RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal poniedziałek, 30 listopada 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
17.01.2012

Jest już nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"!

Komitet Standardów Rachunkowości zmienił definicję umowy leasingu. Sprawdź na czym polega zmiana i jakie ma to znaczenie dla dotychczas stosowanej klasyfikacji umów leasingu! Upewnij się, kiedy będziesz mógł zastosować znowelizowany KSR nr 5.

Starsza księgowa wpatrzona w ekran monitora

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". Poznaj:
- nową definicje umowy leasingu,
- nowe regulacje dotyczące szczególnych zapisów umów leasingu, najmu i dzierżawy
- wytyczne do umów opartych na kursie waluty obcej.

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2011 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa".

Standard został już opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów nr 9, pozycja 52 z 30 grudnia 2011 r. i wszedł w życie z tym dniem.

Znowelizowany KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” będzie można stosować po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczęty w 2012, z tym, że istnieje możliwość jego wcześniejszego zastosowania.

Nowa definicja umowy leasingu

Projekt znowelizowanego standardu przewidywał m.in. nowe definicje. Wprowadzenie dwóch z nich związane było z dodatkowymi rozdziałami standardu. Nowe definicje w kształcie zgodnym z projektem dodano do słowniczka znowelizowanego standardu.

Obecnie w rozumieniu standardu:

  • Umową najmu jest to umowa, przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz;
  • Umową dzierżawy jest to umowa, przez którą wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Według założeń projektu, o których pisaliśmy w sierpniu, w tekście pt.:” Uwaga! Będą zmiany w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.  Sprawdź na czym polegają!” definicja umowy leasingu była zgodna z dotychczas obowiązującą wersją i nie przewidywano jej zmiany. Zmiany jednak wprowadzono. Znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 5, definiując umowę leasingu stanowi, że okres leasingu wynosi co najmniej 12 miesięcy. Taki sam okres wprowadzono do definicji II.9. okresu leasingu. Na podstawie tego wnioskować można, że umowy zawierane na okres krótszy niż 12 miesięcy nie stanowią umów leasingu. W tej sytuacji trudno odnaleźć spójność, ustawy ze standardem w obszarze klasyfikacji umów leasingu.

Bazując na wytycznych KSR nr 5 stwierdzić można, że zmieniona definicja ma szczególne znaczenie w przypadku cesji umów leasingu. Umowa cesji jest to umowa między finansującym a osobą trzecią (nowym korzystającym), na podstawie której finansujący przenosi swoją wierzytelność, którą ma w stosunku do dotychczasowego korzystającego na stronę trzecią (nowego korzystającego).

W praktyce można się spotkać z umowami, których okres trwania, licząc od dnia cesji będzie krótszy niż 12 miesięcy. O ile z cywilistycznego punktu widzenia nadal będziemy mieli do czynienia z umową leasingu, to z punktu widzenia znowelizowanego standardu - nie, bowiem klasyfikacja umowy leasingu następuje na moment cesji.

Zauważ, że o ile dotychczas w świetle standardu leasing kontynuowany na skutek umowy cesji, w określonych przypadkach wymagał wykazania w aktywach środka trwałego, a w pasywach zobowiązania z tytułu kontynuowanej umowy, to obecnie na skutek nowelizacji obowiązek takiej prezentacji nie wystąpi.

Dotychczas obligującym i wystarczającym warunkiem były m.in. zapisy uprawniające korzystającego do nabycia przedmiotu umowy, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od jego wartości rynkowej z dnia nabycia. Aktualnie ocena w zakresie tego, czy mamy do czynienia z leasingiem operacyjnym czy finansowym  musi być poprzedzona  weryfikacją czasu trwania umowy.

Jeżeli czas umowy będzie krótszy niż 12 miesięcy, to nie będziemy mieli do czynienia z umową leasingu, a ocena ustalająca finansowy lub operacyjnych charakter umowy nie będzie realizowana. Podział klasyfikacyjny dotyczy bowiem umów leasingu.

Nowe regulacje dotyczące szczególnych zapisów umów leasingu, najmu i dzierżawy

Znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości wprowadził regulacje dotyczące tzw. szczególnych postanowień umowy. W standardzie podkreślono, iż w praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których korzystający na podstawie zapisów umownych będzie zobowiązany do poniesienia w przyszłości kosztów  związanych np. z odtworzeniem stanu pierwotnego leasingowanego, najmowanego lub dzierżawionego składnika.

Wymogi określone w umowie mogą skutkować tym, że na dzień bilansowy istnieje zobowiązanie, z którego korzystający nie może się wycofać lub uniknąć jego spełnienia. Zachodzi wówczas zdarzenie obligujące w rozumieniu KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”.

PRZYKŁAD

Załóżmy że leasingobiorca, najemca lub dzierżawca postawi ścianki działowe lub ścianki wewnętrzne w przyjętych do używania pomieszczeniach, a w myśl zawartej umowy ścianki te mają zostać usunięte na koniec umowy, to w takim przypadku korzystający powinien utworzyć bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów.

Inaczej ujmując, wykonania ścianek działowych prowadzi do powstania zdarzenia obligującego, w wyniku którego przewidywane koszty usunięcia ścianek i przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego wymagają ujęcia jako bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów (w bilansie są one wykazywane jako rezerwa) przy uwzględnieniu zmian wartości (jeżeli zmiany te są istotne), a drugostronnie - jako odpowiadające im czynne rozliczenie  międzyokresowe kosztów. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są systematycznie odpisywane w ciężar odpowiednich kosztów działalności operacyjnej jednostki przez okres trwania leasingu, najmu lub dzierżawy.

Na każdy dzień bilansowy powinna być weryfikowana wysokość biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, a w przypadku zmiany szacunków ich kwota wymaga  aktualizacji poprzez - odpowiednio - zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych lub zmniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych.

W momencie zakończenia umowy i przywrócenia przedmiotowi stanu pierwotnego, poniesione w związku z tym koszty obciążają ujęte w tym celu bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Nowe wytyczne do umów opartych na kursie waluty obcej

Według proponowanych w projekcie zmian w przypadku umów leasingu finansowego opartych na kursie waluty obcej na dzień zawarcia umowy korzystający miał ustalić początkową kwotę części odsetkowej (kosztów finansowych) i zobowiązania z tytułu umowy leasingu w złotych (części kapitałowej), stosując do przeliczenia kurs wymiany waluty z dnia poprzedzającego przyjęcie przedmiotu leasingu.

Zauważ, że znowelizowana wersja standardu sugeruje stosowanie kursu z dnia roboczego poprzedzającego moment rozpoczęcia leasingu. Dotychczas stosowano kursu z dnia zawarcia umowy.

Dla wyjaśnienia warto dodać, że w rozumieniu standardu momentem rozpoczęcia leasingu  jest wcześniejsza z dwóch dat, tj. data zawarcia umowy leasingu lub data zobowiązania się stron umowy do przestrzegania zasadniczych postanowień umowy leasingu.

Schemat klasyfikacyjny

W formie załącznika do standardu wprowadzono schemat klasyfikacyjny umów leasingu, najmu i dzierżawy. Niestety, zabrakło w nim odniesienia do nowej definicji, w myśl której okres leasingu trwa co najmniej 12 miesięcy.

Podstawa prawna: 

- Uchwała nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa” (Dz.Urz. MF nr 9, poz. 52).

Tekst opublikowany: 

17 stycznia 2012 r.

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem konta Premium Portalu FK?

Tylko w Portalu FK:

  • filmy szkoleniowe dotyczące najbardziej popularnych tematów w księgowości (np.: podatków dochodowych, VAT, rachunkowości), prowadzone przez uznanych ekspertów.
  • informacje o planowanych i aktualnych zmianach przepisów księgowo-podatkowych,
  • wiarygodne interpretacje zmian przygotowane przez zaufanych ekspertów,
  • możliwość indywidualnej konsultacji z ekspertem,
  • mnóstwo wzorów dokumentów, m.in.: deklaracje i formularze do ZUS i dokumenty związane z kontrolą Urzędu Skarbowego.

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.