RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal czwartek, 26 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » Nowości » Nowości księgowe II kwartał 2011 » Nowości księgowe 2011 » Archiwum nowości księgowych
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS
29.06.2011

Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na nabycie specjalistycznej odzieży do motocykla?

Wiele sporów organów podatkowych z podatnikami dotyczy kwestii prawidłowego zaliczania do kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków. Najwięcej wątpliwości budzą sytuacje, kiedy to związek wydatku z przychodami osiąganymi przez podatnika ma charakter jedynie pośredni. Chodzi np. o używanie w prowadzonej działalności gospodarczej motocykla, z czym wiąże się także konieczność zakupu specjalistycznej odzieży motocyklowej i zaliczanie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Poznaj stanowisko, jakie zajął w tej kwestii Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Stan faktyczny
Podatniczka prowadziła działalność gospodarczą, której przedmiotem była finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Podatniczka posiadała również 90% udziałów w spółce cywilnej, której przedmiotem działalności były, m.in.: ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.
Stanowisko organów podatkowych
Organy podatkowe uznały, że podatniczka nieprawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów m.in. wydatki z tytułu nabycia usług cateringowych oraz wynajmu sali, nabycia usług noclegowych oraz opłat za parking, natomiast w spółce cywilnej nieprawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione z tytułu nabycia usług cateringowych, kosztu biletu samolotowego oraz nabycia odzieży motocyklowej.

Podatniczka wskazała, że wydatki dotyczące zakupu usług cateringowych oraz wynajmu sali związane były z organizacją spotkań biznesowych, na których przedstawiono nowe produkty firm leasingowych i miały one na celu przekonanie klientów, aby nie rozwiązywali i nie zrywali zawartych umów leasingowych. Wskazała ponadto, że trudno jest jej ustalić kto uczestniczył w tych spotkaniach.
Organy podatkowe stwierdziły, że:
 • podatniczka nie udokumentowała oraz nie uprawdopodobniła, aby wskazane wyżej wydatki miały związek z przychodem osiąganym przez jej firmę (nie wskazała bowiem choćby jednego nazwiska osoby, która miałaby uczestniczyć w konferencji przez nią organizowanej),
 • kosztami podatkowymi nie są wydatki poniesione przez podatniczkę na nocleg w hotelu oraz na usługi cateringowe, ponieważ stwierdzono, że podatniczka nie wskazała dowodów na ich poniesienie,
 • kosztami podatkowymi nie są wydatki na bilet lotniczy, gdyż nie dały wiary wyjaśnieniom podatniczki, że pracownik firmy podatniczki towarzyszył jej w podróży służbowej odbywanej samolotem jako jej tłumacz - zna bowiem języki obce. W kwestionariuszu osobowym tego pracownika dotyczącym dodatkowych umiejętności, w tym znajomości języków obcych nie wykazano, że pracownik zna choćby jeden język obcy. Z uwagi na to wydatek na bilet lotniczy dla pracownika, koszt ten został również zakwestionowany przez organy podatkowe.
Jak organy podatkowe ustosunkowują się do kwestii zakupu części i odzieży do motocykla
Organy podatkowe zakwestionowały także poniesione przez podatniczkę wydatki na zakup części, akcesoriów do motocykla i odzieży, w  tym kurtki skórzanej i ochraniaczy. Podatniczka wyjaśniła, że motocykl jest wpisany do ewidencji środków trwałych  i służy w jej firmie do przemieszczenia się do klienta szybciej niż samochodem. Z uwagi na to zmuszona była nabyć specjalistyczną odzież do motocykla.
Zdaniem organów podatkowych zakupiona odzież motocyklowa nie posiada cech odzieży ochronnej, lecz ma charakter osobisty.
Ponadto organy podatkowe wskazały, że:
 • charakter prowadzonej przez podatniczkę działalności nie wymaga używania w niej motocykla,
 • wydatek na odzież motocyklową nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, natomiast wydatki dotyczące zakupu: kasku, wizjera kasku, filtra oleju, oleju napędowego, świec i akumulatora, jako związany z nabyciem motocykla stanowi koszt uzyskania przychodów spółki.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
Podatniczka złożyła skargę na decyzję dyrektora izby skarbowej w której podkreśliła, że wszelkie zakwestionowane przez organy podatkowe wydatki były poniesione w celu zwiększenia przychodów jej firmy.

WSA w Szczecinie uchylił decyzję dyrektora izby skarbowej. W uzasadnieniu wyroku (wyrok z 20 kwietnia 2011 r., sygn. I SA/Sz 60/11), Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych w zakresie błędnego zakwalifikowania przez podatniczkę wydatków na usługi cateringowe, noclegowe oraz na bilet lotniczy.

Sąd uznał natomiast za uzasadniony zarzut podatniczki błędnej oceny przez organy podatkowe kwalifikacji wydatków na odzież motocyklową. Stwierdził, że motocykl został w sposób prawidłowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jest prawidłowo amortyzowany, wykorzystywany przez podatniczkę dla celów związanych z prowadzoną działalnością. W ocenie Sądu stanowisko organów podatkowych, które uznały za prawidłowe zaliczenie do kosztów tej działalności wydatków na nabycie kasku, wizjera kasku, filtra oleju, świec, akumulatora i oleju, natomiast za nieprawidłowe uznały zaliczenie do tych kosztów pozostałych wydatków związanych z używaniem tego motocykla, tj.: butów, kurtki skórzanej, zestawu ochraniaczy, dżinsów, koszul, pulowera, kamizelki, rękawic i paska pozostaje w sprzeczności z logicznym rozumowaniem i doświadczeniem życiowym. Organy podatkowe nie wykazały, że zakwestionowane przedmioty noszą cechy użytku osobistego oraz tego, że podatniczka nie używała ich w działalności gospodarczej, tylko w celach prywatnych oraz że odzież motocyklowa nie ma cech przedmiotów specjalistycznych, wymaganych przy zwykłym używaniu motocykla.

Zdaniem sądu we współczesnych czasach używanie motocykla w celach służbowych nie powinno dziwić. Używanie motocykla wiąże się z koniecznością zakupu specjalistycznej odzieży. Co prawda wśród przepisów z zakresu bhp nie można wskazać takiego, który nakazywałby wprost pracodawcy dostarczania pracownikowi korzystającemu z motocykla odzieży ochronnej, to jednak ogólne regulacje prawa pracy nakazują pracodawcy dostarczanie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej. Odzież ochronna na motocykl spełnia te same cele, jakie pełni hełm ochronny, rękawice, buty, czy ubranie robocze na budowie, które pracodawca zobligowany jest dostarczyć pracownikowi.
Pracodawca zobowiązany jest dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej nawet wówczas, gdy żaden przepis o tym nie stanowi wprost, ale w sytuacjach, w których doświadczenie życiowe wskazuje na potrzebę korzystania z takich środków.
Tak samo należy ocenić funkcję, jaką pełni odzież motocyklowa, gdy motocykl wykorzystuje w działalności gospodarczej sam przedsiębiorca - podsumował Sąd.
Zdaniem eksperta
Jak wynika z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.), dalej: updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof.

Aby podatnik mógł zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
 • koszt musi służyć osiągnięciu przychodów, czyli zostać poniesiony w celu jego osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • koszt musi być faktycznie poniesiony przez podatnika,
 • koszt nie został wymieniony w art. 23 updof, czyli nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów,
 • wydatek musi być właściwie udokumentowany przez podatnika.
Związek poniesionego wydatku z przychodem podatnika może być bezpośredni lub pośredni. Aby uniknąć sytuacji, że podatnik generuje wysokie koszty po to, aby wykazać zaniżony podatek lub stratę, ciąży na nim obowiązek udowodnienia poniesienia danego wydatku oraz jego związek z przychodami w wprowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy powinni pamiętać, że w razie wątpliwości co do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów to na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia związku wydatku z przychodem.

W omawianej sprawie należy podzielić stanowisko Sądu, który zanegował odmowę zaliczenia wydatków na odzież specjalistyczną do motocykla wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej do kosztów uzyskania przychodów.  Podatniczka spełniła bowiem wszystkie wymogi, aby zaliczyć ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów: motocykl był prawidłowo amortyzowany i używany w prowadzonej działalności gospodarczej, a odzież do niego stanowi integralną część użytkowania samego motocykla, także ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego i kierowcy motocykla. Z uwagi na to nieprawidłowe jest stanowisko, że wydatek na zakup motocykla może stanowić koszt uzyskania przychodów, a wydatki na specjalistyczną odzież do motocykla już nie.
Nie można bowiem użytkować motocykla bez używania specjalistycznej odzieży do niego.
Podstawa prawna: - art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Porady o zbliżonej tematyce

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

 • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
 • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
 • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
 • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
 • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.