Deklaracje i formularze

W tej zakładce znajdziesz aktualne wzory deklaracji i formularzy dotyczące: VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, działalności gospodarczej, specjalnej strefy ekonomicznej, celne, podatku: akcyzowego, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier i wiele innych. Skorzystaj z gotowych wzorów! A jeżeli masz propozycję, jaki formularz, czy deklaracja powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

W tej zakładce znajdziesz aktualne wzory deklaracji i formularzy dotyczące: VAT, PIT, CIT, PCC, ZUS, działalności gospodarczej, specjalnej strefy ekonomicznej, celne, podatku: akcyzowego, od spadków i darowizn, od nieruchomości, od środków transportowych, od gier i wiele innych. Skorzystaj z gotowych wzorów! A jeżeli masz propozycję, jaki formularz, czy deklaracja powinny się znaleźć w Portalu FK, napisz do nas.

WZS

WZS-1R (3)

WZS-1R (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.

WZS-1M (3)

WZS-1M (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku.

WZS-1K (3)

WZS-1K (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu WZS »

WZP

WZP-1R (3)

WZP-1R (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy.

WZP-1M (3)

WZP-1M (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za miesiąc.

WZP-1K (3)

WZP-1K (3) - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu WZP »

Specjalne strefy ekonomiczne

SSE/A (1)

Informacja SSE/A (1) - Wykaz udziałów w spółkach, stanowi załącznik do informacji SSE-R.

SSE-R/A (2)

SSE-R/A (2) - Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.

SSE-R(4)

SSE-R (4) - Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Specjalne strefy ekonomiczne »

PIT

PIT-Z (6)

PIT-Z (6) - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy

PIT-R (18)

PIT-R (18) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

PIT-O (21)

PIT-O (21) - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37

Zobacz wszystkie dokumenty z działu PIT »

Ordynacja i KKS

ZAW-K (3)

ZAW-K (3) - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

UPL-1 (5)

UPL-1 (5) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ORD-W1 (4)

Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Ordynacja i KKS »

NIP

ZAP-3 (3)

ZAP-3 (3) - Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.

NIP-8 (1)

NIP-8 (1) - Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających.

NIP-7 (3)

NIP-7 (3) - Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

Zobacz wszystkie dokumenty z działu NIP »

ZUS

ZUS Rp-12

ZUS Rw-73

ZUS Rw-73 - Oświadczenie o osiąganiu przychodu.

ZUS Rw-3

ZUS Rw-3 - Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu ZUS »

Inne podatki i opłaty

PCC-3/A (3)

Deklaracja PCC-3/A - Informacja o pozostałych podatnikach, stanowi załącznik do deklaracji PCC-3.

DT-1/A (5)

DT-1/A (5) - Załącznik do deklaracji DT-1.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inne podatki i opłaty »

Inne deklaracje i formularze

ZAS-W (3)

ZAS-W (3) - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

ZAS-S (3)

ZAS-S (3) - Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy.

ZAS-P (3)

ZAS-P (3) - Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Inne deklaracje i formularze »

Egzekucja należności

TYT-3A (1)

TYT-3A (1) - Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

TYT-3 (1)

TYT-3 (1) - Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym.

TYT-2A (1)

TYT-2A (1) - Tytuł wykonawczy czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Egzekucja należności »

Działalność gospodarcza

RG-RD

RG-RD - Wykonywana działalnośćZałącznik do wniosku RG-1

RG-2

RG-2 - Wniosek o skreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

RG-1

RG-1 - Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Działalność gospodarcza »

CIT

IFT-2/IFT-2R (7)

IFT-2/IFT-2R (7) - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CIT-D (5)

CIT-D (5) - Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach.

CIT-9R (5)

CIT-9R (5) - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu CIT »

Akcyza i Cło

AKC-Z (3)

AKC-Z (3) - Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

AKC-WW (4)

AKC-WW (4) - Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Akcyza i Cło »

INTRASTAT

INTRASTAT - wywóz

INTRASTAT - wywóz - to raport statystyczny (obejmuje miesiąc kalendarzowy), informujący o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej. Obowiązek jego składania mają podmioty, które przekroczyły w wywozie ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości, tzw. progi statystyczne INTRASTAT. Składane są do 10 dnia następnego miesiąca do właściwego Urzędu Celnego.

INTRASTAT - przywóz

INTRASTAT - przywóz - to raport statystyczny (obejmuje miesiąc kalendarzowy), informujący o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej. Obowiązek jego składania mają podmioty, które przekroczyły w przywozie ustalone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości, tzw. progi statystyczne INTRASTAT. Składane są do 10 dnia następnego miesiąca.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu INTRASTAT »

KRS

CI KRS-CZW

CI KRS-CZW - Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

CI KRS-CZT

CI KRS-CZT - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

CI KRS-CZN

CI KRS-CZN - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu KRS »

VAT

VAT-R (12)

VAT-R (12) - Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

VAT-9M (5)

VAT-9M (5) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający: Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami).

VAT-8 (7)

VAT-8 (7) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający - podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów).

Zobacz wszystkie dokumenty z działu VAT »

Poradnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania

Chcę zadać pytanie teraz!

Korzystaj z portalu FK
bez ograniczeń
uzyskaj dostęp do wszystkich funkcjonalności

  • Zadawaj pytania ekspertom
  • Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  • Wykorzystuj praktyczne narzędzia kadrowe i księgowe
  • Korzystaj z bazy ponad 40.500 gotowych porad
  • Chcę dostęp teraz
wiper-pixel