym
Pozycja
Stan na 31-12-2011
Stan na 31-12-2010
II. Rzeczowe aktywa trwałe
2 760 755,91
1 860 905,92
1. Środki trwałe
2 683 204,38
1 790 646,89
a. Grunty
64 238,21
71 375,78
b. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
443 051,99
489 707,04
c. Urządzenia techniczne i maszyny
1 770 505,28
812 709,35
d. Środki transportu
311 460,09
329 942,00
e. Inne środki trwałe
93 948,82
86 912,72
2. Środki trwałe w budowie
77 551,54
70 259,04
3. Zaliczki na środki trwałe
0,00
0,00

Prezentacja w sprawozdaniu uproszczonym
Pozycja
Stan na 31-12-2011
Stan na 31-12-2010
II. Rzeczowe aktywa trwałe
2 760 755,91   
1 860 905,92   

Jednostki sporządzające sprawozdanie uproszczone mogą także ograniczyć informacje o przychodach i kosztach. Ale w praktyce jest to tylko ograniczenie informacji dotyczących jednostek powiązanych.
Uproszczenia w zakresie dodatkowych not i objaśnień
Uproszczenia w sporządzaniu sprawozdania (zgodnie z art. 50 ust 2 uor) mogą dotyczyć informacji dodatkowej, ale nie zostało sprecyzowane, w jakim zakresie może to nastąpić.

Oznacza to, iż każdorazowo o zakresie uproszczeń decyduje kierownik jednostki.

W praktyce oznacza to, iż nie są/nie muszą być ujawniane między innymi dane o:
 • transakcjach z jednostkami powiązanymi,
 • szczegółowym zakresie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,
 • strukturze wiekowej należności i zobowiązań,
 • istotnych pozycjach czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych (bierny najczęściej w małych podmiotach w ogóle się niestety nie tworzy),
 • zmianach rezerw i ich strukturze o ile są tworzone,
 • grupach zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),
 • wysokości i wyjaśnieniu przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, zapasy czy należności,
 • koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetkach oraz skapitalizowanych różnicach kursowych od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,
 • poniesionych w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i  planowane nakłady na ochronę środowiska,
Jeżeli sporządzasz rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej, zawsze musisz przedstawić dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:
 • amortyzacji,
 • zużycia materiałów i energii,
 • usług obcych,
 • podatków i opłat,
 • wynagrodzeń,
 • ubezpieczeń i innych świadczeń,
 • pozostałych kosztów rodzajowych.
Zawsze ujawnione powinny zostać propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. Nota może przybrać następującą postać.

Zysk - stratę za poprzedni rok obrotowy (.................. r.) oraz za rok sprawozdawczy podzielono-sfinansowano (proponuje się podzielić - sfinansować) w sposób następujący:
Lp.
Kierunek / sposób  podziału zysku - sfinansowania straty
Dokonany podział  / sfinansowanie wyniku za rok poprzedni
Propozycja podziału - sfinansowania wyniku za rok sprawozdawczy
Kapitał zapasowy - celowy
 
Kapitał rezerwowy - bieżący
 
Na wypłaty dywidend
 
Na ZFŚS
Na sfinansowanie straty z lat ubiegłych
 
Umorzenie kapitału
 
Dopłaty wspólników
 
Darowizny na cele społecznie użyteczne  itp.
 
Inne
Razem
 

Nie należy pomijać w sprawozdaniu rozliczenia głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Możesz je zaprezentować w następujący sposób, z pominięciem szczegółowych tytułów różnic:
L.p.
Treść
Znak
Kwota
1
Przychody księgowe
+
 
2
Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane
+
 -
3
Minus przychody księgowe nie  zaliczane do podatkowych
-
4
Plus przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów księgowych
+
5
Razem przychody podatkowe: 1 +,- 2 - 3 + 4
+
 
6
Koszty księgowe razem
+
 
7
Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane 
+
-
 
8
Minus - koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione
-
 
9
Minus - koszty księgowe trwale podatkowo
-
 
10
Plus koszty podatkowe, nie stanowiące kosztów księgowych
+
 
11
Razem koszty uzyskania przychodów: 6 -7 -8 -9 + 10
+
 
12
Podstawa opodatkowania brutto: 5 -11
=
 
13
Odliczenia -doliczenia od-do  podstawy opodatkowania itp. - razem:
-
14
Podstawa opodatkowania netto
=
 
15
Podatek dochodowy od poz.14 x         .......%
=
 
Przykład ujawnienia
Rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:
Przychody                                                                                 1.433.446,50 zł
Przychody nie podlegające opodatkowaniu                       0,00 zł
Przychody w zrozumieniu przepisów podatkowych         1.433.446,50 zł
Koszty                                                                                        1.419.111,33 zł
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - 2.018,30 zł
w tym:
koszty reprezentacji -                                                              826,96 zł
Koszty w zrozumieniu przepisów podatkowych                 1.418.284,37 zł
Dochód do opodatkowania                                                   15.162,13 zł
Zawsze należy też zaprezentować dane dotyczące przeciętnego w roku obrotowym zatrudnienia, z podziałem na grupy zawodowe:
Przeciętna liczba zatrudnionych w roku
L.p.
Wyszczególnienie
poprzedzającym
1
Administracja
2
Pracownicy podstawowi
3
Pracownicy pozostali
Razem

Ponadto powinieneś prezentować dane o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących.
PRZYKŁAD
Przykład ujawnienia

Członkowie Zarządu pobrali wynagrodzenie z tytułu pracy etatowej w charakterze Dyrektora Programowego oraz koordynatorów projektu w kwocie brutto 18.600 zł, zaś na podstawie umów cywilno-prawnych 72.700  zł, innych transakcji nie przeprowadzali. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

O ile wystąpiły zawsze, należy też ujawnić informacje o:
 • znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,
 • dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,
 • niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności, opisie tych niepewności oraz stwierdzeniu, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z  tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.
Jednostki sporządzające uproszczone sprawozdania inne niż spółki akcyjne nie sporządzają rachunku przepływów pieniężnych. Zatem pomijane są objaśnienie struktury środków pieniężnych. Nie dotyczą też ich zwykle zdarzenie takie jak: wspólne przedsięwzięcia, połączenia jednostek.

Warto podkreślić, iż w przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w  istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy rozliczanej przez Ciebie jednostki, należy ujawnić te informacje, kierując się zasadą istotności oraz wiernego i rzetelnego obrazu.

Tutaj znajdziesz przykłady uproszczonego sprawozdania finansowego za 2011 r.
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 • Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
 • Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)
 • Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia).
Podstawa prawna: - art. 50 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) - uor.

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.