RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal poniedziałek, 30 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe IV kwartał 2010 » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2010
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
7.12.2010

Faktoring w księgach rachunkowych faktoranta

Umowy faktoringu mogą przewidywać przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika, finansowanie faktoranta za pomocą pożyczek lub zaliczek, prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami, jak również inkasko wierzytelności. Sprawdź, jak poradzić sobie z ewidencją faktoringu.
Faktoring jako jedna z form finansowania podmiotów gospodarczych funkcjonuje na rynku europejskim już od 50. lat XX wieku. Obecnie ta specyficzna transakcja zapewniająca jednostkom środki obrotowe oraz zabezpieczająca przed nieściągalnością należności występuje coraz częściej w polskich warunkach gospodarczych. Najogólniej ujmując, faktoring polega na tym, że wyspecjalizowana instytucja finansowa, np. bank nabywa od przedsiębiorców w drodze cesji roszczenie o zapłatę należnych im kwot. Nie jest to jednak transakcja polegająca wyłącznie na sprzedaży, może ona bowiem obejmować szereg innych usług.
Na czym polega faktoring?
Faktoring to umowa nienazwana prowadząca do sprzedaży wierzytelności za ustaloną cenę, która jest niższa od jej wartości nominalnej. Powstała w ten sposób różnica stanowi wynagrodzenie jednostki nabywającej dług.

Faktoring jako specyficzna odmiana kredytu bankowego ma szereg zalet, do których można zliczyć m.in. poprawę płynności finansowej na skutek pozyskania środków płatniczych, likwidację ewentualnych zatorów płatniczych. Faktoring posiada także wady. Są to przykładowo wysokie koszty w postaci opłat i prowizji, a także ograniczona dostępność dla małych podmiotów.

W ramach usługi faktoringowej można wyróżnić następujące podmioty:
 • faktor - działający jako pośrednik; najczęściej są to wyspecjalizowane instytucje faktoringowe lub banki,
 • faktorant - zajmujący się sprzedażą, dostawą usług lub towarów, który dokonuje cesji praw do wierzytelności,
 • dłużnik - nabywający towary lub usługi od faktoranta.
Umowa faktoringowa jest umową dwustronną, w której stosunek prawny występuje między faktorem i faktorantem.

W przypadku umów handlowych, w których dłużnik zastrzega prawo do zbycia należności, umowa faktoringowa nie może być zawarta.

Warto zaznaczyć, że faktoring nie jest jedynie sprzedażą wierzytelności. Umowy faktoringu przewidywać mogą bowiem przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika, finansowanie faktoranta za pomocą pożyczek lub zaliczek, prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami (sprawozdawczość i konta dłużników), jak również inkasko wierzytelności (forma płatności, polegająca na pobraniu przez bank od kupującego na rzecz sprzedającego określonej należności, w zamian za wydanie powierzonych przez sprzedającego dokumentów, np. faktur). Zgodnie z postanowieniem Konwencji Ottawskiej umowa faktoringowa powinna zawierać postanowienie o realizacji co najmniej dwóch z tych usług.
Formy faktoringu
Jako podstawowe kryterium klasyfikacyjne w faktoringu przyjmuje się ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Wyróżnia się następujące formy faktoringu:
 • faktoring pełny (właściwy, prawidłowy, bez regresu) - ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika pozostaje po stronie faktora. Faktor nie ma prawa do regresu w przypadku niewypłacalności dłużnika. W konsekwencji ryzyko niewypłacalności kontrahenta spoczywa na faktorze, który to musi przeprowadzić szczegółową analizę sytuacji finansowej dłużnika.
 • faktoring niepełny (niewłaściwy, nieprawidłowy, z regresem) - ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika pozostaje po stronie faktoranta. Ta forma faktoringu przypomina zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego, gdyż w przypadku nieuregulowania płatności przez dłużnika wierzytelność wraca do faktoranta, a ten zobligowany jest zwrócić pobrane kwoty lub dokonać zapłaty na rzecz faktora.
 • mieszany - ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika zostaje rozłożone na faktora i faktoranta w ten sposób, że faktor przejmuje odpowiedzialność wyłącznie do kwoty uzgodnionej w umowie.
Ewidencja faktoringu pełnego
W zależności od postanowień umowy, rodzaju należności (krajowa lub zagraniczna), a w szczególności od rodzaju faktoringu odmiennie będzie wyglądać ewidencja księgowa.

Jak już wcześniej zaznaczono, faktoring pełny zbliżony jest w swojej formie do sprzedaży wierzytelności. Poniżej przedstawiam przykład dotyczący ewidencji faktoringu pełnego należności krajowych.
PRZYKŁAD
Przedsiębiorstwo Plasticos zajmujące się przetwarzaniem tworzyw sztucznych metodą wtrysku i wytłaczania, korzysta z usług faktoringowych jednego z banków - FaktorBank. Na podstawie umowy dochodzi do cesji wierzytelności. Ryzyko niewypłacalności kontrahenta spoczywa na faktorze. Po przekazaniu faktur do banku bank przelewa faktorantowi kwotę wynikającą z faktury, pomniejszoną o wynagrodzenie należne faktorowi. Plasticos dokonało sprzedaży na kwotę 263.243,42 + VAT 22%, tj. 57.913,55 zł. Fakturę przekazano do banku. Kwota wierzytelności wynosi 321.156,97 zł. Bank przelał na wskazany rachunek bankowy kwotę wierzytelności pomniejszoną o prowizję i odsetki w kwocie 5.018,27 zł + 22% VAT 1.104,02 zł.
 1. Sprzedaż wyrobów gotowych:
  • Wn Rozrachunki z odbiorcami: 312.156,97 zł,
  • Ma Sprzedaż wyrobów gotowych: 263.243,42 zł,
  • Ma VAT należny: 57.913,55 zł.
 2. Przejęcie przez bank wierzytelności:
  • Ma Rozrachunki z odbiorcami: 312.156,97 zł,
  • Wn Pozostałe rozrachunki - FaktorBank: 312.156,97 zł.
 3. Faktor przelał kwotę wierzytelności pomniejszoną o należną prowizję i odsetki:
  • Wn Rachunek bankowy: 306.034,68 zł,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - FaktorBank: 306.034,68 zł.
 4. Faktura obejmująca prowizję i koszty finansowania (odsetki):
  • Wn Koszty finansowe: 5.018,27 zł,
  • Wn VAT naliczony i jego rozliczenie: 1.104,02 zł,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - FaktorBank: 6.122,29 zł.
Przedstawione wyżej rozwiązanie wydaje się logiczne i nie zaburza poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat. W praktyce można się jednak spotkać z innym sposobem ewidencyjnym, w którym wartość nominalna wierzytelności w chwili dokonania cesji ujmowana jest w przychodach finansowych. Co prawda wynik na działalności finansowej nie ulegnie zdeformowaniu, ale zawyżone zostaną pozycje przychodów i kosztów finansowych, a w konsekwencji będą prezentowane na bardzo wysokim poziomie.
PRZYKŁAD
Sposób ujęcia zdarzenia z powyższego przykładu z wykorzystaniem księgowań na przychodach i kosztach finansowych.
 1. Sprzedaż wyrobów gotowych:
  • Wn Rozrachunki z odbiorcami: 312.156,97 zł,
  • Ma Sprzedaż wyrobów gotowych; 263.243,42 zł,
  • Ma VAT należny: 57.913,55 zł.
 2. Przejęcie przez bank wierzytelności:
  • Ma Rozrachunki z odbiorcami: 312.156,97 zł,
  • Wn Koszty finansowe: 312.156,97 zł,
  • Wn Pozostałe rozrachunki - FaktorBank: 312.156,97 zł,
  • Ma Przychody finansowe: 312.156,97 zł.
 3. Faktor przelał kwotę wierzytelności pomniejszoną o należną prowizję i odsetki:
  • Wn Rachunek bankowy: 306.034,68 zł,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - FaktorBank: 306.034,68 zł.
 4. Faktura obejmująca prowizję i koszty finansowania (odsetki):
  • Wn Koszty finansowe: 5.018,27 zł,
  • Wn VAT naliczony i jego rozliczenie: 1.104,02 zł,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - FaktorBank: 6.122,29 zł.
Ewidencja faktoringu niepełnego
W przypadku faktoringu niepełnego, zwanego również faktoringiem z regresem, w pewnym sensie dochodzi do pożyczki, ponieważ w przypadku nieuregulowania płatności przez dłużnika faktorant będzie zobligowany do zwrotu otrzymanej kwoty.
PRZYKŁAD
Przedsiębiorstwo Rapid zajmujące sprzedażą sprzętu RTV korzysta z usług faktoringowych jednego z banków - FaktorBank. Na podstawie umowy dochodzi do cesji wierzytelności. Ryzyko niewypłacalności kontrahenta spoczywa na faktorancie. Po przekazaniu faktur do banku bank przelewa faktorantowi kwotę wynikającą z faktury pomniejszoną o wynagrodzenie należne faktorowi. Rapid dokonało sprzedaży na kwotę 70.000 zł + VAT 22%, tj. 15.400 zł. Fakturę przekazano do banku. Kwota wierzytelności wynosi 85.400 zł. Bank przelał na wskazany rachunek bankowy kwotę wierzytelności pomniejszoną o prowizje i odsetki w kwocie 1.800 zł + 22% VAT 396 zł. Kontrahent spółki Rapid uregulował płatność w ustalonym terminie.
 1. Sprzedaż towarów:
  • Wn Rozrachunki z odbiorcami: 85.400 zł,
  • Ma Sprzedaż towarów: 70.000 zł,
  • Ma VAT należny: 15.400 zł.
 2. Faktor przelał kwotę wierzytelności pomniejszoną o należną prowizję i odsetki:
  • Wn Rachunek bankowy: 83.204 zł (85.400 - 1.800 - 396),
  • Ma Pozostałe rozrachunki - pożyczki - FaktorBank: 83.204 zł.
 3. Faktura obejmująca prowizję i koszty finansowania (odsetki):
  • Wn Koszty finansowe: 1.800 zł,
  • Wn VAT naliczony i jego rozliczenie: 396. zł,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - pożyczki - FaktorBank: 2.196 zł.
 4. Rozliczenie faktury objętej faktoringiem niepełnym:
  • Wn Pozostałe rozrachunki - pożyczki - FaktorBank: 85.400 zł,
  • Ma Rozrachunki z odbiorcami 85.400 zł.
W praktyce może jednak dojść do sytuacji, w której dłużnik nie ureguluje płatności. Wówczas faktor przeprowadza regres wierzytelności, faktorant zobligowany jest zaś do zwrotu uprzednio otrzymanej kwoty powiększonej o ewentualne odsetki naliczone przez faktora.

PRZYKŁAD
Założenia z poprzedniego przykładu z tym, że kontrahent spółki Rapid nie uregulował płatności, w związku z czym FaktorBank poinformował spółkę o nieuregulowaniu należnej kwoty i dokonał regresu. Następnie wystawił dodatkową fakturę za odsetki. Kwota netto faktury to 637,26 zł netto + VAT 22%, tj. 140,20 zł.
 1. Faktura obejmująca dodatkowe koszty finansowania (odsetki):
  • Wn Koszty finansowe: 637,26 zł,
  • Wn VAT naliczony i jego rozliczenie: 140,20 zł,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - pożyczki - FaktorBank: 777,46 zł.
 2. Rozliczenie faktury objętej faktoringiem niepełnym:
  • Wn Pozostałe rozrachunki - pożyczki - FaktorBank: 86.177,46 zł (85.400 + 777,46),
  • Ma Rachunek bankowy: 86.177,46 zł.
Jeżeli na dzień bilansowy jednostka będzie posiadała zobowiązania wobec faktora, wówczas powinna je wykazać w pasywach bilansu w pozycji B.III.2 lit. c) jako inne zobowiązania finansowe. Ze względu na to, iż umowa fakoringu nie jest umową kredytu i pożyczki nie powinna być prezentowana w pozycji B.III.2 lit. a) jako kredyty i pożyczki.
Ewidencja faktoringu należności walutowych
W przypadku faktoringu należności wyrażonych w walucie obcej koniczne jest przeprowadzenie wyceny transakcji przy zastosowaniu odpowiedniego kursu. Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:
 • faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
 • średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.
Oceniając charakter transakcji, można przyjąć, że wpływ środków pieniężnych od faktora stanowi swego rodzaju udzielenie pożyczki. Biorąc pod uwagę wyżej zaprezentowane zapisy ustawy o rachunkowości, jednostka powinna przyjąć kurs faktycznie zastosowany, którym w tym przypadku może być kurs sprzedaży banku. Warto jednak zwrócić uwagę, że w praktyce w ciągu jednego dnia bank może ogłaszać kilka kursów sprzedaży waluty obcej lub nie ogłaszać ich w cale. W takim przypadku podmiot korzystający z faktoringu może uznać, iż nie jest zasadne lub nie jest możliwe zastosowanie „kursu faktycznego”, a właściwe będzie przyjęcie kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu.
Przyjęte przez jednostkę zasady wyceny powinny być stosowane konsekwentnie.
Jeżeli chodzi natomiast o wycenę faktury, jednostka powinna zastosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej.
PRZYKŁAD
Przedsiębiorstwo AGDEX zajmujące się sprzedażą sprzętu AGD korzysta z usług faktoringowych jednego z banków - FaktorBank. Na podstawie umowy dochodzi do cesji wierzytelności. Ryzyko niewypłacalności kontrahenta spoczywa na faktorancie. Po przekazaniu faktur do banku ten przelewa faktorantowi kwotę wynikającą z faktury pomniejszoną o wynagrodzenie należne faktorowi. AGDEX dokonało sprzedaży na kwotę 50.000 euro. Należność wyceniono po kursie 3,3214 zł/euro. Fakturę przekazano do banku. Bank przelał na wskazany rachunek bankowy kwotę 50.000 euro wierzytelności pomniejszoną o prowizje i odsetki w kwocie 1.000 euro. Jednostka w polityce rachunkowości przyjęła, iż wpływy środków pieniężnych na rachunek walutowy wycenia po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień zarejestrowania środków na rachunku walutowym. Kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania środków pieniężnych wynosił 3,4563 zł/euro. Fakturę w euro netto 819,67, VAT 180,33 (583,64 zł) ujęto po średnim kursie NBP wynoszącym 3,2365. VAT jest płatny w złotówkach według kwoty podanej na fakturze, natomiast kwota netto w euro. Kontrahent spółki AGDEX uregulował płatność w ustalonym terminie.
 1. Sprzedaż towarów:
  • Wn Rozrachunki z odbiorcami 166.070 zł (50.000 euro × 3,3214 zł/euro):
  • Ma Sprzedaż towarów: 166.070 zł.
 2. Faktor przelał kwotę wierzytelności pomniejszoną o należną prowizję i odsetki:
  • Wn Rachunek bankowy: 169.358,70 zł (49.000 euro × 3.4563 zł/euro),
  • Ma Pozostałe rozrachunki - pożyczki - FaktorBank: 169.358,70 zł.
 3. Faktura obejmująca prowizję i koszty finansowania (odsetki):
  • Wn Koszty finansowe: 2.652,86 zł (819,67 × 3,2365),
  • Wn VAT naliczony i jego rozliczenie: 583,64 zł,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - pożyczki - FaktorBank VAT: 583,64 zł,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - pożyczki - FaktorBank netto: 2.652,86 zł (819,67 × 3,2365).
 4. Rozliczenie faktury objętej faktoringiem niepełnym:
  • Wn Pozostałe rozrachunki - pożyczki - FaktorBank: 172.595,20 zł,
  • Ma Rozrachunki z odbiorcami: 166.070 zł,
  • Ma Przychody finansowe: 6.525,20 zł.
Szczególna forma faktoringu - faktoring odwrotny
Zaprezentowane wyżej formy faktoringu opierały się na finansowaniu jednostki w związku z wykorzystaniem posiadanych przez nią należności. Faktoring odwrotny przyjmuje inną formułę. W tym przypadku jednostka korzystająca z faktoringu (faktorant) przedstawia faktorowi wykaz zobowiązań, które mają być uregulowane przez faktora bezpośrednio na konta dostawców. Na skutek tego rodzaju transakcji:
 • zobowiązania wobec kontrahentów zostają uregulowane przez faktora,
 • faktor staje się wierzycielem w stosunku do faktoranta do kwoty zrealizowanej płatności, z uwzględnieniem ewentualnych odsetek i prowizji przysługujących faktorowi na podstawie zawartej umowy.
Zastosowanie tego rodzaju formy faktoringu związane jest z art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc. Zgodnie z nim osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty, jeżeli działa za zgodą dłużnika w celu wstąpienia w prawa wierzyciela. Należy przy tym pamiętać, że zgoda dłużnika powinna być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

Na skutek zastosowania faktoringu odwrotnego stosunek zobowiązaniowy, który istnieje między dostawcą a jednostką korzystającą z faktoringu wygasa, a w jego miejsce powstaje nowy - między faktorantem a faktorem.

Z księgowego punku widzenia jednostka będzie zobligowana do ujęcia w księgach rachunkowych zmiany dotychczasowego wierzyciela na faktora, stosując następujący zapis:
 • Wn „Zobowiązania wobec dostawców”,
 • Ma „Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z tytułu factoringu odwrotnego”.
Ze względu na to, że umowa faktoringu nie jest umową kredytu ani pożyczki, zobowiązania z tego tytułu należy prezentować w bilansie w pasywach w pozycji B.III.2.c. „Inne zobowiązania finansowe”.
Inwentaryzacja należności objętych faktoringiem
Należności objęte faktoringiem nie zawsze wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze potwierdzenia sald z kontrahentem. Decyduje o tym ostatecznie forma faktoringu.

W przypadku należności objętych faktoringiem pełnym nie występuje obowiązek potwierdzania sald, faktor nie ma bowiem możliwości przeprowadzenia regresu.

Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku należności objętych faktoringiem niepełnym. W tym przypadku faktor dokonuje potwierdzenia sald. Faktorant następnie powinien otrzymać od faktora informację o stanie rozrachunków.
Uproszczony wzór umowy factoringu
                                                     UMOWA FAKTORINGU

Zawarta we Wrocławiu 6 grudnia 2010 r. pomiędzy

Rapidos Spółką z o.o.
we Wrocławiu ul. Długa 258
reprezentowaną przez członka zarządu - Kamila Rapidusa
zwaną dalej Faktorantem

a

FaktorBank Spółka Akcyjną
z siedzibą w Warszawie, ul. Młodości 25.
reprezentowaną przez: Zbigniewa Wysokiego - Członka Zarządu
zwaną dalej Faktorem

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1
 1. Faktorant oświadcza, że przysługują mu w stosunku do Relax Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rysiej 33, KRS nr 1234567890 zwanej dalej „Dłużnikiem” wierzytelność w wysokości 80.000 zł z tytułu sprzedaży usług oraz wszelkie wynikające z niej prawa, w szczególności roszczenia o odsetki za zwłokę.
 2. Wierzytelność wynika z faktury VAT nr 856/09/2010 z 9 września 2010 r.
§ 2
 1. Faktorant oświadcza, że wierzytelność jest nie jest wierzytelnością sporną, przedawnioną oraz że przeniesienie Wierzytelności nie zostało wyłączone w drodze umowy.
 2. Faktorant oświadcza, że wierzytelność nie podlega potrąceniu w myśl art. 513 § 2 kc.
§ 3

Przeniesienie wierzytelności na faktora następuje w drodze przelewu, o czym Faktorant zobowiązuje się zawiadomić Dłużnika w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 4

W związku z zawartą umową Faktor, w ciągu 7 dni, wypłaci Faktorantowi kwotę stanowiącą równowartość należności głównej pomniejszonej o dyskonto i prowizję.
Prowizja została ustalona w kwocie ……% należności głównej.
Dyskonto zostało ustalone na poziomie …% plus marża na poziomie …%.
Kwota wynikająca z niniejszej umowy będzie płatna na rachunek bankowy o nr …………………...........................

§ 5

Faktor przyjmuje na siebie pełne ryzyko wypłacalności dłużnika do kwoty ……………. Powyżej tej kwoty faktor wstępuje w wierzytelność na zasadach faktoringu niepełnego.

§ 6

Faktorant zobowiązuje się do:
 1. Zwrócenia kwoty wierzytelności wypłaconej mu przez dłużnika, a należnej faktorowi.
 2. Udostępniania faktorowi informacji mających na celu ocenę kondycji finansowej faktoranta.
 3. Udostępniania faktorowi informacji mających na celu ocenę kondycji finansowej dłużnika.
§ 7

Faktor zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w § 2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni.

§ 8

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Ewentualne spory mogące wynikać pomiędzy stronami, dotyczące niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Faktora.

§ 11

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Faktor                                                                                                                  Faktorant

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.