RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 26 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe III kwartał 2011 » Nowości księgowe 2011 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
28.09.2011

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2011

Rozpoczynasz działalność gospodarczą, ale brakuje Ci funduszy? Być może będziesz mógł skorzystać z dotacji z Funduszu Pracy. Sprawdź, jak przebiega procedura przyznawania i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację. Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się również o dofinansowanie z PO Kapitał. Oprócz bezzwrotnych form pomocy finansowej, takich jak dotacje, oferowane są również niskooprocentowane pożyczki. Sprawdź szczegóły.
Fundusz Pracy
Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezrobotnych, starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na:
 • pokrycie kosztów pomocy prawnej,
 • konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Zaś zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o bezrobotnych, osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

Natomiast zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy o bezrobotnych, przeciętne wynagrodzenie jest przyjmowane w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy z bezrobotnym. Ponadto, na podstawie art. 46 ust. 5b ustawy o bezrobotnych, bezrobotny, ubiegający się o przyznanie środków składa oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie środków.

Zgodnie z art. 20 pkt 2 ustawy emerytalnej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału kwotę przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2011 r., zgodnie z komunikatem prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2011 r. wyniosło 3.366,11 zł. Wynika z tego, że bezrobotny może starać się o dotację w maksymalnej kwocie 20.196,66 zł.

Procedura przyznawania dotacji z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej została określona rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Aby otrzymać dotację należy złożyć wniosek do właściwego starosty. Właściwość starosty określa się ze względu na miejsce:
 1. zamieszkania lub pobytu albo
 2. prowadzenia działalności gospodarczej.
Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać:
 1. kwotę wnioskowanego dofinansowania;
 2. rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny;
 3. symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 4. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
 5. specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 6. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania.
Ponadto do wniosku należy dołączyć oświadczenia o:
 1. niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej;
 2. nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 3. niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 5. rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 6. niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania.
Należy pamiętać, że wniosek nie zostanie uwzględniony, jeżeli bezrobotny w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
 1. odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy,
 2. przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy,
 3. po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu lub innej formy pomocy.
Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. W razie jego nieuwzględnienia podawana jest przyczyna odmowy.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dotacji, gdyż powiatowe urzędy pracy mogą nie posiadać w danym okresie wystarczających środków dla wszystkich osób, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.

Przygotowując wniosek o przyznanie dotacji warto zajrzeć na stronę internetową właściwego powiatowego urzędu pracy, gdzie zazwyczaj znajduje się regulamin w oparciu, o który przyznawane są dotacje oraz formularze, które należy wypełnić.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej mogą ubiegać się o dofinansowanie z PO Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Wysokość wsparcia wynosi do 40.000 zł. Może się o nie starać każda osoba fizyczna, która nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu ani nie posiadała zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego. Ponadto, nie może przeciwko niej toczyć się postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.

O wsparcie nie mogą się ubiegać osoby spokrewnione z pośrednikiem wypłacającym dotacje, jego pracownikami oraz zewnętrznymi ekspertami. Wsparcie jest kierowane przede wszystkim do:
 1. osób pozostających bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 2. kobiet, w tym zwłaszcza kobiet powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci,
 3. osób do 25 lat, w tym studenci studiów dziennych
 4. osób niepełnosprawnych, w tym poszukujące pracy,
 5. osób po 45. roku życia,
 6. osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
Przyznanie dofinansowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej odbywa się w ramach konkursu, które organizowane są przez samorządy wojewódzkie. Na przykład na Mazowszu, konkursy organizowane są przez specjalnie powołaną Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Na jej stronie internetowej - http://pokl.mazowia.eu/ - podawane są informacje o mających się odbyć konkursach na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Jak do tej pory odbyły się trzy konkursy. Ostatni w ubiegłym roku.

Wraz z ogłoszeniem są publikowane materiały związane z konkursem, takie jak dokumentacja konkursowa, a także wzory wniosków i wymaganych dokumentów koniecznych do złożenia.

Z racji tego, iż było więcej chętnych na otrzymanie dofinansowania na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej niż dostępnych środków, to nie wszystkie osoby otrzymały tą dotację.
Pożyczka z regionalnego funduszu pożyczkowego
Oprócz bezzwrotnych form pomocy finansowej, takich jak dotacje, oferowane są również niskooprocentowane pożyczki. Udzielane są z regionalnych funduszy pożyczkowych w ramach każdego poszczególnych samorządów województw. Dla przykładu na Mazowszu taką pożyczkę można otrzymać Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (strona internetowa www.mrfp.pl.

Mogą się o nią ubiegać zarówno osoby bezrobotne i absolwenci, którzy przed podpisaniem umowy pożyczki rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej, jak też mikro i mali przedsiębiorcy. Może być ona przeznaczona jedynie na cele związane z działalnością gospodarczą: zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych, wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz ręczne narzędzia pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, zakup materiałów i surowców do produkcji i usług, zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto, należy mieć udział własny w finansowaniu przedsięwzięcia, na które zaciągana jest pożyczka w wysokości co najmniej 5% kwoty pożyczki. Spłata pożyczek jest zabezpieczana wekslem własnym in blanco, a ponadto przewidywane są inne formy zabezpieczenia w zależności od wysokości pożyczki. W odróżnieniu od kredytów bankowych, pożyczka z regionalnych funduszy pożyczkowych jest niżej oprocentowana i niższe są koszty jej obsługi.
Podstawa prawna: - art. 46 ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zatrudnieniu (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 155, poz. 922),
- art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2011 r. (M.P. nr 71, poz. 708).

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.