RSS Mapa strony Ustaw jako startową Mój portal wtorek, 1 grudnia 2015 r.
f1
Jesteś tutaj: Strona główna » PIT » Treść interpretacji » Interpretacje » Opodatkowanie innych dochodów (przychodów)
Rozmiar tekstu:  f1 f2 f3
RSS

Opodatkowanie przychodów pochodzących z dotacji (IPPB1/415-990/10-2/KS)

Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
www.mf.gov.pl
Pismo
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z dnia 4 lutego 2011 r.
IPPB1/415-990/10-2/KS
Opodatkowanie przychodów pochodzących z dotacji

 

Istota interpretacji:

Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe?

 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2010 r. (data wpływu 12 listopada 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pochodzących z dotacji, możliwości zaliczenia wydatków sfinansowanych z dotacji do kosztów uzyskania przychodów oraz ujęcia ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - jest nieprawidłowe.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 12 listopada 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów pochodzących z dotacji, możliwości zaliczenia wydatków sfinansowanych z dotacji do kosztów uzyskania przychodów oraz ujęcia ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

 

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej w W. Umowa spółki cywilnej została zawarta 15.04.1991 r. Przedmiotem działalności jest m.in. poradnictwo psychologiczne i działalność edukacyjna. Każdy z czterech wspólników osobiście świadczy pracę na rzecz spółki. Wspólnicy pokrywają koszty wspólnej działalności oraz mają prawo do udziału w zyskach spółki po równo czyli po 50%;.

Spółka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR). Rozliczenie podatku każdego ze wspólników jest dokonywane na podstawnie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT- 36L podatek liniowy) dalej: Ustawa.

3 września 2009 r. wspólnicy podpisali jako osoby prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej umowę na udzielenie wsparcia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przeznaczonego na realizację projektu szkoleniowego zatytułowanego "Akademia...w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL poddziałanie 2.2.2) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: Projekt). Na podstawie umowy spółka cywilna jest podmiotem zobowiązanym do wykonania Projektu oraz jest uprawniona do otrzymania środków na jego sfinansowanie.

Montaż finansowy w ramach POKL dotyczący poziomu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w stosunku do krajowego współfinansowania wynosi 85% - 15%. W ramach krajowego współfinansowania środki pochodzą m.in. z budżetu państwa.

W celu realizacji Projektu spółka ponosi przede wszystkim wydatki na szkolenia, tj. na wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenia (trenerów, superwizorów, coachów), wynagrodzenie dla osób zarządzających Projektem, catering, zakup sprzętu i wyposażenia, wynajem sal. Wydatki te w pierwszej fazie Projektu były pokrywane z zaliczki otrzymanej z PARP (zgodnie z umową) a w kolejnych etapach spółka finansowała je ze środków własnych które następnie były refundowane przez PARP w formie płatności okresowych.

Z założenia w końcowym rozliczeniu wszystkie wydatki Projektu będą pokryte ze środków otrzymanych z PARP (dotacja przewiduje pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych Projektu).

W momencie wpływu środków finansowych z PARP na wydzielony rachunek bankowy spółki cywilnej kwota ta została ujęta w KPiR spółki. Każdy wpływ środków został ujęty w księdze z datą wpływu pieniędzy na konto bankowe w pozycji "Pozostałe przychody".

Przychody otrzymywane w związku ze środkami z dotacji traktowane były jako przychody podlegające opodatkowaniu PIT. Wydatki związane z realizacją Projektu są zaliczane do kosztów podatkowych w momencie poniesienia i wpisywane w KPiR w pozycji "Pozostałe koszty". Przychody i koszty wynikające z Projektu wraz z wypracowanymi z działalności podstawowej przychodami i zrównanymi z nimi kosztami tworzą u każdego wspólnika stosownie do jego udziału w zysku spółki dochód do opodatkowania stawką 19% (obok działalności wynikającej z realizowanego Projektu spółka prowadzi inną działalność szkoleniowo - poradniczą, niefinansowaną ze środków unijnych).

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż pozostali wspólnicy spółki cywilnej równocześnie również złożyli wnioski o wydanie analogicznych interpretacji przepisów do Ministra Finansów.

 

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ujęcie w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów wpływów i wydatków związanych z Projektem jako przychody podlegające opodatkowaniu i koszty podatkowe jest prawidłowe...

 

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

Stosownie zaś do treści art. 14 ust. 1 ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonitikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei w myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Zatem generalna zasada nakazuje opodatkowanie dotacji podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca przewidział jednakże wyjątki od opodatkowania dotacji w ściśle określonych przypadkach jako, że są to wyjątki, należy je interpretować ściśle.

I tak stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy (brzmienie przed 1 stycznia 2010 r.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika,

a. jeżeli pochodzą od rządów państw obcych organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

 

Zaś na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy (brzmienie po 1 stycznia 2010 r.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

 

Zdaniem Wnioskodawcy , skoro to spółka cywilna jest beneficjantem pomocy ze środków unijnych, do przychodów wnioskującego nie można zastosować zwolnienia, o którym mowa w powyższych przepisach ustawy (należy tu bowiem odróżnić okoliczność realizowania przez spółkę cywilną jako bezpośredniego beneficjenta pomocy Projektu od okoliczności osiągania przez wspólnika spółki cywilnej dochodu w związku z prowadzeniem działalności w formie spółki cywilnej).

Podatnik kierował się również wytycznymi wynikającymi z pisma Ministra Finansów z 30 sierpnia 2006 r. (DD6-8213-8/06/DZ/412) strona 2 akapit 3 - 6.

Zatem, według Wnioskodawcy środki otrzymane z PARP na realizację Projektu są przychodem podlegającym opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Odpowiednio wydatki związane z realizacją Projektu stanowią koszt podatkowy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż pozostali wspólnicy spółki cywilnej równocześnie również złożyli wnioski o wydanie analogicznych interpretacji przepisów do Ministra Finansów.

 

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W świetle powyższego przepisu należy stwierdzić, iż otrzymane dotacje, które nie są związane z nabyciem lub wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z uwagi na okoliczność, iż umowa na realizację projektu została podpisana w 2009 r., realizacja projektu i wypłata zaliczek następowała etapami, a Wnioskodawca w uzasadnieniu własnego stanowiska w sprawie powołuje się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym zarówno przed 1 stycznia 2010 r. jaki i po tej dacie, przedmiotowy wniosek należało rozpatrzeć z uwzględnieniem przepisów w brzmieniu obowiązującym zarówno do dnia 31 grudnia 2009 r., jak i również po tym dniu.

Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 2009 r. wspólnicy podpisali jako osoby prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej umowę na udzielenie wsparcia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczonego na realizację projektu szkoleniowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007r., programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

Należy zauważyć, iż ustawa powyższa została zastąpiona nową ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), która (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie dnia 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a więc również w świetle treści art. 5 ust. 3 pkt 2 tej ustawy środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa.

W myśl natomiast art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o finansach publicznych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.), wydatkami budżetu państwa są m.in. dotacje, przez które ustawa ta rozumie w szczególności wskazane w art. 106 ust. 2 pkt 3a tego aktu prawnego podlegające szczególnym zasadom rozliczania wydatki budżetu państwa przeznaczone na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, zwane "dotacjami rozwojowymi".

W myśl art. 202 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, są przeznaczone na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Przy czym zgodnie z art. 202 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, środki przeznaczone na realizację programów i projektów, z udziałem środków, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane na dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów będących beneficjentami tych środków, a także dla instytucji pośredniczących oraz podmiotów, którym w ramach programu finansowanego z udziałem tych środków, została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów.

Z cyt. wyżej przepisów wynika, iż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stają się, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, dochodami tegoż budżetu, z którego realizowane są wydatki budżetu państwa na finansowanie programów, projektów i zadań, na których wprowadzenie w życie uzyskano te środki. W konsekwencji tzw. środki pomocowe pochodzące m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, jak również środki krajowe przeznaczone na realizację programów operacyjnych, są wydatkami budżetu państwa, jako tzw. dotacje rozwojowe.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki krajowe, przeznaczone na realizację programów operacyjnych, objętych okresem programowania 2007-2013, jako dotacje, były w roku 2009 wydatkami budżetu państwa, spełniającymi przesłanki zwolnienia ujętego w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże wyłącznie u jej beneficjenta. Zgodnie bowiem z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zważywszy jednak, iż ww. środki zostały wypłacone za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, będącej agencją rządową, środki te korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r., wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2010 r., wprowadzono szereg zmian w zakresie przepływu środków przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych.

Wskazać przy tym należy, iż w myśl art. 111 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), do rozliczenia środków przekazanych do dnia 31 grudnia 2009 r. na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Rozliczenie tych środków powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2010 r.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 ww. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

a. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 05 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006r., str. 1),

b. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006r., str. 1).

 

Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

 

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

 

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,

2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

3. dotacje celowe dla beneficjentów,

4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,

5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

 

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów.

Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, iż w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, nie zostały włączone do środków budżetu państwa, lecz stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r.), wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

W rezultacie środki finansowe otrzymane w 2009 i 2010 roku w związku z realizacją projektu w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowią dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki cywilnej przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a tym samym nie podlegają obowiązkowi zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Jednocześnie wskazać należy, iż wydatki sfinansowane z przychodów zwolnionych od opodatkowania, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, co wynika z brzmienia przepisów art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 wyżej powoływanej ustawy, kosztami uzyskania są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. (...).

Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129.

Z kolei zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2010 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137.

 

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż koszty i wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą sfinansowane z otrzymanej dotacji, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów a tym samym nie podlegają ujęciu w prowadzonej przez spółkę podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

 

Zatem, w przypadku, gdy wydatki ponoszone były już po otrzymaniu dotacji (zaliczki), nie powinny być w ogóle ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Jeżeli jednak podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów te wydatki, które w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są kosztem podatkowym (sfinansowane, pokryte dotacją), powinien je z tych kosztów wyeliminować.

Dlatego też, w takiej sytuacji w dacie otrzymania dotacji należy dokonać stosownej korekty kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej kwocie otrzymanego dofinansowania. Jednocześnie należy dokonać odpowiedniej adnotacji w kolumnie "Uwagi" w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Nadmienić należy, iż sposób prowadzenia księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Zawarte w rozporządzeniu objaśnienia określają w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i rozchody.

Zgodnie z objaśnieniami do księgi jedynym miejscem, gdzie można księgować otrzymane dotacje jest kolumna 16 (uwagi), tam mogą być ewidencjonowane faktycznie otrzymane przez podatnika przychody. Poza tą kolumną dotacje ani pokrywane z nich wydatki nie powinny być w księdze ewidencjonowane jako nie mające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów (...).

 

Reasumując , odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż otrzymywane przez spółkę cywilną dotacje, stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia zgodnie z treścią powołanych przepisów art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednocześnie ponoszone wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą sfinansowane z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 56 powoływanej ustawy. W konsekwencji zarówno przychody pochodzące z otrzymanego dotacji (jako przychody zwolnione od opodatkowania) jak i wydatki sfinansowane z dotacji, (jako wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów) nie powinny być ujmowane w prowadzonej przez spółkę podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

 

W świetle powyższego, powoływany przez Wnioskodawcę przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie. Zatem stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

 

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

 

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Porady o zbliżonej tematyce


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.