RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal poniedziałek, 30 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe II kwartał 2008 » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2008
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
Ważny od 2008-04-02 do 2008-12-31

Jak się ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe?


Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest jedyną spośród stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne, której wysokość nie jest jednakowa dla wszystkich płatników składek. Ponadto stopa ta ustalana jest każdorazowo na dany rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, że 1 kwietnia br. rozpoczął się nowy rok składkowy, w którym płatnicy składek powinni opłacać składki na ubezpieczenie wypadkowe według obowiązującej ich w tym roku składkowym stopy procentowej. Jak prawidłowo ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, dowiesz się z tekstu.


Autor: Mechanizm różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2002 r. nr 199, poz. 1673 z późn. zm., dalej: ustawa wypadkowa).
Autor: 
Autor: Ustawa wypadkowa na potrzeby różnicowania stopy procentowej podzieliła płatników składek na dwie grupy, tj.:
Autor: 1) płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych lub niepodlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON,
Autor: 2) płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, podlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON.
Autor: Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień.
PRZYKŁAD
Spółka z o.o. jest płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie od 2001 r. W 2007 r. zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego następującą liczbę osób: styczeń – 35, luty – 35, marzec – 36, kwiecień – 37, maj – 37, czerwiec – 41, lipiec – 41, wrzesień – 42, październik – 42, listopad – 42, grudzień – 44. Oznacza to, że spółka z o.o. w 2007 r. zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego 36 osób. Wynika to z następującego wyliczenia: 432 (suma ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w poszczególnych miesiącach 2007 r.) : 12 (liczba miesięcy 2007 r., w trakcie których spółka z o.o. była zgłoszona w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe) = 36.
Autor: W przypadku gdy płatnik zgłasza się do ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku, liczbę ubezpieczonych ustala się na podstawie liczby ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS.
Ustalając liczbę ubezpieczonych w poszczególnych miesiącach, należy pamiętać, że w liczbie tej nie uwzględnia się osób, które nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu w danym miesiącu choćby przez 1 dzień (np. zleceniobiorca wykonujący zlecenie poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy, osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński). Daną osobę liczy się tylko raz, nawet jeżeli w danym miesiącu podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu z 2 lub więcej tytułów (np. najpierw z tytułu umowy o pracę, a następnie z tytułu umowy zlecenia).
Autor: Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru REGON dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wpis do rejestru potwierdzany jest wydawanym przez urząd statystyczny zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON.
Autor: 

Kiedy ZUS jest zobowiązany ustalić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe?

Autor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest ustalić płatnikowi składek obowiązującą go w danym roku składkowym stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe tylko wówczas, gdy płatnik spełnia łącznie poniższe warunki:
Autor: - zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
Autor: - podlega wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz
Autor: - za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe – zgodnie z ciążącym na nim ustawowym obowiązkiem – przekazał do ZUS informację ZUS IWA.
Autor: 
Autor: 

Autor: Płatników składek, którzy spełniają ww. warunki, ZUS zawiadamia o obowiązującej ich w danym roku składkowym stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do 20 kwietnia danego roku, czyli w przypadku roku składkowego, który rozpoczął się 1 kwietnia br., do 20 kwietnia 2008 r.
Jeżeli w terminie do 30 kwietnia danego roku płatnik składek nie otrzyma zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, to powinien zwrócić się do właściwej ze względu na swoją siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej o podanie jej wysokości.
Autor: Proszę pamiętać, że płatnik składek, który nie zgadza się z wysokością wyliczonej przez ZUS stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, może wystąpić do ZUS o wydanie decyzji administracyjnej w tym przedmiocie, a następnie zaskarżyć tę decyzję do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
Autor: 

Kiedy płatnik składek samodzielnie ustala stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe?
Autor: 

Autor: Płatnicy składek, w stosunku do których na ZUS nie ciąży obowiązek wyliczenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, zobowiązani są przedmiotową stopę ustalić samodzielnie.
Autor: Proszę zauważyć, że najłatwiej takie ustalenie jest poczynić tym płatnikom składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych lub nie podlegają wpisowi do rejestru REGON. Dla tych płatników składek stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe równa jest bowiem 50% najwyższej stopy procentowej dla wszystkich grup działalności (tj. 1,80%).
PRZYKŁAD
Tomasz Nowak prowadzi działalność gospodarczą od 2004 r. W związku z tą działalnością stale zatrudnia 2 pracowników. Ze względu na to, że zgłasza on do ubezpieczenia wypadkowego tylko 3 ubezpieczonych, składkę na ubezpieczenie wypadkowe oblicza według stopy procentowej w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej dla wszystkich grup działalności, tj. od 1 kwietnia 2008 r. według stopy procentowej w wysokości 1,80%.
Autor: O wiele trudniejsze jest to w przypadku tych płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych i podlegają wpisowi do rejestru REGON, ale z uwagi na to, że za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe nie złożyli – z uwagi na brak takiego obowiązku – informacji ZUS IWA, ZUS nie wylicza obowiązującej ich w danym roku stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Ci płatnicy składek powinni opłacać składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej ustalonej dla grupy działalności, do której należą.
Autor: Grupy działalności zostały określone na podstawie sekcji i podsekcji wyodrębnionych w części II załącznika pt. „Schemat klasyfikacji” do rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, oznaczonych jedną lub dwiema dużymi literami (np. Edukacja – M). Należy w tym miejscu wyjaśnić, że pomimo, iż od początku bieżącego roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, to w przypadku działalności oznaczonej według Klasyfikacji wprowadzonej rozporządzeniem z 2004 r. stosuje się tę Klasyfikację, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2009 r.
Przypisanie płatnika składek do właściwej grup działalności dokonuje się poprzez odniesienie 2 pierwszych cyfr kodu alfanumerycznego PKD – który widnieje na wydanym płatnikowi składek przez urząd statystyczny zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON – do wcześniej wspomnianej części II załącznika do rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Autor: Należy pamiętać, że kod PKD musi być aktualny na 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego (tj. musi być ujęty w rejestrze REGON na 31 grudnia poprzedniego roku).
Autor: 

Autor: Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla poszczególnych grup działalności zostały określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 z późn. zm.).
PRZYKŁAD
Spółka akcyjna prowadzi działalność w zakresie produkcji ciepła od 1999 r. W zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON rodzaj przeważającej działalności tej firmy został określony kodem PKD – 40.30.A. Zgodnie z 2 pierwszymi cyframi kodu PKD (tj. 40) firma należy do grupy działalności „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – E”. Dla tej grupy działalności stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,73%.
Autor: Ustalona w powyższy sposób stopa procentowa obowiązuje płatnika przez cały rok składkowy.
Autor: 

Autor: Proszę pamiętać, że niedopuszczalna jest zmiana przez płatnika stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w trakcie roku składkowego, nawet jeżeli uległy zmianie okoliczności, na podstawie których została ona wyliczona (np. kod PKD, liczba ubezpieczonych).
Autor: 

Autor: Podstawa prawna:
Autor: - art. 2 pkt 4, 8, 9, 10 i 11 oraz art. 27–32 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.),
Autor: - § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 251, poz. 1885),
Autor: - rozporządzenie Rady Ministrów z 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. nr 33, poz. 289 z późn. zm.).
Autor: 

Autor: Piotr Kostrzewa, specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych
Autor: 

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.