RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal środa, 25 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Archiwum nowości księgowych » Nowości księgowe 2002
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
Ważny od 2002-07-15 do 2007-12-31

Dotacja z PFRON

Jeżeli Twoja firma jest organizatorem imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych oraz prowadzi działalność związaną m.in. z rehabilitacją niepełnosprawnych, powinieneś wiedzieć, że od 9 lipca 2002 r. może ona liczyć na pomoc z PFRON.

Ze środków PFRON mogą być finansowane m.in. w części lub w całości:
1) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,
2) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne,
3) likwidacja barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych,
4) budowa i rozbudowa obiektów służących rehabilitacji,
5) szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne i turystyczne


Jeżeli Twoja firma jest organizatorem imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych powinieneś wiedzieć, że może ona liczyć na pomoc PFRON. Aby Twoja firma mogła taką pomoc uzyskać, musi ona spełnić 3 warunki.

Po pierwsze, musi mieć dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz niepełnosprawnych.
Po drugie, musi ona dysponować odpowiednimi warunkami technicznymi i lokalowymi.
Po trzecie, musi ona udokumentować posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w części nieobjętej dofinansowaniem.

Jeżeli spełnia powyższe warunki, może otrzymać dotację na ww. cele w wysokości 60% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego


O dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego może ubiegać się również Twoja firma, jeżeli działalność prowadzona przez nią jest związana z rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Jednak, aby firma mogła otrzymać pomoc z PFRON, musi przede wszystkim:
1) prowadzić, działalność związaną z rehabilitacją niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dotację,
2) udokumentować posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w części nieobjętej dofinansowaniem.

Jeżeli Twoja firma spełnia powyższe warunki, może otrzymać na ten cel dotację w wysokości 60% kosztów przedsięwzięcia. Jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i transportowych


Pomoc na dotację związana z likwidacją barier architektonicznych, urbanistycznych z PFRON, może uzyskać Twoja firma, pod warunkiem że:
1) jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo
2) od co najmniej 5 lat wynajmuje czy też dzierżawi nieruchomość, która jest własnością państwa. Jeżeli Twoja firma spełnia ten warunek, pamiętaj, że dotyczy to tylko nieruchomości, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 31 marca 1995 r.

Jeżeli Twoja firma spełnia, jeden z tych warunków, aby otrzymać dotację na ww. cele musi przede wszystkim udokumentować posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w części nieobjętej dotacją.

Twoja firma może ubiegać się również o dotację na likwidację barier transportowych. Aby ją otrzymać, musi przede wszystkim:
1) zakupić co najmniej 3-letni pojazd samochodowy niezbędny do przewożenia osób niepełnosprawnych,
2) udokumentować posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w części nieobjętej dofinansowaniem.

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków Twoja firma może ubiegać się o dotację do 35%. Przedsięwzięcia (bez VAT). Ponadto, jeżeli Twoja firma buduje lub rozbudowuje obiekty służące rehabilitacji, powinieneś wiedzieć, że również może liczyć na pomoc z PFRON. W tym przypadku wysokość dotacji nie może przekroczyć 30% kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowanie niepełnosprawnych


O dofinansowanie szkoleń i przekwalifikowań, Twoja firma może ubiegać się, jeżeli zatrudnia osoby niepełnosprawne. W przypadku szkolenia prowadzonego przez Twoją firmę dla osób niepełnosprawnych, wysokość dotacji wynosi 75%.

Jak otrzymać dotację?


Jeżeli Twoja firma spełnia wszystkie warunki do uzyskania dotacji z PFRON, tzn. co najmniej od dwóch lat prowadzi działalność gospodarczą, udokumentuje posiadanie środków własnych, możesz wystąpić z wnioskiem do PFRON. Wniosek musisz złożyć w formie pisemnej do:
1) powiatowego centrum pomocy rodzinie, w przypadku gdy Twoja firma ubiega się o pomoc w sprawie likwidacji barier architektonicznych, transportowych, komunikacyjnych, technicznych oraz o pomoc w budowie lub rozbudowie obiektów służących rehabilitacji,
2) do powiatowego urzędu pracy, w przypadku gdy Twoja firma ubiega się o pomoc na inne cele (np. szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych).

Składając wniosek, musisz koniecznie pamiętać, aby był on sporządzony w formie pisemnej i zawierał:
1) nazwę Twojej firmy i jej siedzibę,
2) NIP,
3) status prawny i podstawę prawną,
4) dane osoby upoważnionej do prowadzenia sprawy (w tym przypadku możesz podać swoje dane, jeżeli składasz w imieniu pracodawcy wniosek),
5) przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku gdy Twoja firma jest:
1) przedsiębiorcą, dodatkowo musisz dołączyć informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
2) zakładem pracy chronionej, do wniosku dodatkowo musisz dołączyć potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Wnioski o dofinansowanie na realizację powyższych zadań składasz do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.
Podstawą dofinansowania ze środków PFRON jest umowa zawarta przez starostę z Twoją firmę.

Autor: Krzysztof Kostecki, konsultant prawny

Dokumenty o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.